SPS: Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo – P7C 2020 COVID

P7C 2020 COVID – KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-CoV-2 NA GOSPODARSTVO

Odprt do 09. 10.2020
Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gosodarstvo.

Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 107/2020 z dne 31.07.2020

Pridobitev P7C 2020 COVID – Krediti

 • Vloga za financiranje P7C 2020 COVID Krediti – dostopna na ePortalu
  V kolikor se vlagatelj odloči za strokovno pomoč, lahko ob registraciji svojega podjetja ali kasneje, doda pooblaščenca za pripravo in oddajo vloge. Vlagatelj lahko določi pooblaščenca le, če je ta tudi registriran na ePortalu Sklada.
 • Vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe (sestavni del vloge za financiranje)
 • Vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo (sestavni del vloge za financiranje)

Ustrezne finančne priloge

Oddaja vloge na ePortal
Dokumentacijo ki sestavlja popolno vlogo v skladu s točko 6. razpisne dokumentacije , se odda na na ePortal Sklada.
Popolna dokumentacija oddana na ePortal obsega; 

 • vlogo za financiranje (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
 • vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe  (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
 • vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo  (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),  
 • potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih,
 • bonitetno oceno BON-1 (ali eS.BON ali BON-2)
 • revidirano letno poročilo, v primeru, ko je kreditojemalec zakonsko zavezan k izdelavi konsolidiranega letnega poročila in še ni objavljeno na spletni strani AJPESA in
 • dokazila o upadu ali odpovedi naročil v obdobju od februarja 2020 do oddaje vloge na Sklad.

Več: SPS