OOZ Maribor

Nov Gradbeni zakon (GZ-1) v uporabi od 1.6.2022 naprej


POMEMBNO:

Novi gradbeni zakon (GZ-1) je med drugim uvedel obvezen vpis v imenik vodij gradnje za vse izvajalce del na gradbenih objektih, katerih dela pomembno vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte. To pomeni obveznost vpisa za izvajalce splošnega in specializiranega gradbeništva, inštalacij in drugih zaključnih del v stavbah ( tako za novogradnje kot obnovitvena dela, popravila in vzdrževanje,…).

Povezava do VLOGE ZA VPIS V IMENIK VODIJ GRADNJE pri OZS.

NOSILCI obrtne dejavnosti se v imenik vodij gradnje Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije (OZS) lahko vpišejo le še do 31.5.2022.

Kasneje bo vpis mogoče samo še na podlagi izpitov:

  • MOJSTRSKI IZPIT pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije (OZS)
  • GRADBENI DELOVODJA pri  Gospodarski zbornici Slovenije (GZS)
  • STROKOVNI IZPIT pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS).

Pred vpisom v imenik vodij del je nujna uskladitev dejavnosti v OBRTNEM REGISTRU Skladno z zakonodajo, to je Uredba o obrtnih dejavnostih, ki je začela veljati 05.08.2013 (Ur. list RS, št. 63/13) in z določili Obrtnega zakona, ki je začela veljati 27.04.2013 (Ur. list RS, št. 40/04 ObrZ-UPB1, 102/07, 30/13, 36/13-popr) VSE TO LAHKO UREDITE PRI NAS, NA OOZ MARIBOR.

Prosimo vas, preverite naslednje podatke:

  • ali ima vaše podjetje pridobljeno obrtno dovoljenje in
  • imate usklajene dejavnosti v obrtnem registru z novo zakonodajo?

Te podatke lahko preverite pri pristojni Območni obrtno-podjetniški zbornici  Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor, tel.: 02 33 03 500, 02 33 03 506 Marjana Savić Krajnc ali Viktorija Vodušek.Državni zbor je 9. decembra 2021 sprejel vsebino novega Gradbenega zakona, z uradno oznako GZ-1. Zakon bo pričel veljati 15 dni po objavi v Uradnem listu.

Zakon se bo začel uporabljati 1. junija 2022.

Prehodno obdobje za izvajalce del se podaljša do konec leta 2022 (Izvajalci, ki so na dan začetka uporabe GZ (1.6.2018) opravljali dejavnost gradbeništva in še ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje dejavnosti po tem zakonu, se morajo do 31. decembra 2022 uskladiti s 16. členom tega zakona.). Vsi kasneje registrirani izvajalci ugodnosti prehodnega obdobja nimajo, pogoje morajo izpolnjevati takoj ob začetku opravljanja dejavnosti.

Namesto dosedanjega »vodje del«, se uvaja naziv VODJA GRADNJE, naziv vodja del pa bo uporablja IZS za ureditev regulacije svojih poklicev (inženirji in tehniki z opravljenim strokovnim izpitom za vodenje del, določeno v 19. členu).

Osnovni pogoji za izvajalca del ostanejo:

(1) Izvajalec mora za opravljanje dejavnosti gradbeništva izpolnjevati naslednje pogoje:

  • kot gospodarski subjekt ima v poslovni register vpisano dejavnost gradbeništva;
  • imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena;
  • – imeti mora sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali z zakonom, ki ureja trg dela, z najmanj enim posameznikom, ki zanj vodi gradnjo (v nadaljnjem besedilu: vodja gradnje).

(2) V dejavnost gradbeništva iz prejšnjega odstavka se ne šteje izvajanje tistih zaključnih gradbenih del, ki nimajo pomembnega vpliva na izpolnjevanje bistvenih zahtev.

(3) Zavarovanje odgovornosti za škodo iz druge alineje prvega odstavka tega člena mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

(4) Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz prejšnjega odstavka, povzročeno v Republiki Sloveniji, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

(5) Izvajalec, ki prevzame izvedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega objekta, mora za vodenje gradnje imenovati pri sebi zaposlenega pooblaščenega strokovnjaka ali posameznika z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih najmanj ravni prve stopnje izobrazbe v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje s področja graditve, in je vpisan v imenik vodij del pri IZS.

(6) Izvajalec, ki prevzame izvedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje manj zahtevnega objekta, mora za vodenje gradnje imenovati pri sebi zaposlenega posameznika, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka ali ki ima najmanj višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve in je vpisan v imenik vodij del pri IZS.

Po novem Gradbenem zakonu, torek po 31.5.2022 se v imenik vodij gradenj na OZS vpisujejo samo mojstri.

Vodenje gradnje opravlja posameznik, ki je pooblaščeni strokovnjak v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, vodja del ali gradbeni delovodja, v skladu z zakonom, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje, ali mojster s področja gradbeništva v skladu z zakonom, ki ureja obrt.

Mojster s področja gradbeništva je vpisan v imenik pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS), če v skladu z zakonom, ki ureja obrt, izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbeništva in ima z izvajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali z zakonom, ki ureja trg dela.

Pridobljene pravice in podaljšanje prehodnega obdobja (152. člen)

(pridobljene pravice izvajalcev, vodij del in gradbenih inšpektorjev)

(1) Izvajalci, ki so na dan začetka uporabe GZ opravljali dejavnost gradbeništva in ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje dejavnosti po tem zakonu, se morajo do 31. decembra 2022 uskladiti s 16. členom tega zakona.

(2) Ne glede na drugi odstavek 18. člena tega zakona lahko pri izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje iz predpisov, ki urejajo opravljanje obrtne dejavnosti, in izvaja dejavnost na obrtni način, vodi gradnjo tudi nosilec dejavnosti, ki je bil vpisan v imenik vodij del pri OZS pred začetkom uporabe tega zakona.

Povezava na nekaj dodatnih vsebin pomembnih za izvajalce del:  Novi Gradbeni zakon -povzetek.

Vsa ostala določila novega Gradbenega zakona (GZ-1), ki je dokaj obširen, saj vsebuje 159. členov jih je mogoče prebrati v Uradnem listu RS.

Ni več časa za razmišljanje, zato se vsem izvajalcem del, ki še nimajo opravljenih zahtevanih izpitov (mojstrski, delovodski, strokovni) oziroma ustrezne strokovne izobrazbe na svojem delovnem področju, priporoča, da takoj pristopijo k opravljanju teh izpitov in še pravočasno ujamejo zakonsko podaljšani rok.

Vir: Janko Rozman, Sekcija gradbincev OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor