Je združenje, ki se zavzema za ohranjanje tradicionalnih vrednot svojega članstva: delavnost, marljivost, vztrajnost, poštenost, čast, etičnost, kakovost in odličnost, znanje in inovativnost.
Po zaslugi zbornice so obrtniki končno enakovreden partner v dialogu z državo in partnerji.


Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije

Obrtno – podjetniško zbornico Slovenije upravljajo njeni člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice. Organi zbornice so skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in predsednik zbornice.

Člani zbornice opravljajo svoje funkcije v organih in drugih oblikah delovanja in odločanja zbornice neprofesionalno, razen če je s statutom določeno drugače. Mandatna doba organov zbornice traja štiri leta. Člani organov opravljajo svoje naloge tudi po izteku mandata, vse dokler niso izvoljeni oz. imenovani novi člani.
Skupščina je najvišji organ upravljanja zbornice in šteje 92 poslancev. Skupščino sestavljajo poslanci iz:

območnih obrtno-podjetniških zbornic, od katerih ima vsaka po 1 poslanca (62 poslancev) in
sekcij, od tega ima vsaka po 1 poslanca (30 poslancev).

Upravni odbor je organ upravljanja in izvršilni organ skupščine zbornice in ima od 11 do 15 članov iz vrst članov zbornice. Upravni odbor vodi podpredsednik zbornice, ki je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora in hkrati mandatar za njegovo sestavo. Pri sestavi upravnega odbora je predsednik – mandatar dolžan upoštevati, da v članstvo vključi predstavnike različnih območnih obrtno-podjetniških zbornic in predstavnike sekcij iz različnih dejavnosti.
Nadzorni odbor zbornice sestavljajo predsednik odbora in štirje člani, ki niso poslanci v skupščini zbornice in ne člani upravnega odbora zbornice.

Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico ter uresničuje sklepe skupščine zbornice in Upravnega odbora zbornice. Predsednika zbornice izvoli skupščina zbornice iz vrst članov za dobo štirih let. Predsednik zbornice je po svoji funkciji tudi predsednik upravnega odbora zbornice.


Poslanstvo

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije s svojim delovanjem in komuniciranjem z javnostmi podpira in promovira tradicionalne vrednote svojega članstva: delavnost, marljivost, vztrajnost, poštenost, čast, etičnost, kakovost in odličnost, znanje in inovativnost. Zavzema se za ohranjanje tradicije in posebnosti obrti. Skrbi za enakovredno vlogo območnih obrtno-podjetniških zbornic in tako kot članom, tudi njim nudi vso strokovno pomoč in podporo. Ključno vlogo v OZS imajo strokovne sekcije, saj predstavljajo temelj povezovanja obrtnikov. Doma in v Evropski uniji se bori za boljše razmere za gospodarjenje v obrti, mikro, malih in srednjih podjetjih. Obrtniki so s svojo zbornico postali enakovreden partner v dialogu z državo in sindikati.


Kontakti

Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije
Celovška cesta 71
1000 Ljubljana

T: 01/ 58 30 500
F: 01/ 50 59 270
E: info@ozs.si
S: www.ozs.si


SVETOVALNI CENTER
T: 01/ 58 30810
E: svetovanje@ozs.si

Matična številka: 5147409
Davčna številka: 62841220

Transakcijski računi:

NLB, d. d., Ljubljana 02013-0253606416
Banka Koper, d. d., PE Ljubljana 10100-0044193195
DBS, d. d., Ljubljana 19100-0010141210