Pri  izdaji obrtnega dovoljenja lahko upoštevamo tudi overjeno kopijo spričevala o ustrezni izobrazbi, če je nosilec zaključil izobraževanje na področju tako imenovanih tretjih držav.

Povezave na spletni strani http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/enicnaric_center/), kjer lahko med informacijami javnega značaja (http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/enicnaric_center/informacije_javnega_znacaja/) najdete informacije o izobraževalnih sistemih nekaterih držav ter o primerljivosti določenega tujega izobraževanja oz. zaključne listine o izobraževanju s slovenskim izobraževanjem. V pomoč so vam tudi generalizirana mnenja: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ENIC-NARIC_center/generalna_mnenja/BiH-generalno_mnenje__srednje_sole_.pdf http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ENIC-NARIC_center/Makedonija/MAKEDONIJA-generalno_mnenje_ss_os_.pdf http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/ENIC-NARIC_center/generalna_mnenja/srbija-crna_gora-generalno_mnenje_os_ss_.pdf

ENIC-NARIC center meni, glede na poznavanje šolskega sistema zgoraj navedenih držav in glede na izkušnje s priznavanjem srednješolskih spričeval s področja navedenih držav, da je mnenje zanesljivo, in ga lahko kot merodajno pomoč pri razumevanju pridobljene izobrazbe, uporabijo vse tiste osebe, ki se srečujejo pri svojem delu s srednješolskimi spričevali za pridobitev osnovne, nižje, srednje poklicne ali strokovne ter srednje izobrazbe, pridobljenimi v navedenih državah po 25. 6. 1991. Na ta način se lahko večina imetnikov navedenih listin o izobraževanju, iz razloga ne prepoznavanja tuje šolske javne listine, izogne postopku vrednotenja izobraževanja oziroma ugotovitvenim upravnim postopkom priznavanja izobraževanja, saj so v mnenju podane bistvene ugotovitve o stopnji izobrazbe, smer oziroma naziv poklicne ali strokovne izobrazbe pa je razviden iz zaključne listine in ga ENIC-NARIC center v morebitnem individualnem mnenju ali odločbi ne spreminja.

Danes je bila objavljena odredba v Uradnem listu (Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela), da za 4 poklice ni potrebno ugotavljanje zavoda za zaposlovanje glede pogojev.

-varilec (koda 7212);

-voznik težkih tovornjakov in vlačilcev (koda 8332);

-orodjar (koda 7222);

-strugar (koda 7223)

 

http://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ur/u2016020.pdf#!/u2016020-pdf

 

 

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 102/2015 z dne 24.12.2015 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – v nadaljevanju ZPIZ-2B. Med drugim ta zakon ureja tudi status uživalcev pokojnin, ki so hkrati opravljali samostojno ali drugo dovoljeno dejavnost in se jim ni bilo potrebno vključiti v obvezno zavarovanje, ker jim je bil na podlagi dosedanjih predpisov podaljšan rok za uskladitev statusa do 31.12.2015.

Zakon zajema tudi uživalce pokojnin, ki so po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01, 108/02, 135/03, 72/05, 69/06 in 10/08, v nadaljevanju ZPIZ-1, veljavnem do 31.12.2012) izpolnjevali pogoje pod katerimi zavarovanje iz opravljanja dejavnosti ni bilo obvezno (izvzem iz zavarovanja). Za samozaposlene osebe vključitev v obvezno zavarovanje ni bila obvezna v naslednjih primerih:

– če v obdobju zadnjih treh let dobiček iz dejavnosti samozaposlenega ni presegal zneska minimalne plače ali
– če je zavarovanec izpolnil pogoje za pridobitev pokojnine in starost 63 let (moški) oziroma 61 let (ženska) in ni opravljal dejavnosti z osebnim delom, ker je imel zaposlenega vsaj enega delavca za opravljanje te dejavnosti ali
– če je zavarovanec izpolnil pogoje za pridobitev pokojnine in starost 63 let (moški) oziroma 61 let (ženska) in je do uveljavitve pravice do pokojnine opravljal isto dejavnost v enakem obsegu, vendar je bil zavarovan na podlagi delovnega razmerja.
Zgoraj navedene osebe morajo svoj status uskladiti do 31.01.2016. To lahko storijo na način:

1. da ponovno vstopijo v obvezno zavarovanje vsaj za 2 uri dnevno oziroma 10 ur tedensko, ali
2. se kot samostojni podjetnik izbrišejo iz Poslovnega registra Republike Slovenije.

Iz Poslovnega registra RS izhaja, da ste od «DATUM_VSTOPA__USTANOVITELJA» vpisani kot «NAZIV». Hkrati iz evidenc Zavoda izhaja, da ste od «DATUM_PRIZNANJA_PRAVICE» uživalec/ka «UŽIVALEC_naziv_dajatve».

V kolikor se boste odločili, da ponovno vstopite v zavarovanje vsaj za 2 uri dnevno oziroma 10 ur tedensko, morate prijavo v zavarovanje preko Državnega portala za poslovne subjekte in samostojne podjetnike e-VEM oziroma preko vstopne točke VEM posredovati najkasneje do 31.01.2016, pri čemer pa mora biti datum začetka zavarovanja na obrazcu M-1 za prijavo v zavarovanje 01.01.2016, ne glede na to, kdaj je bila prijava poslana preko Državnega portala za poslovne subjekte in samostojne podjetnike e-VEM oziroma kdaj se boste dejansko zglasili na vstopni točki VEM.

Ob tem pojasnjujemo, da zavarovanje za 2 uri dnevno oziroma 10 ur tedensko predstavlja zgolj zavarovalni čas, ki v skladu z zakonom vpliva na odmero sorazmernega dela pokojnine, in to ne predstavlja omejitve obsega opravljanja dejavnosti.

V kolikor pa se boste odločili za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vsaj za 2 uri dnevno, ste dolžni zavodu sporočiti podatke o okoliščinah in spremembah okoliščin, ki vplivajo na pravice po tem zakonu, na njihov obseg ali izplačevanje, v roku osem dni od nastanka okoliščin ali njihovih sprememb. Hkrati z obvestilom o spremembi statusa pa morate podati tudi zahtevo za odmero sorazmernega dela pokojnine. Ta bo v primeru vključitve v zavarovanje za 2 uri dnevno oziroma 10 ur tedensko odmerjena v višini 75% že priznane in odmerjene pokojnine.

V primeru, da se boste v zavarovanje prijavili na vstopni točki VEM, prinesete s seboj to obvestilo, saj bo s tem zagotovljena prijava v zavarovanje z dnem 01.01.2016, ne glede na to, kdaj se boste v obdobju do 31.01.2016 dejansko zglasili na vstopni točki VEM.

Vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pomeni tudi obveznost plačevanja prispevkov za vsa socialna zavarovanja v sorazmernem delu glede na zavarovalni čas.

V kolikor pa se boste odločili za izbris statusa samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra Republike Slovenije, morate to storiti najkasneje do 31.01.2016.
Osebam, ki same ne bodo uskladile lastnosti zavarovanca na zgoraj naveden način, bo Zavod po uradni dolžnosti ugotovil lastnost zavarovanca oziroma obveznost vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 01.01.2016 dalje in sicer v trajanju 2 uri dnevno oziroma 10 ur tedensko, hkrati pa tudi po uradni dolžnosti odmeril ustrezen sorazmerni del pokojnine od 01.01.2016 dalje.
V kolikor ste svoj status v skladu s tem obvestilom že uredili, štejte to obvestilo za brezpredmetno.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Pavšalni prispevki za popoldanski s.p. v letu 2016 nižji za 0,5 %
Preglednica pavšalnih prispevkov za leto 2016 – prvo trimesečje
Naziv prispevka januar februar marec april …
Prispevek za PIZ 31,85 31,85 31,85 N.P.
Prispevek za ZZ 32,67
(8,17 + 24,50) 32,67
(8,17 + 24,50) 32,67
(8,17 + 24,50) 32,67
(8,17 + 24,50)
SKUPAJ PIZ in ZZ 64,25 64,25 64,57
Prispevek za PIZ
Pavšalisti morajo biti obvezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti (PIZ) in plačujejo prispevke v pavšalnih zneskih.
Prispevek se določi s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja in velja za obdobje od aprila tekočega koledarskega dela do marca naslednjega koledarskega leta.
Znesek je treba nakazati na račun številka SI56011008882000003, sklic SI19 vaša davčna številka-44008.
Če zavezanec v posameznem mesecu opravlja dejavnost manj kot 15 dni (začetek ali prenehanje opravljanja dejavnosti), plača polovičen znesek prispevka.
Prispevek za ZZ
Poleg tega morajo biti osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, zavarovane še za poškodbo pri delu in poklicno bolezen (ZZ).
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M) se od 1. 2. 2014 plačujejo prispevki po stopnji 0,53 % od osnove. Osnova je povprečna bruto plača v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za oktober 2015 je znašala 1.540,58 EUR1:
• prispevek od vključno januarja 2016 do decembra 2016, izračunan po stopnji 0,53 % je 8,17 EUR.
Poleg tega je bil leta 2014 za te osebe uveden dodaten prispevek za ZZ brez pravice iz tega naslova. Osnova za plačilo tega prispevka je 25 % povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta, stopnja pa 6,36 %. Glede na povprečno plačo za oktober 2015 je ta prispevek od januarja 2016 24,50 EUR.
Zavezanci plačajo prispevek za ZZ ne glede na število dni opravljanja dejavnosti v posameznem mesecu.
Znesek je treba nakazati na račun številka SI56011008883000073, sklic SI19 vaša davčna številka-45004.

Prenova prostorske in gradbene zakonodaje v fazi osnutka
Ljubljana, 19. 10. 2015 – Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), ki je pristojno za prenovo prostorske in gradbene zakonodaje, opažamo, da nekatere organizacije, ki se ukvarjajo s strokovnim izobraževanjem, oglašujejo seminarje, na katerih naj bi bile predstavljene novosti, ki jih prinaša novi Zakon o graditvi objektov.
(Sokol ARSO; avtor: Irena Rejec Brancelj)

Iz opisa teh seminarjev je moč sklepati, da se predstavitev novosti nanaša na rešitve gradbenega zakona, ki je šele v fazi internega delovnega osnutka in še ni bil javno objavljen, saj delo znotraj delovnih skupin še poteka in še ni v celoti zaključeno. MOP meni, da je razpisovanje seminarjev na to temo preuranjeno in zavajajoče do potencialnih udeležencev, obenem pa prejudicira rešitve, ki še niso bile niti predmet javne razprave niti vladne procedure, kaj šele postopka sprejemanja in potrjevanja v Državnem zboru RS.

Link: http://www.mop.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6383/
Naj povemo še, da OZS podrobno spremlja postopek priprave nove zakonodaje na tem področju, in da vas bomo podrobno obveščali o vseh novitetah, ko bo za to primeren čas.

 

Spoštovani,

V zadnjem času spet dobivamo veliko klicev oz. informacij naših članov, da jim neko podjetje iz Ljubljane ponuja možnost pridobitve subvencij, če bodo dvignili pisno pošiljko na pošti (odkupnina 75 eur) in pristopili v njihov sistem. Kot je že znano in večkrat preverjeno v takšni pošiljki ni nekih uporabnih zadev, v glavnem obljube, da bodo pomagali urediti subvencijo v roku 12 mesecev (sicer vrnejo denar) in nenaročeno (osnovne informacije) gradivo o davčnih blagajnah, ter seveda pristopna izjava, da pristopate v njihov sistem sledenja subvencijam.

Prvi kontakt je preko telefona, klicatelj je ponavadi precej prepričljiv, kasneje pa tudi agresiven, večkrat kliče po telefonu in zahteva da se pošiljko čim prej dvignete in plačate na pošti, uporablja tudi grožnje, da bo potrebno plačati penale, da bo poslal inšpektorje, ipd.

Kličejo člani iz vseh dejavnosti, predvsem iz gradbeništva, zdaj pa tudi gostinci, taxi prevozi, …

Predlagamo, da na navedene klice ne reagirate, predvsem pa ničesar ne naročajte oz. niti se ne strinjajte, da vam karkoli pošiljajo, saj oni to tolmačijo kot vaše naročilo na podlagi katerega nastane tudi obveznost plačila 75 eur na pošti ob dvigu pošiljke (to sicer čisto ne zdrži, ampak takšna je njihova obrazložitev in zahteva).