OOZ Maribor

Elektronsko vlaganje prijav nezgod in poškodb pri delu

Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju: MJU), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), Inšpektorat RS za delo (v nadaljevanju: IRSD) ter Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ) pripravljamjo informacijsko rešitev, elektronsko Prijavo nezgode in poškodbe pri delu (v nadaljevanju: ePrijava NPD), ki bo nadomestila papirnati obrazec – Prijava nezgode-poškodbe pri delu (ER-8 obrazec).

1.     Kako prijaviti nezgodo in poškodbo pri delu

Dne 2. 6. 2022 je bil v Uradnem listu RS (št. 78/22) objavljen Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu (v nadaljevanju: Pravilnik), ki določa način, vsebino in postopek prijave nezgod in poškodb pri delu ter ravnanje deležnikov v primeru prijave nezgode in poškodbe pri delu, dne 5. 7. 2022 (Uradni list RS, št. 90/22) pa še popravek tega Pravilnika, saj je ob prvotni objavi Pravilnika po pomoti izostala priloga, in sicer obrazec Prijava nezgode in poškodbe pri delu. Pravilnik se prične uporabljati 1. septembra 2022, torej morajo biti od tega datuma dalje na elektronsko prijavo nezgode in poškodbe pri delu pripravljeni tako delodajalci (izpolnitev splošnega dela obrazca prek sistema SPOT) kot tudi izvajalci zdravstvenih storitev (branje splošnega dela obrazca ter izpolnitev zdravstvenega dela prek sistema on-line).

Priloga in sestavni del Pravilnika je torej tudi obrazec Prijava nezgode in poškodbe pri delu, na katerem delodajalci prijavijo nezgodo in poškodbo pri delu, in sicer v skladu z Navodili za izpolnjevanje obrazca Prijave nezgode in poškodbe pri delu (NPD), ki bo objavljeno tudi na spletnih straneh  ZZZS, IRSD in NIJZ.

Obrazec je sestavljen iz splošnega in zdravstvenega dela.

Kot delodajalec se šteje delodajalec in samozaposlena oseba, kakor sta opredeljena s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, in zavezanec za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za poškodbo pri delu, kakor je opredeljen s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Delodajalec, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PRS), nezgodo in poškodbo pri delu prijavi elektronsko prek portala SPOT. Na portalu SPOT delodajalec izpolni podatke splošnega dela obrazca.

Delodajalec, ki ni vpisan v PRS, prijavi nezgodo oziroma poškodbo pri delu tako, da izpolni splošni del obrazca v papirnati obliki in ga osebno prinese, pošlje po pošti ali skeniranega pošlje po elektronski pošti na ZZZS. ZZZS bo v imenu takega delodajalca podatke iz splošnega dela obrazca vpisal v portal SPOT.

Podatke splošnega dela obrazca, ki bodo s strani delodajalca in ZZZS vpisani v portal SPOT, bosta z oddajo prijave v svoj informacijski sistem prejela tako IRSD kot ZZZS.

Delodajalec z izpolnitvijo splošnega dela obrazca prijavi nezgodo pri delu v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu oziroma poškodbo pri delu v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter javnem zdravju. Zaradi izvajanja nalog ZZZS in NIJZ delodajalec prijavi vsako poškodbo pri delu, ki ima za posledico vsaj en dan odsotnosti z dela (vsaj en dan bolniškega staleža), prijaviti pa je treba tudi vsako smrtno in kolektivno nezgodo oziroma poškodbo.

2.  Preklic prijave nezgode in poškodbe pri delu

Delodajalec zaradi različnih razlogov lahko prekliče že oddano prijavo nezgode in poškodbe pri delu – splošni del obrazca. Razlogi preklica so lahko naslednji:

1. preklic, ker je bil naveden napačen zavarovanec/poškodovanec;
2. preklic zaradi ugotovitve, da ni šlo za nezgodo oziroma poškodbo pri delu pri tem delodajalcu;
3. preklic zaradi napačnih podatkov o zavarovancu/poškodovancu, delodajalcu, nezgodi;
. preklic samo na IRSD zaradi ugotovitve, da ni šlo za nezgodo, zaradi katere bi bil delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni (41. člen ZVZD-1).

3.     Postopek pri izbranem osebnem zdravniku

Podatke splošnega dela obrazca, ki jih je izpolnil delodajalec na portalu SPOT, prek zalednega informacijskega sistema ZZZS (on-line sistem) prejme splošni IOZ zavarovanca/poškodovanca. Po obvestilu zavarovanca/poškodovanca oz. druge osebe, da je pri določenem zavarovancu prišlo do poškodbe pri delu, IOZ na podlagi podatkov iz splošnega dela obrazca in njegove ocene (npr. na podlagi zdravniškega pregleda, morebitne medicinske dokumentacije, pogovora z zavarovancem), izpolni podatke zdravstvenega dela obrazca, ugotovitve pa zapiše tudi v zdravstveno dokumentacijo ter označi razlog obravnave 04 – poškodba pri delu, ki se upošteva pri nadaljnjem uveljavljanju pravic, ta razlog pa označi tudi na vse izdane listine, s katerimi napotuje zavarovanca/poškodovanca na nadaljnjo obravnavo. Podatke zdravstvenega dela obrazca prek sistema on-line prejme ZZZS.

IOZ lahko prekliče zdravstveni del obrazca (npr. zaradi navedbe napačnega podatka o šifri diagnoze ali zunanjega vzroka poškodbe).

4.     Posredovanje podatkov iz ePrijav NPD

Podatke iz splošnega in zdravstvenega dela obrazca ZZZS v skladu s področno zakonodajo posreduje na NIJZ.

Podatkov zdravstvenega dela obrazca delodajalec ni upravičen pridobiti. Z njimi se lahko seznani le na način, da mu jih zavarovanec/poškodovanec sam razkrije.

5.    Dostop do postopka ePrijave NPD na portalu SPOT s strani delodajalcev

Če ePrijave NPD na portalu SPOT ne bo vnašal zakoniti zastopnik, jih v njegovem imenu lahko vnaša in ureja pooblaščena oseba. Direktorji, zakoniti zastopniki podjetij in drugih poslovnih subjektov morajo za pooblaščene osebe, ki bodo v imenu delodajalca vnašale ePrijave NPD in dostopale do njih, urediti NOVO pooblastilo, saj gre za nov postopek na portalu SPOT. Seveda je za vnos prijav oziroma za dostop do novega postopka poleg pooblastila potrebno tudi digitalno potrdilo. Delodajalci si morajo pravočasno urediti potrebna digitalna potrdila in pooblastila za vlaganje ePrijav NPD s pisno vlogo na točkah SPOT ali elektronsko prek portala SPOT.

6.     Dostop zavarovancev do ePrijav NPD in preklicev prijav

Prijave nezgode in poškodbe pri delu in morebitni preklici bodo zavarovancem z digitalnim potrdilom ali mobilno identiteto smsPASS dostopni tudi na spletnem portalu ZZZS za zavarovane osebe, na naslovu https://moj.zzzs.si.

7.    Obveščanje izbranega osebnega zdravnika

Zavarovanec/poškodovanec oziroma druge osebe, če poškodovanec ne more sam (npr. sorodniki, prijatelji, sodelavci ipd.), morajo po izpolnitvi splošnega dela obrazca na portalu SPOT s strani delodajalca obvezno kontaktirati izbranega osebnega zdravnika zavarovanca/poškodovanca in mu, poleg potrebne ureditve odprtja začasne nezmožnosti za delo in izdaje bolniškega lista, tudi sporočiti, da je prišlo do poškodbe pri delu, da je delodajalec že izpolnil splošni del obrazca na portalu SPOT in zaprositi izbranega osebnega zdravnika za izpolnitev zdravstvenega dela obrazca.

Vir: ZZZS, IRSD, MJU,  OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor