OOZ Maribor

Davčna uredba v številkah


Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (v nadaljevanju Uredba) v posameznih členih ne določa nominalnih zneskov izplačil v EUR, temveč se navezuje na, primeroma, določen % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec (PP v RS). Za posamezna izplačila povračil stroškov to pomeni:

Jubilejna nagrada

Jubilejna nagrada za skupno delovno dobo ali za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, ki se ne všteva v davčno osnovo, je bila za izplačila do 31.12.2022 določena v fiksnem znesku, za izplačila po 31.12.2023 pa se v skladu s spremembo 9. člena Uredbe določi v odstotku zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, kar pomeni:

Znesek za izplačila od 24.2.2023

Znesek za izplačila od 1.1. do 23.2.2023

Za izplačila do 31.12.2022

za 10 let delovne dobe 30% PP v RS

607,18 EUR

590,88 EUR

460 EUR

Za 20 let delovne dobe 45% PP v RS

910,76 EUR

886,32 EUR

689 EUR

Za 30 let delovne dobe 60% PP v RS

1.214,35 EUR

1.181,75 EUR

919 EUR

Za 40 let delovne dobe 75% PP v RS

1.517,94 EUR

1.477,19 EUR

919 EUR

Odpravnina ob upokojitvi

V skladu s 7. točko prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2) se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva odpravnina ob upokojitvi, do višine, ki jo določi vlada. Ta višina po 10. členu Uredbe znaša za izplačila po 31.12.2022 300 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, kar pomeni:

  • Odpravnina ob upokojitvi izplačana od 24.2.2023 dalje znaša 6.071,76 EUR,
  • Odpravnina ob upokojitvi izplačana v razdobju od 1.1.2023 do 23.2.2023 znaša 5.908,77 EUR,
  • Odpravnina ob upokojitvi izplačana do 31.12.2022 pa je znašala 4.063 EUR.

Če delodajalec izplača odpravnino ob upokojitvi v višjem znesku kot  je določeno po Uredbi, se znesek odpravnine v delu, ki presega neobdavčen del, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače, je delodajalec, v skladu s prvim odstavkom 132. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1), delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. Za davčne namene se izplačilo odpravnine ob upokojitvi delavcu, tudi če ne izpolnjuje minimalnih pogojev glede dobe zaposlitve pri delodajalcu (5 let), šteje za odpravnino ob upokojitvi, ki se davčno obravnava po 10. členu Uredbe.

Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo

Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo, po predpisih, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, se za obdobja od 1.1.2023 ne vštevajo v davčno osnovo do višine 15 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, kar od 24.2.2023 dalje znaša 303,59 EUR za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca (neobdavčena izplačila znašajo od 1.1.2023 do 23.2.2023 295,44 EUR, za obdobja pred 1.1.2023 pa znašajo 172 EUR).

Vajenci

Zakon o vajeništvu (v nadaljevanju ZVaj) v četrtem v povezavi z osmim odstavkom 20. člena določa znesek vajeniške nagrade v odvisnosti od letnika šolanja.

V Uradnem listu RS št. 28/23 je bil objavljen Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad, ki določa, da zneski vajeniških nagrad iz četrtega odstavka 20.člena ZVaj od 1.3.2023 dalje znašajo:

– za 1. letnik 291,48 EUR,

– za 2. letnik 349,78 EUR,

– za 3. letnik 466,37 EUR.

Ker gre v primeru vajeništva za dohodke iz delovnega razmerja, se povračila stroškov v zvezi z s praktičnim usposabljanjem, ki jih mora delodajalec zagotavljati vajencu na podlagi 21. člena Zvaj, obravnavajo po Uredbi.

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

20-04-2024

Sodni stolp, Pristan 8, 2000 MARIBOR, Hotel Maribor, Glavni trg 8, 2000 MARIBOR

15-04-2024

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor