OOZ Maribor

MARIBORSKI SEJEM rokodelcev, obrti, umetnosti, kulinarike in starin – v času FESTIVALA LENT


JAVNO POVABILO PONUDNIKOM  – ZBIRANJE PRIJAV ZA NAJEM  STOJNIC

Snaga d.o.o. objavlja povabilo za najem stojnic za sejem v času trajanja FESTIVALA LENT;

od srede, 30.6.2021 do sobote 3.7.2021,  prodaja se lahko vrši tudi v nedeljo, 4.7.2021.

Na prodajnih stojnicah se sme prodajati: obrtniške in rokodelske izdelke, lastne izdelke umetnostne obrti, starine, kulinarične produkte zapakirane v embalaži in izdelke, ki predstavljajo priložnostna darila.

Povezava do JAVNEGA POVABILA  in PRIJAVNICE.

KONCEPT PRODAJNE VSEBINE

Za najem je na voljo:

15 samostojnih stojnic, ki jih bo organizator postavil na lokaciji Grajski trg – proti trgu Svobode.

Velikost stojnic:  2m prodajni pult s polico pod pultom.

Stojnice  ne omogočajo popolno zaprtje vseh odprtin izven obratovalnega časa in nimajo električnega priključka.

OBDOBJE NAJEMA STOJNICE

Prisotnost ponudnika je obvezna vse dni v določenem terminu v obdobju od 30.6.2021 do 3.7.2021.

S podpisano pogodbo se ponudnik zaveže, da bo prisoten vse dni v določenem terminu po vnaprej določenem delovnem času. V kolikor najemnik krši dogovor, nemudoma izgubi pravico do prodajnega mesta in se le-ta dodeli drugemu zainteresiranemu ponudniku.

CENIK IN PLAČILO

 Cene veljajo za celotno obdobje. Najem posameznega dne ni mogoč.

 • CENA najema stojnice 100,00 EUR + DDV.

Ponudnik se lahko prijavi  samo za  celotno obdobje.

ORGANIZACIJSKI POGOJI ZA PRODAJALCE

Stojnice je mogoče zasesti prvi dan najema, to je 30.6.2021 ob 7.00 uri.

Prijavijo se lahko samo samostojni podjetniki, posamezniki, ki imajo urejeno osebno dopolnilno delo in vse pravne osebe, ki so registrirane in imajo veljavna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega povabila.

Na sejmu lahko sodelujejo ponudniki, katerih predmeti ustrezajo zakonskim določilom ter ponujajo enega ali več izdelkov po naslednjem izboru:

 1. izdelki s certifikatom kolektivne blagovne znamke »Naše najboljše«,
 2. izdelki s certifikati rokodelstva, ki jih podeljuje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, drugi ročno izdelani izdelki,
 3. izdelki lokalnega in regionalnega kulinaričnega izročila (sladki program, ostala hrana, tradicionalna kulinarika: potica, bučno olje itd.) v ustrezni darilni embalaži,
 4. igrače s certifikati (dobra igrača),
 5. izdelki iz zelišč (čaji, kozmetika, osebna higiena),
 6. darilni in okrasni program lastne izdelave.

SEJEMSKE OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator zagotovi: postavitev sejemskih hišk in promocijo sejma v okviru svoje redne dejavnosti.

SEJEMSKE OBVEZNOSTI PONUDNIKOV

Stojnice je mogoče zasesti vsaki dan najema od 7.00 ure do 10.00 ure. Zadnji dan najema se stojnica čista in prazna preda organizatorju.

Na streho stojnice je strogo prepovedano lepiti ali spenjati kakršnakoli obvestila. Poškodovano platno je najemojemalec dolžan nadomestiti. V primeru poškodovanja platnene strehe najemodajalec na račun najemnika naroči novo streho. Najemnik jo je dolžan plačati.

Ponudniki lahko prodajajo le artikle, s katerimi so se prijavili na javno povabilo.

V primeru nespoštovanja obratovalnega časa sejma v času Mariborskega sejma v času FESTIVALA LENT, ponudnik na dan nesodelovanja nemudoma izgubi pravico do najema hišice ali stojnice, organizator pa prijavnino zadrži za stroške organizacije.

Vsi ponudniki morajo upoštevati predpise o prodaji na premičnih objektih, zato morajo imeti pri sebi ustrezne dokumente o nabavi blaga, prevzemne listine in odločbo o obratovanju. Prodajalci morajo imeti svoje priponke, artikli morajo biti označeni s cenami, deklaracijami v slovenskem jeziku, strankam morajo prodajalci izdajati račune. To so pogoji, ki jih od organizatorja zahtevajo pristojne inšpekcijske službe.

Prodajni prostor je omejen izključno na površino prodajne stojnice. Postavljanje dodatnih prodajnih polic in/ali prodaja zunaj stojnic ni dovoljena.

JAMSTVO IN ZAVAROVANJE

Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari ponudnikov, poškodbe ponudnikov oz. njihovih prodajalcev, kot tudi ne za škodo nastalo zaradi požara, viharja, toče, strele, loma, izliva vode, tatvine ali kateregakoli drugega vzroka.

Ponudniki odgovarjajo za škodo in nesrečo, ki jo povzročijo na sejemskem prostoru oz. sejmišču oni sami ali njihovo osebje.

ČIŠČENJE RAZSTAVNEGA PROSTORA

Organizator skrbi za čiščenje sejemskega prizorišča na splošno, za red in čistočo stojnice ter njene okolice pa je dolžan skrbeti vsak ponudnik sam. Odpadke, ki nastanejo pri izvajanju sejemske prodaje, je dolžan najemnik odpeljati na lastne stroške .

PARKIRANJE

Organizator sejma ne zagotavlja parkirišč. Dostava na območje sejma je možna z avtomobili do 10:00 ure, po tem času se morajo avtomobili iz cone umakniti. Po zaključku  prodajnega dne bo možno odpeljati prodajne artikle izključno iz dostavnega mesta pred potopnim valjem. Zato vam priporočamo, da si zagotovite dostavne vozičke, s katerimi boste lahko odpeljali izdelke od stojnice do avtomobila, ki ga boste parkirali na dostavnem mestu pred potopnim valjem. Vstop v cono v popoldanskem času ne bo mogoč.

IZBOR IN PODPIS POGODBE

O izboru bodo ponudniki obveščeni do 18. 06. 2021.

Organizator bo pripravil pogodbo o sodelovanju za prodajo na omenjenem sejmu, ob podpisu pogodbe je potrebno priložiti dokazilo o plačilu najema prostora.

PRIJAVA MORA VSEBOVATI NASLEDNJE PODATKE IN DOKAZILA:

Popolno prijavo sestavljajo spodaj navedene priloge, ki morajo biti v celoti priložene:

 1. izpolnjen obrazec »Prijavnica«;
 2. fotografije s predstavitvijo prodajnega programa;
 3. dokazilo o vpisu maloprodajne dejavnosti v poslovni register oziroma akt o ustanovitvi (za gospodarske družbe) ali priglasitveni list (za samostojne podjetnike posameznike);
 4. izpis iz upravne enote iz registra kmetijskih gospodarstev, če je prodajalec kmetijsko gospodarstvo;
 5. dovoljenje upravne enote za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če gre za prodajo blaga, ki izhaja iz opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
 6. dokazilo upravne enote o priglasitvi opravljanja osebnega dopolnilnega dela, če gre za prodajo blaga, ki izhaja iz osebnega dopolnilnega dela;
 7. izpis iz Poslovnega registra Slovenije, če je prodajalec pravna ali fizična oseba, ki je registriran kot poslovni subjekt.

Organizator razporeja prostor za postavitev hišic in stojnic v najboljšem interesu organizacije prireditve. V kolikor bo prijavljenih več ponudnikov, kot je prostora, ima organizator pravico opraviti selekcijo med prispelimi prijavami. Ponudnik lahko zasede le prostor, ki mu je bil dodeljen.

POGOJI ZA PRIJAVO

Prijavnica za najem prodajnega prostora, opisi ter fotografije so obvezna priloga prijavi.

ROK PRIJAVE je do 18.06.2021 do 9. ure preko e-naslov: natasa.matijevic@snaga-mb.si ali info@snaga-mb.si.

Za člane OOZ Maribor je izjemoma rok podaljšan do 21.6.2021.

Organizator si pridržuje pravico, da spremeni program, vsebino ali odpove sejemske aktivnosti v primeru nezadostnega števila prijavljenih  prodajalcev.

Vir: Snaga d.o.o.  

stojnice na lokaciji: Grajski trg – proti trgu Svobode, Maribor

DOGODKI IN VABILA

13-06-2024

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR

22-05-2024

Sodni stolp na Lentu, Ob pristanu 8 v Mariboru

21-05-2024

Obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor