OOZ Maribor

JP MLADI 2021/2022 – Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2021/2022Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2021/2022 (JP MLADI 2021/2022)

Predmet javnega poziva je financiranje posameznih aktivnosti iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol na področju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti (v nadaljevanju UPI).

Z javnim pozivom želi SPIRIT Slovenija finančno podpreti izvajanje aktivnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti za vsaj 3000 mladih.

Cilj javnega poziva

Z javnim pozivom želi SPIRIT Slovenija doseči naslednje cilje:

  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti…;
  • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo;
  • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji;
  • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje osnovnošolcev in dijakov (v nadaljevanju mladih), staršev, učiteljev, podjetij, subjektov podpornega okolja za podjetništvo in lokalne skupnosti.

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je financiranje posameznih aktivnosti iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol na področju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti (v nadaljevanju UPI).

Iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol se s tem javnim pozivom lahko financirajo naslednje aktivnosti:

  • izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti;
  • izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih;
  • izvajanje obšolskih dejavnosti za mlade.

Prijavljene šole se lahko prijavijo na posamezno ali več aktivnosti za eno ali več izvedb zgoraj navedenih aktivnosti z upoštevanjem vseh pozivnih pogojev za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej. V primeru, da se posamezne aktivnosti izvedejo z večjim številom udeležencev, se lahko za izvedbo aktivnosti prijavi tudi več šol (konzorcij šol), s tem, da mora vsaka šola izpolnjevati pozivne pogoje za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej.

Prijavljene šole morajo v prijavi predstaviti program posamezne aktivnosti, terminski načrt, ki bo izkazoval obseg dejavnosti, ki je skladen s pogoji, zahtevami in obveznostmi za izvedbo posameznih dejavnosti.

Ciljne skupine/upravičenci

Upravičenci do financiranja po tem javnem pozivu so lahko:

Ciljna skupina so mladi, ki so v redni šolski sistem vpisani v šolskem letu 2021/2022.

Pogoji za kandidiranje

Več o pogojih najdete tukaj.

Okvirna višina sredstev

Skupna višina sredstev SPIRIT Slovenija za financiranje tega javnega poziva je največ 260.000,00 EUR.

Rok in način prijave na javni poziv

Prijavitelj odda vlogo le v elektronski obliki po elektronski pošti in sicer na e-naslov: mladi@spiritslovenia.si. V naslovu elektronskega sporočila naj prijavitelj obvezno pripiše ime zadeve: »VLOGA – JP MLADI 2021/2022«. Prijavitelj ne sme posegati v predpisane obrazce v delu, ki za to ni predviden. Sprememba vloge je dopustna do roka za oddajo vlog, pri tem pa se glede vrstnega reda popolnih vlog šteje, da je bila spremenjena vloga znova vložena. Vsa dokumentacija mora biti oddana v ‘*pdf’ obliki, tisti deli vloge, kjer je predviden podpis odgovorne osebe in žig, pa mora biti namesto fizičnega podpisa in žiga, dokument elektronsko podpisan s podpisom odgovorne osebe.

Rok za oddajo vlog je 14. maja 2021.

Vloga se bo štela za pravočasno, če bo oddana oziroma elektronsko odposlana na e-naslov: mladi@spiritslovenija.si, z navedbo zadeve »VLOGA – JP MLADI 2021/2022« najkasneje na zadnji dan za oddajo vlog, tj. najkasneje ob 23.59 uri.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: mladi@spiritslovenia.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Odgovorna oseba za izvedbo javnega poziva s strani SPIRIT-a je ga. Sandra Stermšek.

Pozivna dokumentacija

Pozivna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani izvajalcev javnega poziva: www.spiritslovenia.si pod rubriko »Javni razpisi«.


»Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.«

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor