OOZ Maribor

Informacije za člane Sekcije gradbincev OOZ Maribor – VPIS V IMENIK VODIJ DEL

Nova zakona, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) in Gradbeni zakon (GZ), ki sta se začela uporabljati s 1. junija 2018, regulirata poklica Pooblaščeni inženir in Vodja del. Reguliran poklic Pooblaščeni inženir je urejen v ZAID, reguliran poklic vodja del pa v GZ (14. in 120. člen).

Izvajalec, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva, mora za opravljanje te dejavnosti, razen dejavnosti izvajanja zaključnih gradbenih del, ki pomembno ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte, izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami drugega oziroma tretjega odstavka tega člena ter
  • imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje, določene v tem členu (v nadaljnjem besedilu: vodja del).

Pogoj iz druge alineje tega odstavka zgornjega člena je izpolnjen, če vodja del:

  • izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja, določene s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost,
  • ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih najmanj ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih prve stopnje, ali višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, ali srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj, opravljen strokovni izpit za vodenje del pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS) in je vpisan v imenik vodij del pri IZS,
  • izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbeništva in je vpisan v imenik vodij del pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS) ali
  • izpolnjuje pogoje za delovodjo in je vpisan v imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GZS).

Pogoj iz druge alineje prvega odstavka tega člena je izpolnjen, če ima izvajalec, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo opravljanje obrtne dejavnosti, in izvaja dejavnost na obrtni način, nosilca dejavnosti vpisanega v imenik vodij del pri OZS.

Tehniki in inženirji (z opravljenim strokovnim izpitom) vlogo za vpis v imenik vodij del podate na Inženirski zbornici Slovenije (IZS).

Delovodje s področja gradbeništva vlogo za vpis v imenik vodij del podate na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).

Mojstri s področja gradbeništva in nosilci obrtnih dejavnosti s področja gradbeništva vlogo za vpis v imenik vodij del podate na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Čas za vpis v imenik vodij del je do 31.5. 2020.Vsem. ki še ne izpolnjujete pogojev za vpis priporočamo, da čim prej pristopite k opravljanju izpitov (strokovni izpit na IZS) (mojstrski izpiti na OZS) ter si tako zagotovite pogoj iz zakona (14. člen GZ), da boste tudi po 31.5.20120 lahko opravljali gradbeno dejavnost brez dodatne zaposlitve nekoga od vodij del).

Vpis nosilcev obrtnih dejavnosti je po sicer neuradnih napovedih ministrstva začasna rešitev, zato priporočamo, da vsi nosilci dejavnosti, ki ne izpolnjujete osnovnih pogojev za vpis v imenik vodij del (inženir, tehnik, delovodja, mojster) čim prej pridobite ustrezno stopnjo izobrazbe oz potrebne izpite.

V imenik vodij se ni potrebno vpisovati izvajalcem zaključnih del v gradbeništvu, in sicer samo tistih zaključnih del, ki pomembno ne vplivajo na bistvene zahteve za objekte (bistvene zahteve glejte v 15. člen Gradbenega zakona). Načeloma se ni potrebno vpisati izvajalcem talnih in stenskih oblog, izvajalcem slikopleskarskih del (barvanja), izvajalcem notranjih zaključnih del, kot so izdelava stropov, lesenih opažev, premičnih pregrad izvajalcem čiščenj in drugih raznih in dopolnilnih zaključnih del (razen če ta dela lahko pomembno vplivajo na bistvene zahteve za objekte, npr. požarna zaščita, protihrupna zaščita, toplotne izolacije,…).

Vpis za izvajalce toplotno izolacijskih fasad je nujen. Priporočljiv pa je tudi za montažo stavbnega pohištva in steklarska dela (saj tudi ta dela lahko pomembno vplivajo na bistvene zahteve za objekte).

Poleg tega, da mora imeti izvajalec redno in za polni delovni čas zaposleno vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del, pa mora na vsakem objektu za vodenje gradnje določiti vodjo del (vodjo gradnje), ki je pri njem zaposlen in izpolnjuje pogoje za vodenje del.

Kadar izvajalec prevzame v izvedbo celotne gradnje ali pretežni del gradnje zahtevnega objekta mora imeti za potrebe vodenja del zaposlenega vodjo del, ki ima naziv pooblaščeni inženir stroke, ki pri prevzeti gradnji prevladuje, v skladu s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, ali pa ima najmanj izobrazbo ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in je vpisan v imenik vodij del pri IZS.

Za izvedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje manj zahtevnega objekta pa za potrebe vodenja del zadošča, da ima zaposlenega vodjo del, ki ima najmanj višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov in je vpisan v imenik vodij del pri IZS.Povezava do več informacij o tem: NAVODIL IN POGOJEV ZA VPIS, VLOGE ZA VPIS ter SEZNAMA POTREBNIH PRILOG, kontaktnih OSEB pri OZS,… (kliknite na pasico)

Povezava do VLOGE za vpis v Imenik vodij del (kliknite na pasico)

Za dodatne informacije o vpisu v Imenik vodij del se lahko obrnete na sekretarja sekcije gradbincev:
Janko Rozman (dodatne strokovne informacije) na tel. št.: 01/ 58 30 540


NE PREZRITE!

Skladno s spremenjeno zakonodajo, to je Uredba o obrtnih dejavnostih, ki je začela veljati 05.08.2013 (Ur. list RS, št. 63/13) in z določili Obrtnega zakona, ki je začela veljati 27.04.2013 (Ur. list RS, št. 40/04 ObrZ-UPB1, 102/07, 30/13, 36/13-popr) je potrebno uskladiti dejavnosti v OBRTNEM REGISTRU na OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR.

Za vsa pojasnila in dodatne informacije se lahko obrnete tudi po telefonu na številko:(02) 330 35 00, ali e-naslov: maribor@ozs.si  (Majda Horvat ali Viktorija Vodušek).

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor