Informacije o vpisu izvajalcev v imenik vodij del

Spoštovani,

v zvezi z vpisom v imenik vodij del, vam pošiljamo povzetek pomembnih informacij.

V imenik se ni potrebno vpisati izvajalcem zaključnih gradbenih del, ki pomembno ne vplivajo na bistvene zahteve za objekte (15. člen Gradbenega zakona). Iz nabora zaključnih gradbenih del (glejte SKD 43.3 zaključna gradbena dela) so bila že v obrazložitvi k gradbenemu zakonu izvzeta fasaderska dela – toplotno izolacijske fasade.

Torej izvajalci toplotno izolacijskih fasad se morajo vpisati v imenik vodij del in izpolnjevati druge pogoje (zavarovanje odgovornosti).

Vsi izvajalci vseh drugih del na gradbenih objektih se obvezno vpišejo v imenik vodij del in si uredijo zavarovanje odgovornosti.

Za vse, ki imajo obrtno dovoljenje (to je zelo velika večina) je najpreprosteje, da se v imenik vodij del vpišejo na OZS kot nosilec dejavnosti iz svojega obrtnega dovoljenja. Enako velja za njihove zaposlene, če sami niso nosilci dejavnosti.

Skrajni zakonsko določeni rok za izvedbo vpisa v imenik vodij del je 31.5.2020 – vendar nikakor ne čakajte na ta datum. Vpis zelo velikega števila v zadnjem mesecu ali dveh bo fizično težko izvedljiv. Nekateri investitorji že sedaj zahtevajo vpis v imenik vodij del, ko iščejo izvajalca. Zahteva je popolnoma legitimna in se lahko ti na podlagi vpisa odločajo komu bodo oddali dela. Do 31.5.2020 se vodenje del na gradbenih objektih ureja po dosedanji, stari zakonodaji (Zakon o graditvi objektov ZGO-1). Torej prehodno obdobje velja samo za izvajalce, ki so že poslovali pred 1.6.2018, za tiste, ki so poslovanje pričeli kasneje ni prehodnega obdobja in morajo pogoje izpolnjevati takoj.

Z vpisom v imenik vodij del na OZS – kot nosilec dejavnosti, izvajalec lahko izvaja vsa vzdrževalna dela s svojega področja registracije oz. obrtnega dovoljenja. Prav tako naj bi tako vpisani izvajalci lahko izvajali dela kot podizvajalci posameznih del na gradbenih objektih. Glavni izvajalec, ki ne želi prevzeti odgovornosti svojih podizvajalcev seveda lahko od podizvajalcev zahteva, da izpolnjujejo pogoje, vendar je to stvar dogovora.

TO LAHKO NAJLAŽJE UREDITE PRI NAS, NA SEDEŽU OOZ MARIBOR, Titova cesta 63, 2000 Maribor.

Kadar izvajalec izvaja (posamezna) dela na novogradnji pa mora imeti zaposlenega vodjo del, ki ima opravljenega enega od IZPITOV (mojstrski, delovodski, strokovni).

To ni novost tega novega Gradbenega zakona, vsi ti izpiti se opravljajo že desetletja.

Novost Gradbenega zakona iz l. 2018 je to, da se mojstri, delovodje in tehniki, ter tudi nosilci dejavnosti vpisujejo v imenike vodij del, inženirji so se v imenike vpisovali že po stari zakonodaji.

Pozor zimski prijavni rok na mojstrske izpite je že potekel, naslednji prijavni rok bo šele konec septembra 2019. Podobno delovodski izpiti na GZS-CPU, kot tudi strokovni izpiti na IZS.

Strokovni izpiti se opravljajo za tri strokovna področja gradenj (gradbeništvo, strojništvo (strojne inštalacije), elektro). Osnovni pogoj je dokončana V. ali višja stopnja izobrazbe na željenem področju in najmanj 3 leta delovnih izkušenj z vodenjem del na tem strokovnem področju (torej tehniki in inženirji, vsak na svojem strokovnem področju). Prehod med strokami ni možen (primer: gradbeni inženir ne more opraviti strokovnega izpita za vodenje strojnih inštalacij ipd).

 Po opravljenem izpitu, se vodja del vpiše v imenik na zbornici kjer je opravljal izpit:

  • na OZS, mojstri (če je vodja del že vpisan kot nosilec dejavnosti, svojo vlogo samo dopolni, sicer se vpiše na novo) – VSE TO LAHKO UREDITE PRI NAS, NA OOZ MARIBOR
  • na GZS gradbeni delovodje in delovodje s področja elektro dejavnosti
  • na IZS, tehniki in inženirji

POZOR: Mojstri, delovodje in tehniki s strokovnim izpitom so lahko samo vodje posameznih del (vsak s svojega strokovnega področja) in gradnjo celotnih nezahtevnih objektov. To ni novost tega zakona, tako je veljalo že po stari zakonodaji, več desetletij, za mojstre in delovodje pa od leta 2003 naprej. Inženirji pa so lahko vodje del za celotne objekte.

Prav tako morajo VSI izvajalci že sedaj, tudi v prehodnem obdobju, izpolnjevati zavarovanje odgovornosti iz svoje dejavnosti, saj tudi to ni novo določilo, ki bi ga prinesel novi Gradbeni zakon, ampak velja po stari gradbeni zakonodaji že od leta 2003.

V primeru, da bo izvajalec po 1.6.2020 prevzemal v izvedbo celotne objekte ali pretežni del teh objektov (poleg svojih osnovnih del še druge vrste del), pa mora takšen izvajalec zaposlovati (ali izpolnjevati sam):

  • pri manj zahtevnih objektih – inženir vsaj VI. stopnje z opravljenim strokovnim izpitom in vpisom v imenik vodij del na IZS
  • pri zahtevnih objektih – pooblaščeni inženir

Enostanovanjske hiše so že manj zahtevni objekti.

Če potrebujete podatke o razvrščanju objektov glede na zahtevnost in vrsto objektov, ter tudi podatke kaj vse spada med vzdrževalna dela, lahko to najdete v Uredbi o razvrščanju objektov ter v prilogah k tej uredbi (priloga 1 je obširen seznam vseh vrst objektov) (priloga 2 pa je seznam vzdrževalnih del).

Tudi ta uredba ni nič novega, samo nekoliko spremenjena in dopolnjena in je veljala že v prejšnjih obdobjih pri vseh zakonih s področja graditve objektov.

Informacije so povzete iz dopisov  Janka Rozmana, Sekretarja sekcij pri OZS.

NE PREZRITE!

Pred vpisom v imenik vodij del je nujna uskladitev dejavnosti v OBRTNEM REGISTRU Skladno z zakonodajo, to je Uredba o obrtnih dejavnostih, ki je začela veljati 05.08.2013 (Ur. list RS, št. 63/13) in z določili Obrtnega zakona, ki je začela veljati 27.04.2013 (Ur. list RS, št. 40/04 ObrZ-UPB1, 102/07, 30/13, 36/13-popr) VSE TO LAHKO UREDITE PRI NAS, NA OOZ MARIBOR.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor ali tel: 02/33 03 500 ali info@ooz-maribor.si.