OOZ Maribor

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA MARIBOR

OOZ Maribor

Je združenje, ki nudi povezovanje znanja in ljudi iz poslovnega ter obrtniškega sveta. Z organiziranjem strokovnih izobraževanj, skrbimo za osebni in poslovni napredek, pomagamo uresničevati cilje in dosegati spremembe.

Borimo se za boljše razmere v obrti in podjetjih. Skupaj smo močnejši, zato vabljeni, da se nam pridružite!

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je ustanovljena v skladu z Obrtnim zakonom, Statutom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju: OZS) in s Statutom OOZ Maribor, kot samostojna, strokovno poslovna, nestrankarska organizacija in je oseba javnega prava, ki deluje na področju občin: Mestna občina Maribor, Duplek, Rače-Fram, Starše, Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem polju. V skladu s Statuta OZS je s sklepom vpisana v register območnih obrtno-podjetniških zbornic, ki ga vodi OZS. V register je vpisana pod številko: 31/ 5/ 74/ 2012.

Skladno z Obrtnim zakonom, Statutom OZS in Statutom OOZ Maribor zbornica spremlja in obravnava problematiko obrti, skrbi za njen skladni razvoj, zastopa interese svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti, vodi obrtni register na območju svojega delovanja in svoj del centralnega članskega registra ter opravlja naloge, pomembne za celovito delovanje zborničnega sistema, ki ji jih poveri OZS.

Zbornica lahko po pogodbi prevzame opravljanje dela tudi za druge organizacije, če ima proste zmogljivosti in če to dopušča narava dejavnosti. Zbornica lahko opravljanje posameznih del s pogodbo poveri tudi drugi fizični ali pravni osebi, če je to gospodarno in smotrno.
Poleg sredstev iz članarine, posebnih namenskih sredstev, ki jih člani zagotavljajo na interesni podlagi, zbornica pridobiva sredstva tudi z opravljanjem posebnih storitev in dejavnosti za člane ter opravljanjem drugih nalog, skladno s sklepom skupščine zbornice in Statutom zbornice.

V OOZ Maribor in hkrati Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije se lahko včlanijo vse fizične in pravne osebe, ki opravljajo obrtno dejavnost ali domačo oziroma umetnostno obrt, oziroma katerokoli drugo pridobitno ali nepridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji.

Vizija in poslanstvo

Vizija Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor je postati vodilna, združevalna in osrednja strokovna ter moralna avtoriteta s področja podpornega podjetniškega okolja v Podravju. Primerljiva z istovetnimi zbornicami v Sloveniji in podobnimi v osrednjem evropskem prostoru. V okviru zbornice bo vsak član deležen enakopravne, strokovne in kakovostne obravnave.

Namen združevanja obrtnikov ter drugih podjetnikov s podobnimi interesi je ta, da bodo člani zbornice kot organa lahko lažje uresničevali skupne cilje, ki izvirajo iz poslovanja, ki ga izvajamo. Kot zbornica bomo aktivno sodelovali pri izgradnji, izpopolnjevanju in vzpostavitvi modernega obrtnozborničnega sistema v Republiki Sloveniji s tem, da bo zbornici dano mesto enakopravnega sogovornika pri tovrstni obravnavi podjetniške problematike, pripravi razvojnih podjetniških programov lokalnih oblasti, pripravi javnih razpisov za podjetništvo in tudi sami zakonodaji.

Zbornica kot avtonomni subjekt, finančno in organizacijsko neodvisen od države, bo na ta način krepila vlogo moralne avtoritete, katere odlike bodo strokovnost in politična nepristranskost. Postali bomo organ, katerega uradno mnenje bo imelo težo in ga tako javnost, lokalna oblast ter država ne bodo mogli ignorirat.
Naša želja je, da bi se naši člani z našo strokovno pomočjo počutili varno, da bi imeli dostop do vseh za njih potrebnih informacij s področja pogojev poslovanja, kakovostnega svetovanja in optimizacije poslovanja. To pa je mogoče doseči zgolj z ozaveščanjem in izobraževanjem članov.
Zbornica mora svojim članom in njenim zaposlenim uslužbencem omogočati osebni in strokovni razvoj na različnih področjih z rednim organiziranjem strokovnih izobraževanj in jih vzpodbujati k drugim oblikam izobraževanj. S tem se zagotavlja in krepi pripadnost zbornici in zavzetost vsakega člana za reševanje skupnih problemov, s katerimi se vsi srečujemo pri svojem delu.

»Naša moč so naši člani!«