Izberite pravi VAVČER za vaše podjetje!

Slovenski podjetniški sklad odprla VAVČERJE – enostavne spodbude malih vrednosti za MSP

Slovenski podjetniški sklad je ponovno odprl vavčerje.

Povezava do celotne vsebine vavčerjev: tukaj.

Vavčerje bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja (organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge) za različne poslovne storitve. Na voljo je nekaj več kot 10 mio EUR za podporo okoli 2.500 vavčerskih projektov!

Vavčerji so nepovratna sredstva v višini od 300,00 EUR do 9.999,99 EUR, ki se lahko koristjo za različne poslovne storitve (vavčer za certifikate kakovosti, vavčer za patente, modele znamke, vavčerje za internacionalizacijo, vavčerje za digitalizacijo, itd..). S pomočjo vavčerjev bo možno pridobiti do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezni odobren vavčer, posamezno podjetje bo lahko koristilo max. 3 vavčerje na leto, oziroma do maksimalne vrednosti 30.000 EUR na leto.

Posebnost vavčerjev je ta, da gre za zelo enostavne spodbude malih vrednosti, katere so na voljo skozi vso leto, oddaja vloge je enostavna in povsem digitalizirana. Obravnava vavčerjev je hitra.

BREZPLAČNA POMOČ pri pripravi vloge na:

 • SLOVENSKIH POSLOVNIH TOČKAH (SPOT) Svetovanje – na voljo smo podjetjem v vseh statističnih regijah
 • Svetovalci SPOT svetovanje pomagamo pripraviti vlogo, razložimo, kaj pomeni posamezno določilo javnega poziva, kaj je potrebno vpisati v posamezno polje na obrazcih, ipd.
 • Nudimo tudi pomoč pri zahtevkih za izplačilo.

VSEBINSKE SPREMEMBE, KI VELJAJO ZA VSE VAVČERJE:

 • namesto izplača se na leto odobri za največ 30.000,00 EUR,
 • k vlogi se ne prilaga več Potrdilo ali pooblastilo FURS,
 • zamenjava zunanjega izvajalca potrebno predhodno pisno soglasje Sklada

SPLOŠNE INFORMACIJE O VLOGI, PRIJAVI, POSTOPKU

Kdo se lahko prijavi – splošni pogoji:

 • mikro, mala in srednja podjetja (MSP), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo: gospodarske družbe, s.p., zadruge
 • sedež v RS (vpisan v PR), sedež v Kohezijski regiji Vzhodna oz. Zahodna Slovenija,
  sedeža ni mogoče preseliti v drugo regijo od podpisa pogodbe do oddaje zahtevka
 • na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlen (tudi nosilec dejavnosti v s.p.,
  zavarovalna osnova) oz. minimalno število zaposlenih navedeno v posameznem javnem pozivu
 • poravnane obveznosti (davki, prispevki, oddani vsi obrazci – FURS)
 • dejavnost: razen proizvodnje kmetijskih proizvodov in akvakulture
 • prepoved dvojnega financiranja

Kaj se sofinancira – splošno:

 • Upravičeni nastali in plačani stroški ustrezno izbranih zunanjih izvajalcev (storitev)
  na podlagi zahtevka s prilogami (računi idr. dokazila, določena v pozivni dokumentaciji)
 • DDV ni upravičen strošek, prijavitelj ga krije iz lastnih sredstev
 • na podlagi zahtevka se povrne do 60 % upravičenih stroškov,
  min. 40 % upravičenih stroškov in DDV krije prijavitelj sam
 • za vsak vavčer določen minimalni in maksimalni znesek povračila

VAV-1: VAVČER ZA CERTIFIKATE KAKOVOSTI TRENUTNO ZAPRT

Upravičeni stroški:

 • stroški priprave na certificiranje = stroški zunanjega izvajalca, ki bo podjetju pomagal pri pripravi na certificiranje. Izvajalec se izbere pod tržnimi pogoji
 • Upravičeni stroški od 1.1.2019 dalje (prva pridobitev certifikata od leta 2019 dalje, uveljavljanje vzdrževanja od leta 2020 naprej)
 • za certifikate, pridobljene na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov: ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS
 • certificiranje izvajajo akreditirane organizacije, akreditirane podpisnice mednarodnega sporazuma ali organizacije, ki jih je akreditirala nacionalna akreditacijska organizacija
 • ECOLABEL podeljuje Agencija RS za okolje
 • najmanjša spodbuda: 1.000 EUR; največja spodbuda: 9.999,99 EUR
 • dodatne informacije: Slovenska akreditacija

ODDAJA vloge:

-V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca, v kolikor ga potrebuje.

Izdajatelj potrdila o certifikatu ne more biti hkrati tudi zunanji izvajalec za pripravo na certificiranje.

Popolno vlogo prijavitelja sestavljajo v celoti izpolnjen:

-elektronsko podpisan prijavni list,

obrazec VEČ NI POTREBEN: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS

in priloge:

– ponudbe zunanjih izvajalcev (v primeru, da bo prijavitelj uveljavljal upravičene stroške zunanjih izvajalcev).

Prijavitelj izpolni prijavni list, naloži obvezne priloge in ga odda z digitalnim potrdilom.

ODDAJA ZAHTEVKA

 • račun izdajatelja certifikata oz. validacije okoljske izjave,
 • dokazilo o plačilu računa,
 • fotokopijo certifikata,
 • potrdilo o vzdrževanju certifikata (v primeru, da upravičenec uveljavlja stroške vzdrževanja).

Če upravičenec uveljavlja tudi stroške zunanjega izvajalca, je potrebno dodatno priložiti še:

 • račun zunanjega izvajalca za pripravo upravičenca na certificiranje,
 • dokazilo o plačilu računa zunanjega izvajalca.
 • ponudbo izbranega zunanjega izvajalca.

Javni poziv in razpisna dokumentacija: tukaj.

VAV-2: VAVČER ZA PATENTE, MODELE, ZNAMKE – NA VOLJO SAMO ZA VZHODNO KOHEZIJSKO REGIJO!

Upravičeni stroški:

 • stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanje in/ali širjenje v tujino patenta, modela, znamke, kar vključuje strošek zastopnika za pripravo dokumentacije z vsemi potrebnimi dejanji do registracije patenta, znake, modela
 • stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL, tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu. Vključuje strošek uradne pristojbine za prijavo, registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus (preveritev, če je izum nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv)
 • stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oz. validacijo na posameznih uradih)
 • upravičeni stroški od 1.1.2019 dalje
 • najmanjša spodbuda: 500 EUR
 • največja spodbuda: 5.000 EUR brez vključenega popolnega preizkusa
  9,999,99 EUR z vključenimi popolnim preizkusom
 • dodatne informacije:    Urad RS za intelektualno lastnino

POMEMBNO: za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, podjetje ne sme pridobiti sredstev v okviru programa Ideas Powered for Business pri Uradu EU za intelektualno lastnino (EUIPO) za pridobitev finančne podpore ter prijave znamke EU in modela.

ODDAJA vloge:

Popolno vlogo prijavitelja sestavljajo v celoti izpolnjen:

-elektronsko podpisan prijavni list,

obrazec VEČ NI POTREBEN: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS

in priloge:

– ponudbe zunanjih izvajalcev (v primeru, da bo prijavitelj uveljavljal upravičene stroške zunanjih izvajalcev).

Prijavitelj izpolni prijavni list, naloži obvezne priloge in ga odda z digitalnim potrdilom.

Dokazila, ki se priložijo k zahtevku za izplačilo:

 • račun zunanjega izvajalca (zastopnika in/ali prevajalca)
 • potrdilo o plačilu računov zunanjih izvajalcev
 • račun o opravljenih storitvah, povezanih z zaščito industrijske lastnine: patentom, znamko, modelom. Uradne institucije za pristojbine ne izdajajo računov, zato zadošča potrdilo o plačilu pristojbine
 • dokazilo pristojnega urada o oddani prijavi

Če upravičenec uveljavlja tudi stroške popolnega preizkusa, je treba

dodatno priložiti še:

 • dokazilo o naročenem postopku popolnega preizkusa
 • potrdilo o plačilu.

Javni poziv in razpisna dokumentacija: tukaj.

VAV-3: VAVČER ZA TRŽNE RAZISKAVE TUJIH TRGOV TRENUTNO ZAPRT

(VAVČERJI ZA POMOČ PRI INTERNACIONALIZACIJI)

Upravičeni stroški:

 • Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov: od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2023.
 • stroški zunanjega izvajalca za izdelavo tržne raziskave
 • zunanji izvajalec se izbere iz Kataloga svetovalcev za tržne raziskave na tujih trgih (dostopen: https://podjetniskisklad.si – JP za tržne raziskave na tujih trgih)

!!! POSEBNI POGOJ za zunanjega izvajalca: izbrano svetovalno podjetje še ni preseglo kvote največ 10 tržnih raziskav po tem JP v koledarskem letu oddaje vloge !!!

 • najmanjša spodbuda: 1.000 EUR
 • največja spodbuda: 5.000 EUR
 • sredstva za raziskavo tujega trga samo 1-krat v celotnem obdobju

ODDAJA vloge:

Popolno vlogo prijavitelja sestavljajo v celoti izpolnjen:

-elektronsko podpisan prijavni list,

obrazec VEČ NI POTREBEN: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS

Prijavitelj izpolni prijavni list in ga odda z digitalnim potrdilom.

Dokazila, ki se priložijo k zahtevku za izplačilo:

 • račun(-i) zunanjega izvajalca za izdelavo tržne raziskave za podjetje
 • dokazilo o plačilu računa zunanjega izvajalca
 • fotokopija prve strani izdelane tržne raziskave ter sklepne ugotovitve tržne raziskave (ki naj bodo na eni strani A4; besedilo s ca. 1500 znaki brez presledkov), ki morata biti v slovenskem jeziku.
 • izvod celotne tržne raziskave je lahko v tujem jeziku in ga podjetje odda v elektronski obliki (pdf) (čitljiva verzija) na elektronski naslov: vavcer@podjetniskisklad.si.

Javni poziv in razpisna dokumentacija: tukaj.

VAV-4: VAVČER ZA UDELEŽBE NA MEDNARODNIH FORUMIH

(VAVČERJI ZA POMOČ PRI INTERNACIONALIZACIJI)

Upravičeni stroški:

 • udeležbe dveh udeležencev iz MSP na mednarodnem forumu: zakoniti zastopnik,
  lastnik podjetja ali zaposleni
 • stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodni forum – to so stroški kotizacije, vpisa v katalog, B2B srečanj, javnega nastopa, predstavitve, razstavnega prostora in morebitni drugi stroški po ponudbi oz. ceniku organizatorja mednarodnega foruma;
 • stroški prevoza do lokacije mednarodnega foruma (stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza);
 • stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja dogodka in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka.
 • najmanjša spodbuda: 300 EUR
 • največja spodbuda: 3.000 EUR
 • prijavitelj lahko sredstva pridobi večkrat letno
 • Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov od 19.6.2020,
 • Pogodba ne rabi biti podpisana pred začetkom foruma.

 

Kot mednarodni forum po tem javnem pozivu se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja ter svetovna razstava EXPO Dubaj.

Kot mednarodni forum po tem javnem pozivu se ne štejejo mednarodni sejmi v tujini in dogodki organizirani v okviru mednarodnih sejmov v tujini.

V kolikor se stroški uveljavljajo za mednarodni forum, ki je organiziran v digitalni obliki, se lahko uveljavljajo le stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodni forum.

ODDAJA vloge:

Popolno vlogo prijavitelja sestavlja v celoti izpolnjen

 • elektronsko podpisan prijavni list in
 • obrazec VEČ NI POTREBEN: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS,

ki se odda z digitalnim potrdilom.

Dokazila, ki so podlaga zahtevka za izplačilo:

 • račun organizatorja mednarodnega foruma (za stroške aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodnem forumu);
 • račun(i) za stroške prevoza (za stroške letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza;
 • račun(i) za stroške prevoze eksponatov (velja izključno za EXPO Dubaj);
 • račun(i) za stroške nočitev;
 • dokazila o plačilu računov, ki jih bo upravičenec uveljavljal;
 • dokazilo, da je udeleženec zaposleni, lastnik ali zakoniti zastopnik prijavitelja (izjava zakonitega zastopnika);
 • program in/ali katalog mednarodnega foruma in/ali potrdilo organizatorja mednarodnega foruma, ki dokazuje aktivno udeležbo udeleženca na mednarodnem forumu, za katerega se uveljavlja vavčer. Za EXPO Dubaj velja, da lahko upravičenec uveljavlja stroške vezane na EXPO Dubaj le, če priloži potrdilo o aktivni udeležbi na EXPO Dubaj, ki ga izda direktor slovenskega paviljona EXPO Dubaj ali generalni komisar Republike Slovenije za mednarodno razstavo EXPO Dubaj.

Fotografija iz dogodka ni več potrebna.

Javni poziv in razpisna dokumentacija: tukaj.

VAV-5: VAVČER ZA UDELEŽBO V GOSPODARSKIH DELEGACIJAH V TUJINO

(VAVČERJI ZA POMOČ PRI INTERNACIONALIZACIJI)

Upravičeni stroški udeležbe dveh udeležencev iz MSP v gospodarski delegaciji:

 • zakoniti zastopnik, lastnik podjetja ali zaposleni
 • stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini. Za EXPO Dubai se kot strošek kotizacije upošteva tudi strošek vstopnice za EXPO Dubaj);
 • stroški prevoza so stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza,
 • stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja delegacije/dogodka B2B in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka (pri čemer se lahko za EXPO Dubaj uveljavlja največ 5 nočitev z zajtrkom);
 • Stroški B2B – upravičeni stroški za B2B se lahko uveljavljajo le, če so bili izvedeni v času trajanja delegacije in v kolikor niso vključeni že v stroške navedene v prvi alineji tega odstavka (stroški udeležbe prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino).
 • najmanjša spodbuda: 300 EUR
 • največja spodbuda: 5.000 EUR
 • Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov od 19.6.2020.

ODDAJA vloge:

Popolno vlogo prijavitelja sestavljajo v celoti izpolnjen

-elektronsko podpisan prijavni list,

obrazec VEČ NI POTREBEN: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS 

in priloga:

– dokazilo, iz katerega izhaja, da je član delegacije v tujino, za vavčer, na katerega se prijavlja.

Prijavitelj izpolni prijavni list, naloži obvezno prilogo in ga odda z digitalnim potrdilom.

Dokazila, ki se priložijo k zahtevku za izplačilo:

 • račun za stroške kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujino;
 • račun za stroške prevoza (za stroške letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza);
 • račun za stroške B2B (s strani organizatorja);
 • račun za stroške nočitev (nočitev in/ali nočitev z zajtrkom);
 • dokazila o plačilu računov, ki jih bo upravičenec uveljavljal;
 • dokazilo, da je udeleženec zaposlen, lastnik ali uradni zastopnik prijavitelja (izjava zakonitega zastopnika).

Fotografija iz dogodka ni več potrebna.

Javni poziv in razpisna dokumentacija: tukaj.

VAVČERJI ZA DIGITALIZACIJO 

4 JAVNI POZIVI – 4 SKUPINE VAVČERJEV:

 • digitalna strategija za digitalno preobrazbo: od 1.000 do 9.999,99 EUR
 • kibernetska varnost: od 1.000 do 9.999,99 EUR
 • digitalni marketing: 500 do (1.500) 2.500 EUR za posamezno aktivnost (odvisno od aktivnosti v JP), skupaj največ 8.500 EUR/podjetje v celotnem obdobju
 • usposabljanje za krepitev digitalnih kompetenc: skupinsko, individualno, do 1.000 do 9.999,99 EUR, samo en vavčer v celotnem obdobju
 • preglejte usmeritve na spletni strani DIH Slovenija: https://dihslovenia.si/smernice/
 • v vlogi navesti:
  – izbranega zunanjega izvajalca (ali več) pod tržnimi pogoji iz
  Kataloga strokovnjakov pri DIH Slovenija: http://dihslovenia.si/katalogi/

KJE ISKATI IZVAJALCE:

 • V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca in strokovnjaka izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje Vavčerjev za digitalizacijo. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (v nadaljevanju DIH Slovenije) in bo objavljen na spletni strani DIH Slovenije http://dihslovenia.si/katalogi/.
 • Katalog strokovnjakov: prijavitelji iščejo izvajalce z ustreznimi referencami; pozorno pregledati, ali imajo prijavljeni izvajalci reference za vsa zahtevana področja (npr. posamezna področja za digitalno strategijo)
 • Katalog usposabljanj: prijavitelji iščejo ustrezne programe in izvajalce
 • gospodarna izbira pod tržnimi pogoji tudi, kadar gre za izbiro izvajalca iz kataloga!

POSEBNI POGOJ za zunanjega izvajalca:

Izbran zunanji izvajalec za posameznega strokovnjaka še ni presegel kvote največ odobrenih vlog prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo. 1 izvajalec, 2 strokovnjaka = 20 izvedenih projektov na leto.

Zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po posameznem JP!

Neupravičeni zunanji izvajalci: osebe, povezane s prijaviteljem.

VAV-7: VAVČER ZA DVIG DIGITALNIH KOMPETENC – TRENUTNO ZAPRT

(VAVČERJI ZA DIGITALIZACIJO)

Upravičeni stroški: od 12.2.2021

 • stroški usposabljanja = stroški enega ali več zunanjih izvajalcev (brez DDV)
 • nastali in plačani v 6 mesecih od podpisa pogodbe s SPS

ODDAJA VLOGE

-elektronsko podpisan prijavni list,

-obrazec VEČ NI POTREBEN: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS

Prijavitelj izpolni prijavni list, naloži obvezno prilogo in ga odda z digitalnim potrdilom.

Zahtevku za povračilo stroškov usposabljanja je treba priložiti:
– račun(-e) (enega ali več) zunanjih izvajalcev za opravljeno usposabljanje
– dokazila o plačilu računov zunanjih izvajalcev
fotokopije potrdil o usposabljanju za vsakega udeleženca
ponudbo izbranega zunanjega izvajalca
dokazilo, da je udeleženec zaposlen pri prijavitelju (izjava zakonitega zastopnika)

– Potrjen obrazec št.1 s strani DIH Slovenija.

Javni poziv in razpisna dokumentacija: tukaj.

VAV-8: VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING – TRENUTNO ZAPRT

(VAVČERJI ZA DIGITALIZACIJO)

 • Namen: spodbuditi MSP k uvajanju digitalnega marketinga za
  povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti in prihodkov MSP

SOFINANCIRANJE:

 • nove spletne strani  (vklj. z mobilno prilagoditvijo) + testiranja =>  500 – 1.500 EUR
 • nove mobilne aplikacije + testiranja =>   500 – 2.000 EUR
 • lastne spletne trgovine =>   500 – 2.500 EUR
 • lastne rezervacijske platforme =>   500 – 2.500 EUR
 • Samo 1-krat za vsako aktivnost v celotnem obdobju; skupaj največ 8.500 EUR
 • prijavitelj mora poskrbeti, da za stroške, za katere želi pridobiti vavčer, ni/ne bo prejel nepovratnih sredstev iz drugih javnih virov (npr. razpis SPIRIT Slovenija za razvoj elektronskega poslovanja na tujih trgih)

Popolno vlogo prijavitelja sestavljajo v celoti izpolnjen

–   elektronsko podpisan prijavni list,

 • obrazec VEČ NI POTREBEN: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS

Prijavitelj izpolni prijavni list, naloži obvezno prilogo in ga odda z digitalnim potrdilom.

 • Zahtevek za plačilo (6 mesecev): do 60 %
 • Dokazila: pozitivno mnenje DIH Slovenija da izdelek ustreza minimalnim pogojem
  poziva + povezave na spletne strani.

Javni poziv in razpisna dokumentacija: tukaj.

VAV-9: VAVČER ZA PRIPRAVO DIGITALNE STRATEGIJE – TRENUTNO ZAPRT

(VAVČERJI ZA DIGITALIZACIJO)

Prijavni list

– obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov: od 5.4.2019 do 30.9.2023.
– izbran zunanji izvajalec (ali več) pod tržnimi pogoji
iz Kataloga strokovnjakov pri DIH Slovenija: http://dihslovenia.si/katalogi/.
predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenija obvezna priloga k vlogi (Obrazec št. 1)

Upravičeni stroški: plačani stroški zunanjega izvajalca(-cev), brez DDV!

Sofinanciranje: do 60 % upravičenih stroškov, najmanj 1.000,00, največ 9.999,99 EUR.

ODDAJA vloge: 

Popolno vlogo prijavitelja sestavljajo v celoti izpolnjen

-elektronsko podpisan prijavni list,

obrazec VEČ NI POTREBEN: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS

in priloga:

-Obrazec št. 1:  Mnenje DIH Slovenije k vlogi, pridobljeno pozitivno mnenje DIH Slovenija k vlogi, ne sme biti starejše od 12.2.2021

Prijavitelj izpolni prijavni list, naloži obvezno prilogo in ga odda z digitalnim potrdilom.

Zahtevek za sofinanciranje (6 mesecev): digitalna strategija zaključena, stroški plačani, – obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje (Obrazec št. 2).

Javni poziv in razpisna dokumentacija: tukaj.

VAV-10: VAVČER ZA KIBERNETSKO VARNOST – TRENUTNO ZAPRT

(VAVČERJI ZA DIGITALIZACIJO)

 • Namen: spodbuditi MSP k povečanju kibernetske varnosti s sofinanciranjem:
 • izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z varnostnim poročilom in tehničnim poročilom s priporočili za odpravljanje napak => 1.000 – 5.000 EUR
 • izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno s tehničnim poročilom s primeri in tehničnim poročilom o odpravljenih napakah => 1.000 – 9.999,99 EUR
 • Omejitev: samo 1-krat za vsako aktivnost
  skupaj največ 9.999,99 EUR; letno največ 1 aktivnost po tem JP
 • Kaj: stroški zunanjega izvajalca, izbranega pod tržnimi pogoji iz kataloga strokovnjakov za področje kibernetske varnosti, ki ga vodi Digitalno inovacijsko stičišče (DIH Slovenija) http://dihslovenia.si/katalogi/. Brez DDV!
 • Upravičeni stroški od 12. 4. 2019 dalje

ODDAJA vloge:

Popolno vlogo prijavitelja sestavljajo v celoti izpolnjen

-elektronsko podpisan prijavni list,

obrazec VEČ NI POTREBEN: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS

in priloga:

– Obrazec št. 1: Mnenje DIH Slovenije k vlogi, pozitivno mnenje DIH Slovenija, ki ne sme biti izdano pred 12.2.2021

Prijavitelj izpolni prijavni list, naloži obvezno prilogo in ga odda z digitalnim potrdilom.

 • Zahtevek za plačilo (6 mesecev): do 60 %, da izdelek ustreza minimalnim pogojem smernic (www.dihslovenia.si/smernice/) – Obrazec 2
 • Dokazila: fotokopija prve strani vseh poročil ter sklepne ugotovitve (1.500 znakov).

Javni poziv in razpisna dokumentacija: tukaj.

VAV-11: VAVČER ZA STATUSNO PREOBLIKOVANJE DRUŽB – TRENUTNO ZAPRT!

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

 • stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja,
 • notarski stroški,
 • stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja.

ODDAJA VLOGE:

Popolno vlogo prijavitelja sestavljajo v celoti izpolnjen

-elektronsko podpisan prijavni list,

obrazec VEČ NI POTREBEN: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS

-ponudbe potencialnih zunanjih izvajalcev.

Prijavitelj izpolni prijavni list, naloži obvezno prilogo in ga odda z digitalnim potrdilom.

POGOJ:

statusno preoblikovanje ne sme biti izvedeno pred 19.6.2020!

OMEJITEV:

vavčer za statusno preoblikovanje lahko MSP prejme samo enkrat v celotnem obdobju (do 2023).

 • Višina spodbude: najmanj 1.000 EUR največ 5.000 EUR.

Upravičeni stroški (od 1. 1. 2019 – 30. 9. 2023)

 • 12 mesecev po podpisu pogodbe s SPS: zahtevek z dokazili (vpis preoblikovanega podjetja v poslovni register)
 • Dokazila, ki so podlaga zahtevka za izplačilo in jih je potrebno priložiti k zahtevku:
 • račun(i) zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja,
 • ponudba izbranega zunanjega izvajalca,
 • račun(i) za notarske stroške,
 • računi(i) za stroške revizorja,
 • dokazila o plačilu računov, ki jih bo upravičenec uveljavljal,
 • sklep pristojnega sodišča o vpisu spremembe v sodni register.

Javni poziv in razpisna dokumentacija: tukaj.

VAV-12: VAVČER ZA POSLOVNO ODLIČNOST

Osnovni pogoj: najmanj 5 zaposlenih (vključno z nosilcem s.p.)

Upravičeni stroški (od 1. 1. 2019 – 30. 9. 2023)

 • za storitve zunanjih izvajalcev (izbranih v skladu s pravili):
 • svetovalne storitve
 • usposabljanje ključnih kadrov
 • sodelovanje na EFQM nagradi za odličnost
 • svetovalne storitve: svetovalci za uvajanje poslovne odličnosti v evidenci SPIRIT: https://evidence.spiritslovenia.si/evidence/poslovna-odlicnost
 • usposabljanje: zunanji sodelavci (izobraževanje, ocenjevalci), evidenca SPIRIT:

https://www.podjetniski-portal.si/poslovna-odlicnost/izobrazevanje-ocenjevalci…

 • Višina spodbude: najmanj 300 EUR največ 9.999,99 EUR (v posameznem koledarskem letu)

Predmet vavčerja

1.stroški svetovalne podpore pri:

 • izvedbi samoocenitve po modelu EFQM (z vprašalnikom ali s poslovno matriko ali z napredno poslovno matriko) ali
 • izvedbi zunanje ocenitve po modelu EFQM (z vprašalnikom ali s poslovno matriko ali z napredno poslovno matriko) ali
 • izdelavi menedžerskega poročila po modelu EFQM.
 • Rezultat izvedenega svetovanja je:
 • izvedena izbrana samoocenitev in ustrezno poročilo,
 • izvedena izbrana zunanja ocenitev in ustrezno poročilo,
 • izdelano menedžersko poročilo.

in/ali

 1. stroški udeležbe na EFQM certificiranih usposabljanjih za zaposlene v podjetju, ki bo hkrati oz. je že uveljavljalo stroške pod točko 10.1 ali 10.3 tega javnega poziva:

Več informacij o EFQM certificiranih usposabljanjih je objavljenih na spletni strani SPIRIT Slovenija: https://www.podjetniski-portal.si/poslovna-odlicnost/izobrazevanje-ocenjevalci-organizacije-model-odlicnosti-efqm

Rezultat zaključenega usposabljanja je:

-pridobljeno EFQM licenčno potrdilo za zaposlene/-ga, vključene/-ga v usposabljanje.

in/ali

 1. strošek pristojbine za EFQM globalno nagrado (ang. EFQM Global Award).

Rezultat plačane pristojbine je:

-sodelovanje na EFQM globalni nagradi.

Višina in stopnja sofinanciranja

MINIMALNA ZAPROŠENA VIŠINA SOFINANCIRANJA MAKSIMALNA ZAPROŠENA VIŠINA SOFINANCIRANJA MAKSIMALNA STOPNJA SOFINANCIRANJA
300,00 EUR do 9.999,99 EUR, od tega

– do 7.000 EUR za srednje velika in do 4.000 EUR za mikro in mala podjetja za stroške pod točko 10.1 tega javnega poziva in/ali

– do 2.999,99 EUR za srednje velika in do 2.000 EUR za mikro in mala podjetja za stroške pod točko 10.2 tega javnega poziva in/ali

– do 9.999,99 EUR za stroške pod točko 10.3 tega javnega poziva.

Do 60 %

ODDAJA vloge:

Popolno vlogo prijavitelja sestavljajo v celoti izpolnjen

-elektronsko podpisan prijavni list,

obrazec VEČ NI POTREBEN: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS

Prijavitelj izpolni prijavni list, naloži obvezno prilogo in ga odda z digitalnim potrdilom.

Zahtevek za izplačilo:

 • račun(i) zunanjega izvajalca za svetovanje oz. usposabljanje oz. pristojbino za EFQM globalno nagrado,
 • dokazila o plačilu računa zunanjemu izvajalcu,
 • dodatno za upravičene stroške pod točko 10.1 javnega poziva: pripravljena samoocenitev po modelu EFQM s podpisano listo prisotnih pri izvedbi samoocenitve oz. ustrezno poročilo izbranega svetovalca oz. pripravljeno menedžersko poročilo
 • dodatno za upravičene stroške pod točko 10.2 javnega poziva: pridobljeni certifikati za osebe, vključene v usposabljanja in dokazilo, da je udeleženec zaposlen, lastnik ali uradni zastopnik prijavitelja (izjava zakonitega zastopnika),
 • dodatno za upravičene stroške pod točko 10.3 javnega poziva: dokazilo o oddani prijavi na EFQM globalno nagrado (ang. EFQM Global Award) oz. mednarodno veljavni certifikat, ki ga bo glede na pridobljene točke izdal EFQM iz Bruslja.

Javni poziv in razpisna dokumentacija: tukaj.

VAV-13: VAVČER ZA PRENOS LASTNIŠTVA – NA VOLJO SAMO ZA VZHODNO KOHEZIJSKO REGIJO!

Upravičeni stroški:

 • 1. Sklop aktivnosti Stroški aktivnosti, vezane na pripravo prijavitelja na prenos lastništva,
 • 2. Sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti, vezane na izvedbo prenosa lastništva,
 • 3. Sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti, vezane na dvig kompetenc prevzemnika družinskega podjetja.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: od 22.11.2019 in trajajo do 30.9.2023

Aktivnosti ne smejo biti izvedene pred objavo tega javnega poziva

V roku 12 mesecev od podpisa pogodbe oddaja zahtevka.

 • Višina upravičenih stroškov:min. 500,00 EUR za posamezen sklop aktivnosti, max. 3.000,00 EUR za posamezni sklop aktivnosti oz. za vse tri aktivnosti skupaj max. 9.000,00 EUR
 • Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva za vsak sklop aktivnosti samo enkrat v obdobju, pri čemer lahko odda vlogo za vsak posamezni sklop ločeno ali za več sklopov skupaj.

ODDAJA vloge:

Popolno vlogo prijavitelja sestavljajo v celoti izpolnjen

-elektronsko podpisan prijavni list,

obrazec VEČ NI POTREBEN: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS

in prilogo

–  Obrazec št.1                Predhodno potrdilo SPIRIT Slovenija

Prijavitelj izpolni prijavni list, naloži obvezno prilogo in ga odda z digitalnim potrdilom.

Zahtevek za izplačilo:

 • Račun(e) zunanjega izvajalca za izvedbo aktivnosti za upravičenca,
 • dokazila o plačilu računa zunanjega izvajalca,
 • ponudba izbranega zunanjega izvajalca,
 • Mnenje SPIRIT Slovenija (Obrazec št. 2), ki ga SPIRIT Slovenija izda na podlagi pregleda izdelane dokumentacije.

Javni poziv in razpisna dokumentacija: tukaj.

VAV-14: VAVČER ZA PROTOTIPIRANJE – TRENUTNO ZAPRT

Namen vavčerja je:

 • Zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje

Upravičeni stroški: od 1.1.2020 do 30.09.2023

Sofinanciranje upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa:

 • dizajn
 • načrt
 • programiranje
 • izdelava
 • Testiranje
 • do sofinanciranja v višini 60 % so upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti
 • za sofinanciranje upravičenih stroškov je dovoljeno uveljavljati največ dva računa zunanjih izvajalcev

POGOJ: Prototip ne sme biti izdelan pred 19.6.2020!

 • Najmanjša spodbuda: 500 EUR
  Največja spodbuda: 5.000 EUR

ODDAJA vloge:

Popolno vlogo prijavitelja sestavljajo v celoti izpolnjen

-elektronsko podpisan prijavni list,

-ponudbe potencialnih zunanjih izvajalcev,

obrazec VEČ NI POTREBEN: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS

in prilogo

– Obrazec št. 1: Predhodno potrdilo SIO

Prijavitelj izpolni prijavni list, naloži obvezno prilogo in ga odda z digitalnim potrdilom.

Dokazila, ki so podlaga zahtevka za izplačilo in jih je potrebno skenirane priložiti k zahtevku:

 • račun(a) zunanjih izvajalcev povezanih z izdelavo prototipa za upravičenca (skupaj največ 2 računa),
 • dokazila o plačilu računov zunanjih izvajalcev,
 • potrdilo SIO o izdelanem prototipu (Obrazec št. 2),
 • ponudba izbranih/izbranega zunanjih/zunanjega izvajalca.

Javni poziv in razpisna dokumentacija: tukaj.

Zbrala in pripravila: Urška Živko, SPOT svetovanje Podravje

»Projekt SPOT svetovanje Podravje je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.«

Slovenski podjetniški sklad odprla VAVČERJE – enostavne spodbude malih vrednosti za MSP

Slovenski podjetniški sklad je ponovno odprl vavčerje.

Povezava do celotne vsebine vavčerjev: tukaj.

Vavčerje bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja (organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge) za različne poslovne storitve. Na voljo je nekaj več kot 10 mio EUR za podporo okoli 2.500 vavčerskih projektov!

Vavčerji so nepovratna sredstva v višini od 300,00 EUR do 9.999,99 EUR, ki se lahko koristjo za različne poslovne storitve (vavčer za certifikate kakovosti, vavčer za patente, modele znamke, vavčerje za internacionalizacijo, vavčerje za digitalizacijo, itd..). S pomočjo vavčerjev bo možno pridobiti do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezni odobren vavčer, posamezno podjetje bo lahko koristilo max. 3 vavčerje na leto, oziroma do maksimalne vrednosti 30.000 EUR na leto.

Posebnost vavčerjev je ta, da gre za zelo enostavne spodbude malih vrednosti, katere so na voljo skozi vso leto, oddaja vloge je enostavna in povsem digitalizirana. Obravnava vavčerjev je hitra.

BREZPLAČNA POMOČ pri pripravi vloge na:

 • SLOVENSKIH POSLOVNIH TOČKAH (SPOT) Svetovanje – na voljo smo podjetjem v vseh statističnih regijah
 • Svetovalci SPOT svetovanje pomagamo pripraviti vlogo, razložimo, kaj pomeni posamezno določilo javnega poziva, kaj je potrebno vpisati v posamezno polje na obrazcih, ipd.
 • Nudimo tudi pomoč pri zahtevkih za izplačilo.

VSEBINSKE SPREMEMBE, KI VELJAJO ZA VSE VAVČERJE:

 • namesto izplača se na leto odobri za največ 30.000,00 EUR,
 • k vlogi se ne prilaga več Potrdilo ali pooblastilo FURS,
 • zamenjava zunanjega izvajalca potrebno predhodno pisno soglasje Sklada

SPLOŠNE INFORMACIJE O VLOGI, PRIJAVI, POSTOPKU

Kdo se lahko prijavi – splošni pogoji:

 • mikro, mala in srednja podjetja (MSP), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo: gospodarske družbe, s.p., zadruge
 • sedež v RS (vpisan v PR), sedež v Kohezijski regiji Vzhodna oz. Zahodna Slovenija,
  sedeža ni mogoče preseliti v drugo regijo od podpisa pogodbe do oddaje zahtevka
 • na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlen (tudi nosilec dejavnosti v s.p.,
  zavarovalna osnova) oz. minimalno število zaposlenih navedeno v posameznem javnem pozivu
 • poravnane obveznosti (davki, prispevki, oddani vsi obrazci – FURS)
 • dejavnost: razen proizvodnje kmetijskih proizvodov in akvakulture
 • prepoved dvojnega financiranja

Kaj se sofinancira – splošno:

 • Upravičeni nastali in plačani stroški ustrezno izbranih zunanjih izvajalcev (storitev)
  na podlagi zahtevka s prilogami (računi idr. dokazila, določena v pozivni dokumentaciji)
 • DDV ni upravičen strošek, prijavitelj ga krije iz lastnih sredstev
 • na podlagi zahtevka se povrne do 60 % upravičenih stroškov,
  min. 40 % upravičenih stroškov in DDV krije prijavitelj sam
 • za vsak vavčer določen minimalni in maksimalni znesek povračila

VAV-1: VAVČER ZA CERTIFIKATE KAKOVOSTI TRENUTNO ZAPRT

Upravičeni stroški:

 • stroški priprave na certificiranje = stroški zunanjega izvajalca, ki bo podjetju pomagal pri pripravi na certificiranje. Izvajalec se izbere pod tržnimi pogoji
 • Upravičeni stroški od 1.1.2019 dalje (prva pridobitev certifikata od leta 2019 dalje, uveljavljanje vzdrževanja od leta 2020 naprej)
 • za certifikate, pridobljene na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov: ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS
 • certificiranje izvajajo akreditirane organizacije, akreditirane podpisnice mednarodnega sporazuma ali organizacije, ki jih je akreditirala nacionalna akreditacijska organizacija
 • ECOLABEL podeljuje Agencija RS za okolje
 • najmanjša spodbuda: 1.000 EUR; največja spodbuda: 9.999,99 EUR
 • dodatne informacije: Slovenska akreditacija

ODDAJA vloge:

-V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca, v kolikor ga potrebuje.

Izdajatelj potrdila o certifikatu ne more biti hkrati tudi zunanji izvajalec za pripravo na certificiranje.

Popolno vlogo prijavitelja sestavljajo v celoti izpolnjen:

-elektronsko podpisan prijavni list,

obrazec VEČ NI POTREBEN: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS

in priloge:

– ponudbe zunanjih izvajalcev (v primeru, da bo prijavitelj uveljavljal upravičene stroške zunanjih izvajalcev).

Prijavitelj izpolni prijavni list, naloži obvezne priloge in ga odda z digitalnim potrdilom.

ODDAJA ZAHTEVKA

 • račun izdajatelja certifikata oz. validacije okoljske izjave,
 • dokazilo o plačilu računa,
 • fotokopijo certifikata,
 • potrdilo o vzdrževanju certifikata (v primeru, da upravičenec uveljavlja stroške vzdrževanja).

Če upravičenec uveljavlja tudi stroške zunanjega izvajalca, je potrebno dodatno priložiti še:

 • račun zunanjega izvajalca za pripravo upravičenca na certificiranje,
 • dokazilo o plačilu računa zunanjega izvajalca.
 • ponudbo izbranega zunanjega izvajalca.

Javni poziv in razpisna dokumentacija: tukaj.

VAV-2: VAVČER ZA PATENTE, MODELE, ZNAMKE – NA VOLJO SAMO ZA VZHODNO KOHEZIJSKO REGIJO!

Upravičeni stroški:

 • stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanje in/ali širjenje v tujino patenta, modela, znamke, kar vključuje strošek zastopnika za pripravo dokumentacije z vsemi potrebnimi dejanji do registracije patenta, znake, modela
 • stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL, tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu. Vključuje strošek uradne pristojbine za prijavo, registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus (preveritev, če je izum nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv)
 • stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oz. validacijo na posameznih uradih)
 • upravičeni stroški od 1.1.2019 dalje
 • najmanjša spodbuda: 500 EUR
 • največja spodbuda: 5.000 EUR brez vključenega popolnega preizkusa
  9,999,99 EUR z vključenimi popolnim preizkusom
 • dodatne informacije:    Urad RS za intelektualno lastnino

POMEMBNO: za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, podjetje ne sme pridobiti sredstev v okviru programa Ideas Powered for Business pri Uradu EU za intelektualno lastnino (EUIPO) za pridobitev finančne podpore ter prijave znamke EU in modela.

ODDAJA vloge:

Popolno vlogo prijavitelja sestavljajo v celoti izpolnjen:

-elektronsko podpisan prijavni list,

obrazec VEČ NI POTREBEN: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS

in priloge:

– ponudbe zunanjih izvajalcev (v primeru, da bo prijavitelj uveljavljal upravičene stroške zunanjih izvajalcev).

Prijavitelj izpolni prijavni list, naloži obvezne priloge in ga odda z digitalnim potrdilom.

Dokazila, ki se priložijo k zahtevku za izplačilo:

 • račun zunanjega izvajalca (zastopnika in/ali prevajalca)
 • potrdilo o plačilu računov zunanjih izvajalcev
 • račun o opravljenih storitvah, povezanih z zaščito industrijske lastnine: patentom, znamko, modelom. Uradne institucije za pristojbine ne izdajajo računov, zato zadošča potrdilo o plačilu pristojbine
 • dokazilo pristojnega urada o oddani prijavi

Če upravičenec uveljavlja tudi stroške popolnega preizkusa, je treba

dodatno priložiti še:

 • dokazilo o naročenem postopku popolnega preizkusa
 • potrdilo o plačilu.

Javni poziv in razpisna dokumentacija: tukaj.

VAV-3: VAVČER ZA TRŽNE RAZISKAVE TUJIH TRGOV TRENUTNO ZAPRT

(VAVČERJI ZA POMOČ PRI INTERNACIONALIZACIJI)

Upravičeni stroški:

 • Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov: od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2023.
 • stroški zunanjega izvajalca za izdelavo tržne raziskave
 • zunanji izvajalec se izbere iz Kataloga svetovalcev za tržne raziskave na tujih trgih (dostopen: https://podjetniskisklad.si – JP za tržne raziskave na tujih trgih)

!!! POSEBNI POGOJ za zunanjega izvajalca: izbrano svetovalno podjetje še ni preseglo kvote največ 10 tržnih raziskav po tem JP v koledarskem letu oddaje vloge !!!

 • najmanjša spodbuda: 1.000 EUR
 • največja spodbuda: 5.000 EUR
 • sredstva za raziskavo tujega trga samo 1-krat v celotnem obdobju

ODDAJA vloge:

Popolno vlogo prijavitelja sestavljajo v celoti izpolnjen:

-elektronsko podpisan prijavni list,

obrazec VEČ NI POTREBEN: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS

Prijavitelj izpolni prijavni list in ga odda z digitalnim potrdilom.

Dokazila, ki se priložijo k zahtevku za izplačilo:

 • račun(-i) zunanjega izvajalca za izdelavo tržne raziskave za podjetje
 • dokazilo o plačilu računa zunanjega izvajalca
 • fotokopija prve strani izdelane tržne raziskave ter sklepne ugotovitve tržne raziskave (ki naj bodo na eni strani A4; besedilo s ca. 1500 znaki brez presledkov), ki morata biti v slovenskem jeziku.
 • izvod celotne tržne raziskave je lahko v tujem jeziku in ga podjetje odda v elektronski obliki (pdf) (čitljiva verzija) na elektronski naslov: vavcer@podjetniskisklad.si.

Javni poziv in razpisna dokumentacija: tukaj.

VAV-4: VAVČER ZA UDELEŽBE NA MEDNARODNIH FORUMIH

(VAVČERJI ZA POMOČ PRI INTERNACIONALIZACIJI)

Upravičeni stroški:

 • udeležbe dveh udeležencev iz MSP na mednarodnem forumu: zakoniti zastopnik,
  lastnik podjetja ali zaposleni
 • stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodni forum – to so stroški kotizacije, vpisa v katalog, B2B srečanj, javnega nastopa, predstavitve, razstavnega prostora in morebitni drugi stroški po ponudbi oz. ceniku organizatorja mednarodnega foruma;
 • stroški prevoza do lokacije mednarodnega foruma (stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza);
 • stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja dogodka in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka.
 • najmanjša spodbuda: 300 EUR
 • največja spodbuda: 3.000 EUR
 • prijavitelj lahko sredstva pridobi večkrat letno
 • Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov od 19.6.2020,
 • Pogodba ne rabi biti podpisana pred začetkom foruma.

 

Kot mednarodni forum po tem javnem pozivu se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja ter svetovna razstava EXPO Dubaj.

Kot mednarodni forum po tem javnem pozivu se ne štejejo mednarodni sejmi v tujini in dogodki organizirani v okviru mednarodnih sejmov v tujini.

V kolikor se stroški uveljavljajo za mednarodni forum, ki je organiziran v digitalni obliki, se lahko uveljavljajo le stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodni forum.

ODDAJA vloge:

Popolno vlogo prijavitelja sestavlja v celoti izpolnjen

 • elektronsko podpisan prijavni list in
 • obrazec VEČ NI POTREBEN: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS,

ki se odda z digitalnim potrdilom.

Dokazila, ki so podlaga zahtevka za izplačilo:

 • račun organizatorja mednarodnega foruma (za stroške aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodnem forumu);
 • račun(i) za stroške prevoza (za stroške letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza;
 • račun(i) za stroške prevoze eksponatov (velja izključno za EXPO Dubaj);
 • račun(i) za stroške nočitev;
 • dokazila o plačilu računov, ki jih bo upravičenec uveljavljal;
 • dokazilo, da je udeleženec zaposleni, lastnik ali zakoniti zastopnik prijavitelja (izjava zakonitega zastopnika);
 • program in/ali katalog mednarodnega foruma in/ali potrdilo organizatorja mednarodnega foruma, ki dokazuje aktivno udeležbo udeleženca na mednarodnem forumu, za katerega se uveljavlja vavčer. Za EXPO Dubaj velja, da lahko upravičenec uveljavlja stroške vezane na EXPO Dubaj le, če priloži potrdilo o aktivni udeležbi na EXPO Dubaj, ki ga izda direktor slovenskega paviljona EXPO Dubaj ali generalni komisar Republike Slovenije za mednarodno razstavo EXPO Dubaj.

Fotografija iz dogodka ni več potrebna.

Javni poziv in razpisna dokumentacija: tukaj.

VAV-5: VAVČER ZA UDELEŽBO V GOSPODARSKIH DELEGACIJAH V TUJINO

(VAVČERJI ZA POMOČ PRI INTERNACIONALIZACIJI)

Upravičeni stroški udeležbe dveh udeležencev iz MSP v gospodarski delegaciji:

 • zakoniti zastopnik, lastnik podjetja ali zaposleni
 • stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini. Za EXPO Dubai se kot strošek kotizacije upošteva tudi strošek vstopnice za EXPO Dubaj);
 • stroški prevoza so stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza,
 • stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja delegacije/dogodka B2B in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka (pri čemer se lahko za EXPO Dubaj uveljavlja največ 5 nočitev z zajtrkom);
 • Stroški B2B – upravičeni stroški za B2B se lahko uveljavljajo le, če so bili izvedeni v času trajanja delegacije in v kolikor niso vključeni že v stroške navedene v prvi alineji tega odstavka (stroški udeležbe prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino).
 • najmanjša spodbuda: 300 EUR
 • največja spodbuda: 5.000 EUR
 • Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov od 19.6.2020.

ODDAJA vloge:

Popolno vlogo prijavitelja sestavljajo v celoti izpolnjen

-elektronsko podpisan prijavni list,

obrazec VEČ NI POTREBEN: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS 

in priloga:

– dokazilo, iz katerega izhaja, da je član delegacije v tujino, za vavčer, na katerega se prijavlja.

Prijavitelj izpolni prijavni list, naloži obvezno prilogo in ga odda z digitalnim potrdilom.

Dokazila, ki se priložijo k zahtevku za izplačilo:

 • račun za stroške kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujino;
 • račun za stroške prevoza (za stroške letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza);
 • račun za stroške B2B (s strani organizatorja);
 • račun za stroške nočitev (nočitev in/ali nočitev z zajtrkom);
 • dokazila o plačilu računov, ki jih bo upravičenec uveljavljal;
 • dokazilo, da je udeleženec zaposlen, lastnik ali uradni zastopnik prijavitelja (izjava zakonitega zastopnika).

Fotografija iz dogodka ni več potrebna.

Javni poziv in razpisna dokumentacija: tukaj.

VAVČERJI ZA DIGITALIZACIJO 

4 JAVNI POZIVI – 4 SKUPINE VAVČERJEV:

 • digitalna strategija za digitalno preobrazbo: od 1.000 do 9.999,99 EUR
 • kibernetska varnost: od 1.000 do 9.999,99 EUR
 • digitalni marketing: 500 do (1.500) 2.500 EUR za posamezno aktivnost (odvisno od aktivnosti v JP), skupaj največ 8.500 EUR/podjetje v celotnem obdobju
 • usposabljanje za krepitev digitalnih kompetenc: skupinsko, individualno, do 1.000 do 9.999,99 EUR, samo en vavčer v celotnem obdobju
 • preglejte usmeritve na spletni strani DIH Slovenija: https://dihslovenia.si/smernice/
 • v vlogi navesti:
  – izbranega zunanjega izvajalca (ali več) pod tržnimi pogoji iz
  Kataloga strokovnjakov pri DIH Slovenija: http://dihslovenia.si/katalogi/

KJE ISKATI IZVAJALCE:

 • V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca in strokovnjaka izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje Vavčerjev za digitalizacijo. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (v nadaljevanju DIH Slovenije) in bo objavljen na spletni strani DIH Slovenije http://dihslovenia.si/katalogi/.
 • Katalog strokovnjakov: prijavitelji iščejo izvajalce z ustreznimi referencami; pozorno pregledati, ali imajo prijavljeni izvajalci reference za vsa zahtevana področja (npr. posamezna področja za digitalno strategijo)
 • Katalog usposabljanj: prijavitelji iščejo ustrezne programe in izvajalce
 • gospodarna izbira pod tržnimi pogoji tudi, kadar gre za izbiro izvajalca iz kataloga!

POSEBNI POGOJ za zunanjega izvajalca:

Izbran zunanji izvajalec za posameznega strokovnjaka še ni presegel kvote največ odobrenih vlog prijaviteljev (ki so upravičenci po tem javnem pozivu) v koledarskem letu, v katerem prijavitelj oddaja vlogo. 1 izvajalec, 2 strokovnjaka = 20 izvedenih projektov na leto.

Zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po posameznem JP!

Neupravičeni zunanji izvajalci: osebe, povezane s prijaviteljem.

VAV-7: VAVČER ZA DVIG DIGITALNIH KOMPETENC – TRENUTNO ZAPRT

(VAVČERJI ZA DIGITALIZACIJO)

Upravičeni stroški: od 12.2.2021

 • stroški usposabljanja = stroški enega ali več zunanjih izvajalcev (brez DDV)
 • nastali in plačani v 6 mesecih od podpisa pogodbe s SPS

ODDAJA VLOGE

-elektronsko podpisan prijavni list,

-obrazec VEČ NI POTREBEN: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS

Prijavitelj izpolni prijavni list, naloži obvezno prilogo in ga odda z digitalnim potrdilom.

Zahtevku za povračilo stroškov usposabljanja je treba priložiti:
– račun(-e) (enega ali več) zunanjih izvajalcev za opravljeno usposabljanje
– dokazila o plačilu računov zunanjih izvajalcev
fotokopije potrdil o usposabljanju za vsakega udeleženca
ponudbo izbranega zunanjega izvajalca
dokazilo, da je udeleženec zaposlen pri prijavitelju (izjava zakonitega zastopnika)

– Potrjen obrazec št.1 s strani DIH Slovenija.

Javni poziv in razpisna dokumentacija: tukaj.

VAV-8: VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING – TRENUTNO ZAPRT

(VAVČERJI ZA DIGITALIZACIJO)

 • Namen: spodbuditi MSP k uvajanju digitalnega marketinga za
  povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti in prihodkov MSP

SOFINANCIRANJE:

 • nove spletne strani  (vklj. z mobilno prilagoditvijo) + testiranja =>  500 – 1.500 EUR
 • nove mobilne aplikacije + testiranja =>   500 – 2.000 EUR
 • lastne spletne trgovine =>   500 – 2.500 EUR
 • lastne rezervacijske platforme =>   500 – 2.500 EUR
 • Samo 1-krat za vsako aktivnost v celotnem obdobju; skupaj največ 8.500 EUR
 • prijavitelj mora poskrbeti, da za stroške, za katere želi pridobiti vavčer, ni/ne bo prejel nepovratnih sredstev iz drugih javnih virov (npr. razpis SPIRIT Slovenija za razvoj elektronskega poslovanja na tujih trgih)

Popolno vlogo prijavitelja sestavljajo v celoti izpolnjen

–   elektronsko podpisan prijavni list,

 • obrazec VEČ NI POTREBEN: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS

Prijavitelj izpolni prijavni list, naloži obvezno prilogo in ga odda z digitalnim potrdilom.

 • Zahtevek za plačilo (6 mesecev): do 60 %
 • Dokazila: pozitivno mnenje DIH Slovenija da izdelek ustreza minimalnim pogojem
  poziva + povezave na spletne strani.

Javni poziv in razpisna dokumentacija: tukaj.

VAV-9: VAVČER ZA PRIPRAVO DIGITALNE STRATEGIJE – TRENUTNO ZAPRT

(VAVČERJI ZA DIGITALIZACIJO)

Prijavni list

– obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov: od 5.4.2019 do 30.9.2023.
– izbran zunanji izvajalec (ali več) pod tržnimi pogoji
iz Kataloga strokovnjakov pri DIH Slovenija: http://dihslovenia.si/katalogi/.
predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenija obvezna priloga k vlogi (Obrazec št. 1)

Upravičeni stroški: plačani stroški zunanjega izvajalca(-cev), brez DDV!

Sofinanciranje: do 60 % upravičenih stroškov, najmanj 1.000,00, največ 9.999,99 EUR.

ODDAJA vloge: 

Popolno vlogo prijavitelja sestavljajo v celoti izpolnjen

-elektronsko podpisan prijavni list,

obrazec VEČ NI POTREBEN: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS

in priloga:

-Obrazec št. 1:  Mnenje DIH Slovenije k vlogi, pridobljeno pozitivno mnenje DIH Slovenija k vlogi, ne sme biti starejše od 12.2.2021

Prijavitelj izpolni prijavni list, naloži obvezno prilogo in ga odda z digitalnim potrdilom.

Zahtevek za sofinanciranje (6 mesecev): digitalna strategija zaključena, stroški plačani, – obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje (Obrazec št. 2).

Javni poziv in razpisna dokumentacija: tukaj.

VAV-10: VAVČER ZA KIBERNETSKO VARNOST – TRENUTNO ZAPRT

(VAVČERJI ZA DIGITALIZACIJO)

 • Namen: spodbuditi MSP k povečanju kibernetske varnosti s sofinanciranjem:
 • izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z varnostnim poročilom in tehničnim poročilom s priporočili za odpravljanje napak => 1.000 – 5.000 EUR
 • izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno s tehničnim poročilom s primeri in tehničnim poročilom o odpravljenih napakah => 1.000 – 9.999,99 EUR
 • Omejitev: samo 1-krat za vsako aktivnost
  skupaj največ 9.999,99 EUR; letno največ 1 aktivnost po tem JP
 • Kaj: stroški zunanjega izvajalca, izbranega pod tržnimi pogoji iz kataloga strokovnjakov za področje kibernetske varnosti, ki ga vodi Digitalno inovacijsko stičišče (DIH Slovenija) http://dihslovenia.si/katalogi/. Brez DDV!
 • Upravičeni stroški od 12. 4. 2019 dalje

ODDAJA vloge:

Popolno vlogo prijavitelja sestavljajo v celoti izpolnjen

-elektronsko podpisan prijavni list,

obrazec VEČ NI POTREBEN: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS

in priloga:

– Obrazec št. 1: Mnenje DIH Slovenije k vlogi, pozitivno mnenje DIH Slovenija, ki ne sme biti izdano pred 12.2.2021

Prijavitelj izpolni prijavni list, naloži obvezno prilogo in ga odda z digitalnim potrdilom.

 • Zahtevek za plačilo (6 mesecev): do 60 %, da izdelek ustreza minimalnim pogojem smernic (www.dihslovenia.si/smernice/) – Obrazec 2
 • Dokazila: fotokopija prve strani vseh poročil ter sklepne ugotovitve (1.500 znakov).

Javni poziv in razpisna dokumentacija: tukaj.

VAV-11: VAVČER ZA STATUSNO PREOBLIKOVANJE DRUŽB – TRENUTNO ZAPRT!

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški:

 • stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja,
 • notarski stroški,
 • stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja.

ODDAJA VLOGE:

Popolno vlogo prijavitelja sestavljajo v celoti izpolnjen

-elektronsko podpisan prijavni list,

obrazec VEČ NI POTREBEN: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS

-ponudbe potencialnih zunanjih izvajalcev.

Prijavitelj izpolni prijavni list, naloži obvezno prilogo in ga odda z digitalnim potrdilom.

POGOJ:

statusno preoblikovanje ne sme biti izvedeno pred 19.6.2020!

OMEJITEV:

vavčer za statusno preoblikovanje lahko MSP prejme samo enkrat v celotnem obdobju (do 2023).

 • Višina spodbude: najmanj 1.000 EUR največ 5.000 EUR.

Upravičeni stroški (od 1. 1. 2019 – 30. 9. 2023)

 • 12 mesecev po podpisu pogodbe s SPS: zahtevek z dokazili (vpis preoblikovanega podjetja v poslovni register)
 • Dokazila, ki so podlaga zahtevka za izplačilo in jih je potrebno priložiti k zahtevku:
 • račun(i) zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja,
 • ponudba izbranega zunanjega izvajalca,
 • račun(i) za notarske stroške,
 • računi(i) za stroške revizorja,
 • dokazila o plačilu računov, ki jih bo upravičenec uveljavljal,
 • sklep pristojnega sodišča o vpisu spremembe v sodni register.

Javni poziv in razpisna dokumentacija: tukaj.

VAV-12: VAVČER ZA POSLOVNO ODLIČNOST

Osnovni pogoj: najmanj 5 zaposlenih (vključno z nosilcem s.p.)

Upravičeni stroški (od 1. 1. 2019 – 30. 9. 2023)

 • za storitve zunanjih izvajalcev (izbranih v skladu s pravili):
 • svetovalne storitve
 • usposabljanje ključnih kadrov
 • sodelovanje na EFQM nagradi za odličnost
 • svetovalne storitve: svetovalci za uvajanje poslovne odličnosti v evidenci SPIRIT: https://evidence.spiritslovenia.si/evidence/poslovna-odlicnost
 • usposabljanje: zunanji sodelavci (izobraževanje, ocenjevalci), evidenca SPIRIT:

https://www.podjetniski-portal.si/poslovna-odlicnost/izobrazevanje-ocenjevalci…

 • Višina spodbude: najmanj 300 EUR največ 9.999,99 EUR (v posameznem koledarskem letu)

Predmet vavčerja

1.stroški svetovalne podpore pri:

 • izvedbi samoocenitve po modelu EFQM (z vprašalnikom ali s poslovno matriko ali z napredno poslovno matriko) ali
 • izvedbi zunanje ocenitve po modelu EFQM (z vprašalnikom ali s poslovno matriko ali z napredno poslovno matriko) ali
 • izdelavi menedžerskega poročila po modelu EFQM.
 • Rezultat izvedenega svetovanja je:
 • izvedena izbrana samoocenitev in ustrezno poročilo,
 • izvedena izbrana zunanja ocenitev in ustrezno poročilo,
 • izdelano menedžersko poročilo.

in/ali

 1. stroški udeležbe na EFQM certificiranih usposabljanjih za zaposlene v podjetju, ki bo hkrati oz. je že uveljavljalo stroške pod točko 10.1 ali 10.3 tega javnega poziva:

Več informacij o EFQM certificiranih usposabljanjih je objavljenih na spletni strani SPIRIT Slovenija: https://www.podjetniski-portal.si/poslovna-odlicnost/izobrazevanje-ocenjevalci-organizacije-model-odlicnosti-efqm

Rezultat zaključenega usposabljanja je:

-pridobljeno EFQM licenčno potrdilo za zaposlene/-ga, vključene/-ga v usposabljanje.

in/ali

 1. strošek pristojbine za EFQM globalno nagrado (ang. EFQM Global Award).

Rezultat plačane pristojbine je:

-sodelovanje na EFQM globalni nagradi.

Višina in stopnja sofinanciranja

MINIMALNA ZAPROŠENA VIŠINA SOFINANCIRANJA MAKSIMALNA ZAPROŠENA VIŠINA SOFINANCIRANJA MAKSIMALNA STOPNJA SOFINANCIRANJA
300,00 EUR do 9.999,99 EUR, od tega

– do 7.000 EUR za srednje velika in do 4.000 EUR za mikro in mala podjetja za stroške pod točko 10.1 tega javnega poziva in/ali

– do 2.999,99 EUR za srednje velika in do 2.000 EUR za mikro in mala podjetja za stroške pod točko 10.2 tega javnega poziva in/ali

– do 9.999,99 EUR za stroške pod točko 10.3 tega javnega poziva.

Do 60 %

ODDAJA vloge:

Popolno vlogo prijavitelja sestavljajo v celoti izpolnjen

-elektronsko podpisan prijavni list,

obrazec VEČ NI POTREBEN: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS

Prijavitelj izpolni prijavni list, naloži obvezno prilogo in ga odda z digitalnim potrdilom.

Zahtevek za izplačilo:

 • račun(i) zunanjega izvajalca za svetovanje oz. usposabljanje oz. pristojbino za EFQM globalno nagrado,
 • dokazila o plačilu računa zunanjemu izvajalcu,
 • dodatno za upravičene stroške pod točko 10.1 javnega poziva: pripravljena samoocenitev po modelu EFQM s podpisano listo prisotnih pri izvedbi samoocenitve oz. ustrezno poročilo izbranega svetovalca oz. pripravljeno menedžersko poročilo
 • dodatno za upravičene stroške pod točko 10.2 javnega poziva: pridobljeni certifikati za osebe, vključene v usposabljanja in dokazilo, da je udeleženec zaposlen, lastnik ali uradni zastopnik prijavitelja (izjava zakonitega zastopnika),
 • dodatno za upravičene stroške pod točko 10.3 javnega poziva: dokazilo o oddani prijavi na EFQM globalno nagrado (ang. EFQM Global Award) oz. mednarodno veljavni certifikat, ki ga bo glede na pridobljene točke izdal EFQM iz Bruslja.

Javni poziv in razpisna dokumentacija: tukaj.

VAV-13: VAVČER ZA PRENOS LASTNIŠTVA – NA VOLJO SAMO ZA VZHODNO KOHEZIJSKO REGIJO!

Upravičeni stroški:

 • 1. Sklop aktivnosti Stroški aktivnosti, vezane na pripravo prijavitelja na prenos lastništva,
 • 2. Sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti, vezane na izvedbo prenosa lastništva,
 • 3. Sklop aktivnosti: Stroški aktivnosti, vezane na dvig kompetenc prevzemnika družinskega podjetja.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: od 22.11.2019 in trajajo do 30.9.2023

Aktivnosti ne smejo biti izvedene pred objavo tega javnega poziva

V roku 12 mesecev od podpisa pogodbe oddaja zahtevka.

 • Višina upravičenih stroškov:min. 500,00 EUR za posamezen sklop aktivnosti, max. 3.000,00 EUR za posamezni sklop aktivnosti oz. za vse tri aktivnosti skupaj max. 9.000,00 EUR
 • Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva za vsak sklop aktivnosti samo enkrat v obdobju, pri čemer lahko odda vlogo za vsak posamezni sklop ločeno ali za več sklopov skupaj.

ODDAJA vloge:

Popolno vlogo prijavitelja sestavljajo v celoti izpolnjen

-elektronsko podpisan prijavni list,

obrazec VEČ NI POTREBEN: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS

in prilogo

–  Obrazec št.1                Predhodno potrdilo SPIRIT Slovenija

Prijavitelj izpolni prijavni list, naloži obvezno prilogo in ga odda z digitalnim potrdilom.

Zahtevek za izplačilo:

 • Račun(e) zunanjega izvajalca za izvedbo aktivnosti za upravičenca,
 • dokazila o plačilu računa zunanjega izvajalca,
 • ponudba izbranega zunanjega izvajalca,
 • Mnenje SPIRIT Slovenija (Obrazec št. 2), ki ga SPIRIT Slovenija izda na podlagi pregleda izdelane dokumentacije.

Javni poziv in razpisna dokumentacija: tukaj.

VAV-14: VAVČER ZA PROTOTIPIRANJE – TRENUTNO ZAPRT

Namen vavčerja je:

 • Zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje

Upravičeni stroški: od 1.1.2020 do 30.09.2023

Sofinanciranje upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa:

 • dizajn
 • načrt
 • programiranje
 • izdelava
 • Testiranje
 • do sofinanciranja v višini 60 % so upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti
 • za sofinanciranje upravičenih stroškov je dovoljeno uveljavljati največ dva računa zunanjih izvajalcev

POGOJ: Prototip ne sme biti izdelan pred 19.6.2020!

 • Najmanjša spodbuda: 500 EUR
  Največja spodbuda: 5.000 EUR

ODDAJA vloge:

Popolno vlogo prijavitelja sestavljajo v celoti izpolnjen

-elektronsko podpisan prijavni list,

-ponudbe potencialnih zunanjih izvajalcev,

obrazec VEČ NI POTREBEN: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS

in prilogo

– Obrazec št. 1: Predhodno potrdilo SIO

Prijavitelj izpolni prijavni list, naloži obvezno prilogo in ga odda z digitalnim potrdilom.

Dokazila, ki so podlaga zahtevka za izplačilo in jih je potrebno skenirane priložiti k zahtevku:

 • račun(a) zunanjih izvajalcev povezanih z izdelavo prototipa za upravičenca (skupaj največ 2 računa),
 • dokazila o plačilu računov zunanjih izvajalcev,
 • potrdilo SIO o izdelanem prototipu (Obrazec št. 2),
 • ponudba izbranih/izbranega zunanjih/zunanjega izvajalca.

Javni poziv in razpisna dokumentacija: tukaj.

Zbrala in pripravila: Urška Živko, SPOT svetovanje Podravje

»Projekt SPOT svetovanje Podravje je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.«