OOZ Maribor

Aktualne informacije za PREVOZNIKE o prevozu blaga, prevozu potnikov, poostrenem nadzoru inšpektorata za delo, minimalni plači,…


PREVOZ BLAGA:

Kabotaža

Glede na številna vprašanja, ki jih prejemamo v zvezi z pravili izvajanja kabotaže v državah Skupnosti, še enkrat pošiljamo osnovne informacije:

Osnovna pravila za kabotažo še vedno ureja veljavna Uredba ES št. 1072/2009.

Po opravljenem mednarodnem prevozu v državo gostiteljico, se prevoznikom dovoli opravljanje do 3 kabotažnih voženj v obdobju 7 dni  z istim vozilom (v državi gostiteljici). Lahko pa te tri kabotažne vožnje opravi (v roku 7 dni) v treh različnih državah članicah (v katero vstopi prazen), vendar le v roku 3 dni  samo 1 kabotažno vožnjo. (v obdobju 7 dni je možna le ena opisana varianta). dodatna pojasnila so v prilogi.

POMEMBNO:

Voznik mora dokazovati mednarodni prevoz (tudi v primeru, ko opravlja 1 kabotažo v državi, v katero je vstopil prazen)  in opravljene kabotaže z dokumentacijo iz katere je razvidno (vsebina tovornega lista):

– ime, naslov in podpis pošiljatelja,

– ime, naslov in podpis prevoznika,

– ime, naslov in podpis prejemnika ter, ko je blago dostavljeno, datum dostave,

– kraj in datum prevzema blaga ter kraj, določen za dostavo,

– splošno uporabljen opis vrste blaga in načina pakiranja ter v primeru nevarnega blaga njegov splošno uveljavljen opis kot tudi številko pošiljk ter njihove posebne oznake in številke,

– bruto masa blaga ali njegovo drugače izraženo količino,

– registrske tablice motornih vozil in priklopnikov.

Vprašanja_in odgovori kabotaža_pojasnila EU

Parkiranje tovornih vozil na počivališčih

Opozarjamo na (še vedno veljavna) določila Zakona o cestah (šesti odstavek 5. člena), ki se glasi:

Na prometnih površinah počivališč zunaj vozišča javne ceste, ki so namenjene kratkemu postanku udeležencev cestnega prometa, je dovoljeno parkirati tovorna vozila najdlje za dvojni čas predpisanega počitka voznika ali za čas prepovedi prometa. Voznik mora na notranji strani vetrobranskega stekla vidno označiti čas in datum začetka parkiranja. Parkiranje samo priklopnega vozila je na teh površinah prepovedano.

(zagrožene so globe: 4.000 EUR za podjetje, odgovorna oseba 1.000 EUR)

Francija:

Prejeli smo obvestilo, da v franciji izvajajo poosren nadzor nad pravilno izpolnjenimi tovornimi listi (CMR). V kolikor niso navedeni obvezni podatki ali so le ti napačni je predpisana globa od 135 EUR – 750 EUR. Svetujejo, da se v primeru ugotovljene kršitve voznik obnaša korektno in spoštljivo do nazdornih organov. To sicer ni zagotovilo, da bi se kazni izognili, vsekakor pa pripomore k milejši globi. (Vir: Suzana Crassard)

Konvencija CMR je objavljena (obvezni podatki, ki morajo bisti vpisani na tovorni list so navedeni v 6. členu): tukaj

Velika Britanija – Brexit

V primeru izstopa ZK iz EU brez dogovora, se na ravni EU pogajajo o možnostih nujnega ukrepa za določeno obdobje do konca leta 2019.  V tem trenutku so edini pravni inštrument CEMT dovolilnice, na podlagi katerih bi se lahko opravljali mednarodni cestni prevozi. Kljub temu, da predlog še ni dokončen, moramo MZI sporočiti potrebe naših prevoznikov. Zato vas prosimo, da nam najkasneje do torka, 26. februarja 2019 sporočite:

– skupno število potrebnih dovolilnic CEMT, ki bi jih potrebovali za opravljanje prevozov  (iz vseh držav) v VB in

– koliko dovolilnic CEMT (od skupnega števila) bi potrebovali za prevoze samo na relaciji Italija – VB.

PREVOZ BLAGA IN POTNIKOV

Izkaznice o vozniških kvalifikacijah

Na spletni strani podjetja Kartsistemi d.o.o. : tukaj je objavljena vloga za izdajo izkaznice o vozniških kvalifikacijah, ki omogoča elektronski vnos podatkov. Po vnosu podatkov, vlogo natisnete, podpišete in oddate osebno na katerikoli upravni enoti (navodila so objavljena tudi na navedeni spletni strani). Na tak način se je možno v največji meri izogniti težavam zaradi neločljivosti ročno vpisanih podatkov. Spremenjen je tudi postopek vročanja izkaznic. Izkaznico bo vlagatelj prevzel na upravni enoti, ki je njegovo vlogo sprejela (s tem je poenostavljen postopek vročanja, saj vlagatelji niso pravočasno prevzemali izkaznic, ki so bile poslane po pošte).

Hrvaška

Objavljen je pravilnik o vračilu trošarine za dizel gorivo, ki je bil kupljen v RH. Posredujemo vam informacijo Združenja hrvaških cestnih prevoznikov:
* Pravo na povrat dijela trošarine za dizelsko gorivo koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika kupljeno bezgotovinskim oblikom plaćanja u Republici Hrvatskoj imaju:

-osobe registrirane za komercijalni prijevoz robe i putnika sa sjedištem na području Europske unije

-i koji su upisani u registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine.

PRAVILNIK_ Hrvaška_Povrat trošarine NN12

Priloga 1 – Obrazec 1_CARINA

Dakle, gorivo mora biti kupljeno u Republici Hrvatskoj bezgotovinskim oblikom plaćanja te pravo na povrat trošarine imaju svi prijevoznici registrirani na području bilo koje države članice EU. Ukoliko ste gorivo kupili u nekoj drugoj državi, molimo informirajte se kod nadležne porezne ili carinske uprave te države da li imate pravo na povrat trošarine.

* Komercijalnim prijevozom se smatra:
– prijevoz robe za račun drugih ili za vlastiti račun, sa vlastitim ili unajmljenim kamionom ili kamionom s prikolicom ili poluprikolicom koji su registrirani i namijenjeni isključivo za cestovni prijevoz robe i imaju najveću dopuštenu ukupnu masu koja nije manja od 7,5 tona
– redoviti ili povremeni prijevoz putnika cestovnim vozilima kategorije M2 i M3 sukladno posebnim propisima o homologaciji vozila.

* Pravo na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika ostvaruje se temeljem zahtjeva, kojeg:
– korisnici prava sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj podnose carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu na posebnom obrascu
– korisnici prava sa sjedištem u drugim državama članicama Europske unije podnose Područnom carinskom uredu Zagreb.

* Upis u registar korisnika pravanadležni carinski ured upisuje korisnika prava u registar korisnika prava pri podnošenju prvog zahtjeva za povrat trošarine. Dakle, ne upisujete se sami u registar, već to čini nadležni carinski ured.

* Zahtjev i prilozi se podnose u fizičkom obliku, dakle podnosite osobno ili preporučenom poštom. Za sada nema nikakvog web portala niti aplikacije. Prilozi se podnose u kopiji i obratite pažnju da vam nebi nedostajali koji od traženih priloga.

* Korisnik prava na povrat mora biti vlasnik, korisnik leasinga ili osoba koja je uzela u najam kamion ili kamion s prikolicom ili poluprikolicom te cestovna vozila kategorije M2 i M3.

Zahtjev za povrat trošarine u ime i za račun korisnika prava može podnijeti i osoba koju je korisnik prava opunomoćio za financijsko zastupanje.

 * Zahtjev za povrat trošarine može se podnijeti za:
–  mjesečno razdoblje
– tromjesečno razdoblje siječanj-ožujak, travanj-lipanj, srpanj–rujan te listopad-prosinac;
– jednogodišnje razdoblje.

* Prilozi uz zahtjev za povrat:

  1. račun odnosno specifikacija računa u izvorniku ili preslici o kupnji dizelskog gorivana području Republike Hrvatske koji sadrži podatke obroju računa i datumu kupnje, nazivu prodavatelja i adresu prodajnog mjesta, nazivu kupca-korisnika prava s pripadajućim OIB-om, količini kupljenog dizelskog goriva, registarskoj oznaci vozila za koje je nabavljeno dizelsko gorivo i podatak o bezgotovinskom načinu plaćanja – PAZITE NA SADRŽAJ RAČUNA!
  2. preslika podataka o registraciji kamiona ili kamiona s prikolicom s najvećom dopuštenom masom od najmanje 7,5 tona nosivosti ili cestovnog vozila kategorije M2 ili M3 koji obavljaju djelatnost prijevoza za čiji pogon se traži povrat trošarine s dokazima je podnositelj zahtjeva za povrat vlasnik vozila, korisnik leasinga ili osoba koja ih je uzela u najam – PROMETNA DOZVOLA, UGOVOR O LEASINGU!
  3. evidencija o internoj opskrbi dizelskog gorivakoja mora sadržavati ove podatke: ukupne ulazne količine dizelskog goriva prema datumu primitka kao i izlazne količine dizelskog goriva prema registarskoj oznaci za svako vozilo i datumu opskrbe te stanje zaliha dizelskog goriva u internom servisu na početku i na kraju razdoblja za koje se podnosi zahtjev za povrat.

Korisnik prava koji posjeduje interni servis za opskrbu dizelskim gorivom (u daljnjem tekstu: interni servis) i vrši opskrbu kamiona ili kamiona s prikolicom ili cestovnih vozila kategorije M2 i M3 kojima je vlasnik, korisnik leasinga ili osoba koja ih je uzela u najam, može ostvariti pravo na povrat dijela plaćene trošarine.

Interni servis mora se nalaziti u poslovnom prostoru korisnika prava i mora biti opremljen spremnikom sa mjerno istakačkom opremom i mjernim uređajima za mjerenje ulaznih i izlaznih količina dizelskog goriva, a u svrhu skladištenja i opskrbe dizelskim gorivom korisnika prava, koji vrši kontrolu načina potrošnje dizelskog goriva.

  1. za cestovna vozila kategorije M2 ili M3, registrirana u drugoj državi članici Europske unije,dokaz da je porezni obveznik koji obavlja povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području Republike Hrvatske registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj
  2. dokaz da je porezni obveznik koji obavlja povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području Republike Hrvatske registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj, podnio mjesečnu prijavu PDV-a sukladno propisima o porezu na dodanu vrijednost
  3. punomoć o zastupanju ako zahtjev podnosi opunomoćenik za financijsko zastupanje
  4. drugi dokazi koje Carinska uprava smatra potrebnim ovisno o okolnostima slučaja

* Pravo na povrat ostvaruje se samo za dizelsko gorivo nabavljeno nakon 1. siječnja 2019. godine. Korisnici prava koji posjeduju interni servis dužni su prilikom podnošenja prvog zahtjeva za povrat dijela plaćene trošarine podnijeti zapisnik o stanju zaliha na dan 31. 12. 2018. godine koji mora sadržavati podatke o količini dizelskog goriva, veličini/kapacitetu spremnika te danu kada su potrošene zalihe dizelskog goriva u 2019. godini. Povrat iznosi 0,6071 kn po litri dizel goriva.
Več informacij je objavljeno tudi na spletni strani: tukaj

PREVOZ POTNIKOV

Hrvaška

Finančna uprava Republike Hrvaške je izdala navodilo davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža podjetja v njihovi državi in na ozemlju Hrvaške opravljajo občasne mednarodne prevoze potnikov in v njem navajajo, da se mora v vozilu  poleg potrdila o osebni identifikacijski številki in identifikacijski številki za obračun DDV nahajati še izpolnjen obrazec MCP. Ta obrazec je potrebno predložiti pristojnemu finančnemu uradu pred vsakim vstopom v Republiko Hrvaško (po e-pošti na e-naslov: odjel.stranci@porezna-uprava.hr ). (navodila so bila objavljena 15. 1. 2019) Podrobnejše informacije se nahajajo v tem sporočilu.:

Hrvaška predhodna najava občasnega prevoza potnikov

Italija

V nadaljevanju vam posredujemo dopis italijanskega Ministrstva, s katerim nas obveščajo o spremenjenih pogojih uporabe avtobusnih postajališč na območju Firenc:

Prot.2738 07.02.2019 Modifica aree di fermata Firenze .

Ne spreglejte:

Informacije je posredovala Natalija Repanšek, Sekretarka Sekcije za promet pri OZS, T: +386 (0)1 58 30 526, M: +386 (0)51 673 369, E: natalija.repansek@ozs.si 

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

2024-02-27

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR (kletni prostori)

2024-03-14

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR (kletni prostori)

2024-02-03

Sodni stolp, Pristan 8, 2000 MARIBOR

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor