OOZ Maribor

Finančni produkti SID banke

SID banka je spremenila oz. dopolnila nekatere na trgu že obstoječe finančne produkte, nekateri pa so še v fazi razvoja in sicer:

  1. SID banka že ponuja neposredno financiranje za olajšanje poslovanja v času epidemije (COVID-19), ki MSP in velikim podjetjem nudi kratkoročne kredite iz lastnih sredstev banke za namen likvidnostnega financiranja podjetij, ki se soočajo s posledicami koronavirusa. Produkt je na voljo v okvirni kvoti 50 mio EUR. Več o kreditu
  2. V okviru obstoječega posojilnega sklada bodo omogočili kredit MSP 9, kjer bo mogoče financiranje opredmetenih in neopredmetenih sredstev in/ali obratnega kapitala oz. poslovanja. Trgu nameravamo iz tega naslova ponuditi 50 mio EUR in sicer s prerazporeditvijo iz obstoječega posojilnega sklada za financiranje poslovanje in kapitalskega utrjevanja, brez dosedanje maksimalne kapitaliziranosti podjetij za MSP.
  3. S spremembami v okviru posojilnega sklada trajnostni turizem želijo MSP in velikim podjetjem poleg naložbenih namenov iz strategije turizma (naložbe v namestitvene zmogljivosti, športno in zabaviščno infrastrukturo, žičnice, marine in turistična letovišča), ponuditi tudi obratni kapital, ki ga bodo razširili tudi na dejavnost gostinstva. Produkt bo na voljo v kvoti 100 mio EUR, ki jo bodo prilagodili navedenim potrebam zaradi širjenja koronavirusa. Več o kreditu
  4. Za namene posrednega financiranja banke in hranilnice že razpolagajo s skupaj 600 mio EUR sredstev SID banke. Prilagoditve so se že izvedle v smeri opustitve nekaterih dosedanjih omejitev vira SID banke, in sicer je že omogočeno višje, tudi do 100 % financiranje stroškov projekta oz. poslovanja MSP in velikih podjetij, kredit pa se lahko v celoti nameni tudi za refinanciranje (k temu so že pristopile oz. predvidoma bodo Abanka, Addiko Bank, Gorenjska banka, NKBM in Sberbank). Pri tistih bankah, ki ne bodo pristopile k podpisu aneksa, pa v vsakem primeru lahko financirajo še naprej iz obstoječih linij, vendar brez teh dveh sprostitev. Banke sicer skladno z njihovo interno politiko, poleg odobravanja novih kreditov po prilagojenih pogojih, lahko odobravajo tudi odloge plačila oziroma podaljšujejo ročnosti. Viri preko poslovnih bank nimajo omejitev glede minimalnih zneskov, prav tako ni omejitev glede števila zaposlenih, možno je financiranje vseh gospodarskih družb, tudi s.p.-jev in samozaposlenih. Več informacij o programih.
  5. Iz virov SID banke že financirajo potrebe zdravstvenih zavodov in ustanov za nakup zaščitne opreme, materiala ali naročila storitev zaradi epidemije COVID-19 ter omogočajo garancije za dobave zaščitnega materiala in zdravstvene opreme. Skupna višina teh razpoložljivih sredstev je 50 milijonov evrov. Kontakt
  6. Na področju instrumentov zavarovanja za izvozna podjetja bo SID banka dopolnila ponudbo zavarovanja kreditov za pripravo na izvoz predvsem v smislu omogočanja daljše ročnosti instrumenta, pri čemer pa ne bo zahtevala dodatnih varščin za nove posle. Poleg storitvenih garancij bo bankam in izvoznikom zavarovala tudi plačilne garancije. Povečala je maksimalni možni odstotek zavarovalnega kritja za izvoznike za poslovne terjatve s 85 % na 95 %. Pri zavarovanju poslov velja prenovljena Politika slovenske komponente, znižana je zahtevana komponente s 40% na 20%, pri določenih zavarovanjih pa je ta kvantitativna zahteva odpravljena v celoti. Proučila bo tudi možnosti kritja tveganj, ki izhajajo iz prekinitve dobaviteljskih verig ter možnosti zagotovitve zavarovanja po principu uvoz za izvoz. Kontakt
  7.  Omogočajo sklenitev kreditnih zavarovanj za dane avanse za dobavo respiratorjev, mask in druge zaščitne opreme. Kontakt
  8. SID banka nudi prvovrstne, brezpogojne portfeljske garancije v okviru Sklada skladov EKP, ki jih bodo sodelujoče banke in hranilnice lahko koristile pri financiranju podjetij za naložbe in tekoče poslovanje MSP (samostojnih podjetnikov, MSP, zadrug in zavodov) ter pri financiranju velikih podjetij za financiranje projektov, ki so namenjeni povečanju raznovrstnosti proizvodnje podjetja v nove proizvode ali storitve. Podjetja bodo na ta način lahko izboljšala svoj dostop do virov financiranja, tudi z ugodnejšimi pogoji zadolževanja, saj bo v okviru Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka, le ta primarno zagotovila kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danim podjetjem po pogojih instrumenta. Javna poziva za finančne institucije sta objavljena na spletni strani SID banke.
  9. Za podjetja, ki so že stranke SID banke in bodo predložila dokazila o škodi (npr. upad ali odpoved naročil po določenem datumu, ostala verodostojna dokazila ipd.), bodo prilagodili tudi presojo izpolnjevanja finančnih zavez, zavarovanj in moratorijev. Stranke, ki ne morejo poravnati kreditnih obveznosti zaradi posledic epidemije COVID-19 vabijo, da izpolnijo Zahtevek za odlog odplačevanja kredita.
  10. Obstoječi produkti v obliki posojil v sektorju turizem in potrpežljivih posojil (brez napovedanih sprememb) so že na voljo in so dostopni na spletni strani SID banke.

Glede na verjetno upočasnjevanje gospodarske rasti, je v nadaljnjih mesecih, glede na potek dogodkov, možen razvoj oz. aktivacija tudi posebne protikrizne oz. proticiklične intervencije SID banke.

Več informacij lahko pridobite na spletni strani SID banke oz. na kontaktnih telefonskih številkah: 01/ 2007 480, 01/ 2007 514 ali 01/ 2007 407 ali na e-mailu: financiranje@sid.si.

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor