OOZ Maribor

VOLITVE OOZ MARIBOR in POZIV ZA VLOŽITEV KANIDATURE ZA PREDSEDNIKA ZBORNICE, PREDSEDNIKA NADZORNEGA ODBORA in ČLANA NO za mandatno obdobje 2022-2026
Spoštovane članice in člani OOZ Maribor!

Na osnovi sklepa 4. pisne seje poslancev Skupščine OOZ Maribor z dne 24.02.2022 ter 34. in 37. člena Statuta OOZ Maribor in poslovnika o volitvah poslancev Skupščine in ostalih organov OOZ Maribor se razpisujejo kandidacijski postopki za volitve članov za poslance sekcij oziroma panožnih grup poslovnih dejavnosti članov v Skupščino OOZ Maribor, ki se pričnejo s kandidacijskim postopkom dne 30. marca 2022 za poslance sekcij oziroma panožnih grup poslovnih dejavnosti v Skupščino OOZ Maribor in se zaključijo z volilnimi postopki do 9. maja 2022 (GLASOVNICA s seznamom kandidatov za poslance se nahaja na koncu te objave). 

Povezava do objave:

POZIVA ZA VLOŽITEV KANDIDATURE ZA PREDSEDNIKA ZBORNICE, PREDSEDNIKA NADZORNEGA ODBORA IN ČLANA NADZORNEGA ODBORA za mandatno obdobje 2022-2026

Obveščamo Vas do so poslanci Skupščine Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor (v nadaljevanju: OOZ Maribor) na 4./2022 pisni seji Skupščine, ki je trajala od 25. februarja do 1. marca 2022, sprejeli sklep, da se razpisuje kandidacijski postopek za mesto predsednika zbornice, člane nadzornega odbora, poslance skupščine in člane izvršilnih odborov strokovnih sekcij.

Razpis volitev za predsednika zbornice in predsednika nadzornega odbora in člana nadzornega odbora ter terminski plan izvajanja volilnih opravil

Na podlagi Obrtnega zakona (ObrZ-E, Ul. RS št. 30/2013 in 36/2013) in Statuta OOZ Maribor z dne 30. 03. 2016 je potrebno najkasneje do junija izvesti volitve za predsednika in člane nadzornega odbora.

Aktualni organi OOZ Maribor so bili izvoljeni na ustanovni skupščini 02. 06. 2018, kar glede na določila Statuta OOZ Maribor o trajanju mandata pomeni, da aktualnim organom mandat poteče najkasneje 01.06.2022. Nove organe voli skupščina, zato mora predsednik OOZ Maribor, ki je predlagatelj skupščine, pravočasno sklicati skupščino, strokovne službe oziroma upravni odbor pa mora pravočasno izvesti postopke evidentiranja kandidatov in postopke pridobivanja soglasij kandidatov, ki naj bi bili oziroma bodo evidentirani.

Člani OOZ Maribor so pravne in fizične osebe, ki na trgu opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost in s pristopno izjavo prostovoljno vstopijo v OOZ Maribor. V OOZ Maribor se lahko na osnovi pisne vloge včlanijo tudi druge pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati pri uresničevanju ciljev ter nalog zbornice in na podlagi Obrtnega zakona ne izpolnjujejo pogojev za »redno« članstvo. Podporni in častni člani nimajo aktivne in pasivne volilne pravice ter pravice glasovanja na skupščini.

Za predsednika zbornice, predsednika nadzornega odbora, člana nadzornega odbora in člana upravnega odbora je lahko izvoljena oziroma imenovana vsaka poslovno sposobna fizična oseba, pri čemer je v Statutu določen pogoj za predsednika zbornice. Funkcija predsednika in  člana v nadzornem odboru pa je nezdružljiva s funkcijo predsednika, podpredsednika zbornice, funkcijo člana upravnega odbora in s funkcijo poslanca skupščine.

Za predsednika zbornice je lahko izvoljen predstavnik aktivnega člana zbornice (direktor, poslovodna oseba, prokurist) ali  je  samostojni podjetnik posameznik ali  družbenik z najmanj 25 %  deležem v družbi in je državljan R Slovenije.

Kandidati za predsednika zbornice morajo svoje kandidature vložiti skupaj s predstavitvijo svojega programa za delo OOZ Maribor za naslednje mandatno obdobje 2022 – 2026.

Kandidaturo je potrebno poslati ali osebno vročiti na naslov: Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Titova c. 63, 2000 Maribor. Kandidatura se lahko odda tudi po e-pošti info@ooz-maribor.si.

Volilna komisija bo upoštevale le tiste kandidature, ki bodo prejete oziroma priporočeno poslane na navedeni naslov do vključno 19. maja 2022 do 24:00 ure.

OOZ Maribor7:00-19:00

OOZ Maribor (Izobraževalna dvorana), Titova cesta 63, 2000 Maribor

DOGODKI IN VABILA

13-06-2024

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR

22-05-2024

Sodni stolp na Lentu, Ob pristanu 8 v Mariboru

21-05-2024

Obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor