OOZ Maribor

18. razpis za mojstrske izpite

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skladno s 7. členom Pravilnika o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 101/2004) objavlja razpis za opravljanje mojstrskega izpita za naslednje mojstrske nazive:
avtokleparski mojster avtokleparska mojstrica
mojster avtomehanik mojstrica avtomehaničarka
frizerski mojster frizerska mojstrica
mojster kozmetične nege mojstrica kozmetične nege
mojster elektronik mojstrica elektroničarka
mojster strojne mehanike mojstrica strojne mehanike
mojster šivilja-krojač mojstrica šivilja-krojač
mizarski mojster mizarska mojstrica
tesarski mojster tesarska mojstrica
zidarski mojster zidarska mojstrica
mesarski mojster mesarska mojstrica
mojster izdelovalec krznenih oblačil mojstrica izdelovalka krznenih oblačil
mojster avtoelektrikar mojstrica avtoelektričarka
mojster toplotne obdelave kovin mojstrica toplotne obdelave kovin
mojster oblikovalec kovin mojstrica oblikovalka kovin
orodjarski mojster orodjarska mojstrica
čevljarski mojster čevljarska mojstrica
mojster preoblikovalec kovin mojstrica preoblikovalka kovin
mojster vzdrževanja tekstilij mojstrica vzdrževanja tekstilij
mojster splošne elektromehanike mojstrica splošne elektromehanike
mojster stavbni steklar mojstrica stavbna steklarka
pekovski mojster pekovska mojstrica
dimnikarski mojster dimnikarska mojstrica
mojster strojnih instalacij mojstrica strojnih instalacij
urarski mojster urarska mojstrica
mojster biromehanik mojstrica biromehaničarka
slaščičarski mojster slaščičarska mojstrica
mojster tapetnik in dekorater mojstrica tapetničarka in dekoraterka
elektroinštalaterski mojster elektroinštalaterska mojstrica
mojster telekomunikacij mojstrica telekomunikacij
slikopleskarski mojster slikopleskarska mojstrica
fotografski mojster fotografska mojstrica
mojster klepar-krovec mojstrica kleparka-krovka
zlatarski mojster zlatarska mojstrica
kamnoseški mojster kamnoseška mojstrica
avtoličarski mojster avtoličarska mojstrica
pečarski mojster pečarska mojstrica
mojster polagalec keramičnih oblog mojstrica polagalka keramičnih oblog
cvetličarski mojster cvetličarska mojstrica
vrtnarski mojster vrtnarska mojstrica
kuharski mojster kuharska mojstrica
mojster strežbe mojstrica strežbe
čebelarski mojster čebelarska mojstrica

RAZPISNI ROK ZAČNE TEČI 04. JANUARJA 2016
IN TRAJA DO 31. DECEMBRA 2016.

Pogoji za opravljanje mojstrskega izpita
V skladu z določili 28. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/2004 – UPB 102/07) ima pravico do opravljanje mojstrskega izpita, kdor:
– je pridobil srednjo poklicno izobrazbo in ima vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem
želi opravljati mojstrski izpit,
– je pridobil srednjo strokovno izobrazbo in ima vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem
želi opravljati mojstrski izpit,
– ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želi
opravljati mojstrski izpit.

Delovne izkušnje niso vezane na redno delovno razmerje, kandidat za pristop k mojstrskemu izpitu pa je dolžan obvezno k vlogi priložiti potrdilo delodajalca oziroma delodajalcev, iz katerega bo razvidno obdobje pridobivanja izkušenj ter dela in naloge, ki jih je kandidat pri njem opravljal.

Prijava k opravljanju mojstrskega izpita

Pisne prijave za pristop k opravljanju mojstrskega izpita kandidati pošljejo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in ostalo zahtevano dokumentacijo, na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah, Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ali na http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Izobra%C5%BEevalnicenter/Mojstrskiizpiti/Razpis.aspx

Vlogo za pristop k mojstrskemu izpitu lahko kandidati od 4. januarja 2016 dalje pošljejo na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, s pripisom ‘Mojstrski izpiti’ ali jo prinesejo osebno. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije najkasneje v tridesetih dneh po vložitvi popolne prijave obvesti kandidata o izpolnjevanju pogojev za pristop k mojstrskemu izpitu z določitvijo pristopnega roka.

Prijavnina

Kandidat mora ob vložitvi prijave na razpis za opravljanje mojstrskega izpita poravnati prijavnino za opravljanje mojstrskega izpita, ki znaša 381,30 €. Dokončni obračun stroškov kandidati prejmejo skupaj z obvestilom o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Cenik mojstrskega izpita je za vsak naziv objavljen na spletni strani OZS ter na vseh območnih obrtno-podjetniških zbornicah.

Pristopni roki na 18. razpisu za mojstrske izpite

V okviru 18. razpisa sta določena dva pristopna roka in sicer:
– prvi pristopni rok je 08. marec 2016 (rok za oddajo popolnih vlog je do 3. marca 2016)
– drugi pristopni rok je 04. oktober 2016 (rok za oddajo popolnih vlog je do 30. septembra 2016).

Dodatne informacije

Vse dodatne informacije lahko kandidati dobijo na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, pri gospe Suzani Kljun, telefon 01/58 30 574, e-naslov: suzana.kljun@ozs.si .