OOZ Maribor

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA MARIBOR

Organiziranost

Člani zbornice opravljajo svoje funkcije v organih in drugih oblikah delovanja in odločanja zbornice neprofesionalno, razen če je s statutom določeno drugače. Mandatna doba organov zbornice traja štiri leta. Člani organov opravljajo svoje naloge tudi po izteku mandata, vse dokler niso izvoljeni oz. imenovani novi člani.

Skupščina je najvišji organ upravljanja zbornice in šteje do 31 poslancev. Skupščino sestavljajo poslanci iz različnih poslovnih dejavnosti (predstavniki strokovnih sekcij in drugi).

Upravni odbor je organ upravljanja in izvršilni organ skupščine zbornice in ima do 14 članov iz vrst članov zbornice. Upravni odbor vodi predsednik zbornice, ki je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora in hkrati mandatar za njegovo sestavo. Pri sestavi upravnega odbora je predsednik – mandatar dolžan upoštevati, da v članstvo vključi predstavnike različnih občin in predstavnike sekcij iz različnih dejavnosti.

Nadzorni odbor zbornice sestavljajo predsednik odbora, podpredsednik odbora in en član, ki niso poslanci v skupščini zbornice in ne člani upravnega odbora zbornice.

Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico ter uresničuje sklepe skupščine zbornice in Upravnega odbora zbornice. Predsednika zbornice izvoli skupščina zbornice iz vrst članov za dobo štirih let. Predsednik zbornice je po svoji funkciji tudi predsednik upravnega odbora zbornice.