OOZ Maribor

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA MARIBOR

Dejavnosti OOZ Maribor

Svetovalna dejavnost
 • Svetovanje in pomoč pri odpiranju novih enot malega gospodarstva
 • Svetovanje in pomoč na različnih področjih pri vsakodnevnem poslovanju enot malega gospodarstva (davčno področje, delovno-pravno, finančno in druga področja)
 • Pomoč pri razreševanju zahtevnejših vprašanj v sodelovanju z drugimi institucijami (banke, zavarovalnice, inšpekcijske službe, upravne enote, davčni in carinski urad, ipd.)
Informativna dejavnost
 • Tekoče obveščanje članov in širše javnosti o aktualnih in strokovnih zadevah, pomembnih za obrt in podjetništvo
 • Izdajanje  informatorja Naš poročevalec
 • Obveščanje članov in prenos informacij preko elektronske pošte (baza »člani), s sporočili SMS in spletne strani
 • Obveščanje članov o zakonskih novostih in spremembah, o aktivnostih v okviru zbornice: sejmi, strokovne ekskurzije, aktualni razpisi/spodbude, obračun plač in prispevkov, itd.
Informacijska dejavnost
 • Ažurno vodenje in vzdrževanje obrtnega registra (podatki o samostojnih podjetnikih)
 • Pretok informacij in posredovanje informacij članom in širši javnosti
 • Zbiranje aktualnih podatkov in informacij preko interneta in posredovanje le-teh članom in drugim zainteresiranim
 • Informiranje in osveščanje članov o uporabnosti interneta in animiranje članov o uporabi interneta
 • Vodenje in usklajevanje registra obrtnikov z registri drugih institucij (AJPES)
Sejemska dejavnost (promocijah blaga in storitev)
 • Organiziranje skupnih predstavitev blaga in storitev članov na raznih sejmih doma in v tujini
 • Izdaja skupnega promocijskega materiala (katalog izdelkov in storitev članov)
 • Udeležba na raznih poslovnih srečanjih doma in v tujini in navezovanje novih poslovnih stikov
 • Finančne subvencije za nastope na sejmih
Izobraževalnaa dejavnost
 • Poklicno izobraževanje mladih
 • Sodelovanje z osnovnimi šolami in animiranje učencev za obrtne poklice (promocija obrtnih, še zlasti deficitarnih poklicev)
 • Organiziranje in izvedba pedagoško-andragoških seminarjev za mentorje
 • Pomoč pri verificiranju obratovalnic obrtnikov in podjetnikov
 • Sodelovanje pri prenovi šolskih programov
 • Svetovanje in pomoč pri opravljanju mojstrskih izpitov
 • Organiziranje in izvedba različnih vrst izobraževanj (računalniški tečaji, tečaji tujih jezikov, marketinške delavnice)
 • Seminar za sestavo davčne napovedi
 • Seminar o urejanju delovnih razmerij
 • In različne vrste drugih izobraževanj
Dejavnost sekcij
 • Promocijske in sejemske dejavnosti po sekcijah
 • Izvajanje dejavnosti, namenjenih pospeševanju kakovosti
 • Usmerjanje, priprava in organizacija posebnega dopolnilnega izobraževanja (razne strokovne ekskurzije, sejmi, seminarji, strokovni posveti)
Zastopanje interesov delodajalcev
 • Zastopanje interesov članstva zbornice pri sprejemanju nove zakonodaje
 • Zastopanje interesov članstva na področju pokojninske reforme
 • Zastopanje interesov članstva pri zagotavljanju večje zaščite malega delodajalca
 • Zastopanje interesov članstva pri sklepanju kolektivnih pogodb
 • Zastopanje interesov članstva pri oblikovanju gospodarskega razvoja po občinah
 • Zastopanje interesov članstva pred državnimi institucijami (davčni urad, inšpekcijske službe, itd)
 • Zastopanje interesov članstva pri bankah in zavarovalnicah ter drugih ustanovah
Izvajanje javnih pooblastil
 • Izdaja obrtnih dovoljenj
 • Vodenje obrtnega registra
 • Izdaja izpiskov iz obrtnega registra
 • Sodelovanje in pomoč pri izdajanju licenc za opravljanje cestnega prometa za fizične osebe
 • Sodelovanje in pomoč pri izvedbi mojstrskih izpitov
Povezovalne naloge znotraj zborničnega sistema in širše
 • Sodelovanje z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in 62 Območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami
 • Regijski posveti podravskih obrtnih zbornic pri oblikovanju skupne strategije in izvajanju skupnih projektov
 • Sodelovanje z obrtnimi zadrugami
 • Sodelovanje z lokalnimi razvojnimi centri in Mariborsko razvojno agencijo
 • Sodelovanje z ostalimi institucijami v lokalnem in širšem okolju