OOZ Maribor

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019 (250. javni razpis)


Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo je možno oddati od 15.06.2018 do 20.09.2018.Objava razpisa:30. 01. 2018 na spletni strani sklada in na portalu e-Uprava.

Rok prijave: od 15. 06. 2018 do vključno 20. 09. 2018. Vloge, oddane pred začetkom roka/po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene.

Vrednost razpisa: 3.600.000,00 EUR.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2018/2019 do izteka izobraževalnega programa.

Pogoji za pridobitev štipendije: Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Višina štipendije: mesečno 100,00 EUR.

Dostopnost vloge: vloga bo dostopna v juniju 2018.

Več informacij na:  http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20182019-250-javni-ra/