OOZ Maribor

MALI PRIROČNIK: Kaj izvajalcem na gradbenih objektih prinaša nova gradbena zakonodaja – NUJNO berite vsi izvajalci del !!!

Pripravila: Urška Rafolt

Od 1.6.2018 dalje se uporabljata novi Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID).

Kaj so najpomembnejše zadeve, ki jih novi zakoni skupaj z izvršilnimi predpisi prinašajo za izvajalce del na gradbenih objektih:

 1. Vpis v imenik vodij del (zakonski POGOJ št. 1, odstavek 14. člena GZ):

Po novem zakonu mora vsak izvajalec del (razen za tista zaključna gradbena dela, ki pomembno ne vplivajo na bistvene zahteve za objekte) imeti redno za polni delavni čas zaposleno vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del in je vpisana v imenik vodij del pri eni od zbornic (IZS, OZS, GZS). Ker velja 2 letno prehodno obdobje, je skrajni rok za izpolnitev tega pogoja 31.5.2020, vendar pa seveda lahko naročniki to pričakujejo oz zahtevajo že prej, saj zakon že velja. Prehodno obdobje je prvenstveno namenjeno temu, da inšpektorji ne morejo izrekati glob (opozarjajo lahko) in da si tisti izvajalci ki pogoja še ne izpolnjujejo lahko pridobijo dodatno izobrazbo. V prehodnem obdobju lahko izvajalci, ki so že bili registrirani pred 1.6.2018 vodenje del urejajo tako kot v zadnjem obdobju v skladu s dosedanjim Zakonom o graditvi objektov (ZGO), torej niti slučajno na tem področju ni kakršnokoli brezvladje oz da bi ukrepal vsak po svoje – inšpektorji lahko globijo če v prehodnem obdobju ne izpolnjujete zahtev po stari zakonodaji!!!

Pogoj velja enako tudi za podizvajalce del.

Izvajalci ki so ali bodo z dejavnostjo pričeli po 1.6.2018 NIMAJO prehodnega obdobja in morajo pogoje izpolnjevati takoj.

 1. Kdo je lahko vodja del in kakšni so pogoji za vpis v imenik vodij del:

Pooblaščeni inženir (VII. stopnja izobrazbe, inženir vpisan v imenik po pogojih iz Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), vpis poteka na IZS)

Inženir z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve bolonjske stopnje, ali višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, opravljen strokovni izpit za vodenje del pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS) in   je vpisan v imenik vodij del pri IZS,

Tehnik – srednješolska izobrazba tehnične smeri s področja graditve objektov, ki ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj, opravljen strokovni izpit za vodenje del pri IZS in je vpisan v imenik vodij del pri IZS,

Mojster s področja gradbeništva in je vpisan v imenik vodij del pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS)

Delovodja s področja gradbeništva in je vpisan v imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS)

-Pogoj je izpolnjen tudi, če ima izvajalec, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo opravljanje obrtne dejavnosti, in izvaja dejavnost na obrtni način, nosilca gradbene obrtne dejavnosti vpisanega v imenik vodij del pri OZS

 

 1. Vpis v imenike vodij del že poteka od junija 2018:

 

-Navodila, pogoji in obrazci za vpis v imenik vodij del na OZS so dosegljivi na povezavi: TUKAJ

– Navodila, pogoji in obrazci za vpis v imenik vodij del na IZS so dosegljivi na povezavi: TUKAJ in vpis v imenik pooblaščenih inženirjev: TUKAJ

-Po trenutno dosegljivih informacijah vpis delovodij na GZS ta hip še ne poteka, bo pa v kratkem.

 1. vodenje objektov (6. in 16. odstavek 14. člena Gradbenega zakona), TO JE DODATNI POGOJ, POLEG POGOJA ŠT. 1
  1. (6) Ne glede na četrti in peti odstavek tega člena mora imeti izvajalec, ki prevzame:

–        izvedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega objekta za potrebe vodenja del zaposlenega vodjo del, ki ima naziv pooblaščeni inženir stroke, ki pri prevzeti gradnji prevladuje, v skladu s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, ali pa ima najmanj izobrazbo ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in je vpisan v imenik vodij del pri IZS;

–        izvedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje manj zahtevnega objekta za potrebe vodenja del, zaposlenega vodjo del, ki ima najmanj višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov in je vpisan v imenik vodij del pri IZS.

 1. (16) Izvajalec iz prvega odstavka tega člena mora za vodenje gradnje določiti vodjo del, ki glede na vrsto del prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja gradnje) in ki je zaposlen pri njem. Vodja gradnje vodilnemu izvajalcu pri gradnji odgovarja za uskladitev del na gradbišču, za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo, za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodi gradbišče. V izogib morebitnim nesporazumom z inšpektorji je potrebno vodjo gradnje določiti s pisnim dokumentom v podjetju (NPR.: za vodjo gradnje na objektu….. se določi:  ime priimek, podatki o vpisu te osebe v imenik vodij del,…, podpis direktorja, žig; to imenovanje gre v dokumentacijo objekta in se tudi vpiše v gradbeni dnevnik na uvodnih straneh (seveda ta oseba tudi vodi in podpisuje gradbeni dnevnik v imenu izvajalca).
 • Pomembno: vpis nosilca gradbene obrtne dejavnosti v imenik vodij del zadošča za izpolnitev prve zahteve, to je, da je vsaj ena zaposlena oseba vpisana v imenik vodij del. Ne zadošča pa v primerih novogradnje, ko mora izvajalec, ki ima sklenjeno pogodbo neposredno z naročnikom del poskrbeti tudi za vodjo gradnje, ki pa mora ravno tako biti zaposlen pri njemu in mora izpolnjevati izobrazbene pogoje (inženir, tehnik, delovodja, mojster), kadar gre za izvajaje posameznih del, kadar pa izvajalec prevzame v izvajanje celotni objekt je lahko kot vodja del (vodja gradnje) imenovan samo inženir ustrezne stopnje (za celotne zahtevne objekte je vodja del lahko samo pooblaščeni inženir).

 

 1. Kako ukrepati če nimate izpolnjenih pogojev za vpis v imenik vodij del (pogoj izpolniti najkasneje do 31.5.2020):
 1. Vsi, ki imate dokončano vsaj srednjo poklicno šolo in 3 leta delovnih izkušenj se prijavite za opravljanje ustreznega mojstrskega izpita POZOR jesenski PRISTOPNI rok je POTEKEL (o tem smo vas že obveščali v septembru 2018). LAHKO PA SE ŽE PRIJAVLJATE ZA NASLEDNJI PRISTOPNI ROK NA MOJSTRSKE IZPITE KI BO PREDVIDOMA POTEKEL FEBRUARJA 2019 (bomo obveščali). Mojstrski izpit se opravlja minimalno (cca) eno leto do leto in pol ali več, tako da se ČIM PREJ prijavite, da boste »ujeli« datum 31.5.2020. Obrazec za prijavo je na zgornji spletni povezavi pri razpisu.
 2. Vsi, ki imate že dokončano srednjo tehnično ali višjo, visoko, univerzitetno izobraževanje in ustrezne delovne izkušnje, se čim prej vpišete na opravljanje strokovnega izpita pri IZS (če ga še niste opravili). Strokovni izpiti potekajo samo nekajkrat vsako leto, prijava čim prej (strokovni izpiti se opravljajo samo na Inženirski zbornici Slovenije (IZS)).
 • Vpis na delovodski izpit (gradbeni delovodja) pri GZS (ena od možnosti pridobitve pogojev za vpis v imenik vodij del). Delovodske izpite izvaja CPU.
 1. Vpis ali dokončanje katere od srednjih tehničnih šol (ali višjih in visokih šol), odvisno od dejavnosti in potem kasneje še strokovni izpit na IZS (za strokovni izpit je potrebno 2-3 leta delovnih izkušenj)
 2. Redna zaposlitev osebe, ki je že vpisana v imenik vodij del (glede na dejavnost in zahtevnost objektov, ki jih izvajate).
 1. Zavarovanje odgovornosti (zakonski POGOJ št. 2, in 2. odstavek 14. člena):

Izvajalec mora imeti zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami drugega oziroma tretjega odstavka 14. člena Gradbenega zakona

Zavarovanje odgovornosti za škodo iz prejšnjega odstavka mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz prejšnjega odstavka, povzročeno v Republiki Sloveniji.

Najbolje je, da se o možnostih zavarovanja odgovornosti pozanimate pri svoji zavarovalnici, ponudbe v paketih so ponavadi cenovno bolj ugodne.

Pogoj velja enako tudi za podizvajalce del.

Tudi za to področje velja 2 letno prehodno obdobje, do 31.5.2020, vendar naj pojasnimo, da je bilo zelo podobno zavarovanje obvezno za vse izvajalce in podizvajalce že po dosedanji zakonodaji, torej je potrebno imeti vsaj to obstoječe zavarovanje tudi v prehodnem obdobju, sicer ste v prekršku, globe so astronomsko visoke!

Za vpis v imenik vodij del je potrebno skleniti zavarovanje po novi zakonodaji (50.000€, malomarnost, napake,….) – polica je obvezna priloga z vlogi za vpis v imenik vodij del.

 

Tudi v tem primeru za izvajalce ki so ali bodo z dejavnostjo pričeli po 1.6.2018 velja da NIMAJO prehodnega obdobja in morajo pogoje izpolnjevati takoj.

2a. Za katera zaključna gradbena dela ni potrebno izpolnjevati pogojev glede vodje del in zavarovanja odgovornosti

Pogojev ni potrebno izpolnjevati za izvajanje tistih zaključnih gradbenih del, ki pomembno ne vplivajo na bistvene zahteve za objekte. Grobi seznam teh del je razviden tudi iz spodnje obrazložitve MOP k 14. členu GZ, ki so jo podali že v fazi sprejemanja tega zakona:

Za razjasnitev kaj spada v zaključna gradbena dela, drugo inštaliranje, postavljanje ostrešij in krovska dela, specializirana gradbena dela, si lahko pogledate opise v pojasnilih k  Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008)

 

bistvene zahteve za objekte so navedene v 15. členu Gradbena zakona in so:

 1. mehanska odpornost in stabilnost,
 2. varnost pred požarom,
 3. higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja,
 4. varnost pri uporabi,
 5. zaščita pred hrupom,
 6. varčevanje z energijo in ohranjanje toplote,
 7. univerzalna graditev in raba objektov (dostopnost za osebe s posebnimi potrebami),
 8. trajnostna raba naravnih virov (recikliranje in ponovna uporaba materialov).
 1. Pogodba v pisni obliki (zakonski POGOJ št. 3, zahteva iz 10. člena Gradbenega zakona)

Dogovor o izvajanju storitev med investitorjem in projektantom, nadzornikom ali izvajalcem mora biti sklenjen v pisni obliki.

V pomoč pri izpolnjevanju te obveze smo pri sekcijah na OZS pripravili vzorce pogodb, ki jih lahko preko elektronske pošte naročite pri sekretarju svoje strokovne sekcije (janko.rozman@ozs.si) Navedete vrsto del in vrsto pogodbe (gradbena pogodba po količinah, na ključ, pogodba za strojne inštalacije, podjemna pogodba za manjša in posamezna dela, vzdrževalna dela, podizvajalska pogodba,…). Celotnih paketov pogodb ne pošiljamo!

Po tolmačenjih večine poznavalcev novih predpisov je potrebno sklepati dogovore v pisni obliki tudi za izvajanje vzdrževalnih del!!! (zato obstajajo tudi takšni vzorci)

Za to zahtevo ni prehodnega obdobja. Enako ni prehodnega obdobja za zadeve opisane v spodnji 4. točki.

 1. Druge zakonske obveznosti izvajalca del (velja za izvajalce vseh vrst del, gradbena, zaključna, inštalacije strojne, elektro) – predvsem se nanaša na objekte za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje

(15) Naloge izvajalca definirane novem Gradbenem zakonu (14. člen) so, da:

–        v skladu s tem zakonom in pravili stroke zagotavlja kakovost izvedbe najmanj take ravni, kot je predpisana s tem zakonom,

–        izvaja gradnjo na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in skladno z njim, v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, pogodbo, predpisi ter pravili stroke,

–        vodi gradbeni dnevnik,

–        prevzame zakoličbo na terenu,

–        pravočasno obvešča nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje,

–        zagotavlja varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje ter preprečuje čezmerne obremenitve okolja,

–        izbira tehnološke in delovne procese, ki povzročajo najmanjše možno tveganje za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanjše negativne vplive na okolje in objekte,

–        po končani gradnji odstrani gradbene ovire in omejitve dostopa, na območju gradnje odstrani in očisti odpadke ter gradbišče ustrezno uredi,

–        podpiše izjave o dokončanju gradnje in izdela dokazilo o zanesljivosti potrebno pri izdaji uporabnega dovoljenja (tega ne more izdelati in podpisati nekdo, ki nima ustrezne strokovne izobrazbe in izpita (strokovni, mojstrski, delovodski) iz svoje stroke (vsaj mojster, delovodja, tehnik inženir). V dokazilo o zanesljivosti spadajo tudi navodila za obratovanje  in vzdrževanje objekta.

DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI izdeluje izvajalec del , za tista dela, ki jih je izvajal na objektu (lahko tudi samo za del objekta oz. posamezna dela). Za svoje izjave in dokazila po zakonu izvajalec (tudi nadzornik) odgovarja tako kazensko kot odškodninsko!!!

 1. Prijava pričetka gradnje (63. člen GZ), Investitor mora pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve osem dni pred začetkom izvajanja gradnje objekta, za katerega se zahteva gradbeno dovoljenje, razen pri spremembi namembnosti, prijaviti začetek gradnje. Prijava se vloži na obrazcu. Obvezne priloge so: zapisnik o zakoličenju, projekt za izvedbo (PZI), drugi potrebni dokumenti, če je posebej predpisano.

Investitor pa lahko najprej prijavi samo začetek pripravljalnih del na gradbišču (če npr. še nima PZI).

Po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) spadajo pod pripravljalna dela:

43.1 Pripravljalna dela na gradbišču

Sem spada priprava lokacije za kasnejše gradbene dejavnosti, vključno z odstranitvijo obstoječih konstrukcij:

43.110 Rušenje objektov

Sem spada: – rušenje objektov in drugih konstrukcij

43.120 Zemeljska pripravljalna dela

Sem spada: – čiščenje zemljišč za gradnjo in kmetijsko rabo – zemeljska dela: površinski odkop gradbišč, izkop, odkop in razstreljevanje skal, nasipavanje, planiranje – priprava zemljišč za rudarjenje: odstranitev površinskega materiala in druga dela v zvezi s pripravo terena

Sem spada tudi: – drenaža gradbišč – drenaža kmetijskih ali gozdnih zemljišč

43.130 Testno vrtanje in sondiranje

Sem spada: – vrtanje za raziskavo ležišč mineralnih surovin in vode, sondiranje za gradbene, geofizikalne, geološke namene ipd.

 1. Uporabno dovoljenje (68. in 69. člen GZ)
  1. Na podlagi novega Gradbenega zakona se uporabno dovoljenje samo za zahtevni objekt in objekt z vplivi na okolje izda v posebnem ugotovitvenem postopku na podlagi opravljenega tehničnega pregleda. Za vse druge objekte se uporabno dovoljenje lahko izda brez posebnega ugotovitvenega postopka in opravljenega tehničnega pregleda. Pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja je v teh primerih popolna zahteva (vloga) za izdajo uporabnega dovoljenja. Upravni organ izda uporabno dovoljenje v 15 dneh od vložitve popolne zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja. Investitor lahko na lastno zahtevo in na lastne stroške pridobi uporabno dovoljenje s tehničnim pregledom. Uporabno dovoljenje je pogoj za določitev hišne številke (kadar je ta predpisana).
  2. Vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja se priloži tudi pisna izjava izvajalca, da so dela dokončana, skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve (kazenska in odškodninska odgovornost).
  3. Prav tako se priloži dokazilo o zanesljivosti objekta, ki ga izdela izvajalec (če je bilo sklenjenih več pogodb z različnimi izvajalci, izdela vsak izvajalec svoje dokazilo).

DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI (vsebina):

 1. vodilna mapa dokazila o zanesljivosti objekta (osnovni podatki o objektu in udeležencih, izjava nadzornika in izvajalca, tabelarično kazalo vseh dokazil)
 2. mape s prilogami: potrdila, poročila, ocene, atesti, certifikati, izjave o lastnostih, meritve, komisijske zapisnike, izkazi, preiskave, preglede in vsa druga potrebna dokazila iz tabelaričnega kazala
 3. navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta: slikovna gradiva, tehnični prikazi in besedila v obliki jamstev, potrdil, seznamov, shem in podobnih sestavin, ki določajo pravila za obratovanje in vzdrževanje objekta, vgrajenih inštalacij, naprav in opreme.

Določijo se:       -obvezni (minimalni) časovni razmiki in pogoji rednih pregledov ter roki in obseg občasnih pregledov,

– obseg vzdrževalnih del, s katerimi se zagotavlja, da bo objekt v času uporabe izpolnjeval bistvene zahteve (ločeno posamezni deli stavbe in zunanji (skupni) deli stavbe),

– zahteve za organizacijske ukrepe z vidika požarne varnosti,

– druge zahteve (npr. obratovalni dnevnik), če so za obratovanje objekta določene.

 1. Priloži se tudi projekt izvedenih del (PID), izdela ga projektant
 1. Izvršilni predpisi na podlagi nove gradbene zakonodaje
 1. Pravilnik o gradbiščih, je predpis, ki je že veljal v prejšnjem obdobju in se zaenkrat ni spreminjal, novi zakon mu je samo podaljšal veljavnost (ureditev in označitev gradbišča, načrt organizacije, varnost, gradbeni dnevnik, gradbena knjiga)
 2. Uredba o razvrščanju objektov, določa razvrščanje objektov glede na zahtevnost, velikost, vrsto objektov. Poznavanje je nujno, ker so za različne vrste objektov predvideni različni pristopi (dovoljenja, dokumentacija,…)

NUJNO je poznavanje tega pravilnika.

NPR: Gradbeni zakon določa, da je projekt za izvedbo (PZI) OBVEZEN (61. člen GZ), za vse objekte kjer se izdaja gradbeno dovoljenje, razen za spremembe namembnosti in za gradnjo nezahtevnih objektov.

Ta pravilnik v 31. členu tudi določa kaj in do kdaj se lahko gradi po starih (dosedanjih predpisih). Vse do konec leta 2020 se namreč lahko gradi po starih predpisih, če so izpolnjeni določeni pogoji; NPR: če so bile pogodbe za izdelavo potrebne dokumentacije sklenjene pred 1.6.2018 (podrobnosti preberite v 31. členu tega pravilnika).

Vir: OZS (Zadnjič osveženo: 4.10.2018)

Janko Rozman

Sekretar sekcij:

Sekcija gradbincev

Sekcija kleparjev krovcev

Sekcija instalaterjev-energetikov

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Celovška 71, p.p. 2350, SI-1000, Ljubljana
T: +386 (0)1 58 30 540
M: +386 (0)31 347 201
E: janko.rozman@ozs.si , http://www.ozs.si
@OZSaktualno


ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor