OOZ Maribor

Pomoč za nakup HAG testov za samotestiranje


Državni zbor je na seji 27. 12. 2021 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP oz. PKP10), ki med drugim določa tudi postopek za prejem pomoči za nakup HAG testov za samotestiranje, ki jih delodajalec nakupi za delavce oz. druge osebe, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu.

Ukrep velja od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022, pri čemer ga Vlada RS lahko s sklepom podaljša najdlje za pet mesecev.

Upravičenec do pomoči za nakup teh testov je pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava (torej, tudi d.o.o., s.p. itn.). Pogoj glede testov je, da je, da je proizvajalec i. teste namenil za samotestiranje in ii. je pridobil certifikat CE priglašenega organa s sedežem v EU.

Povračilo znaša 92,50 EUR na i. delavca ali ii. na osebo, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu, ki se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19 mora samotestirati (tj. osebe, ki ne izpolnjujejo P ali C del pogoja PCT).

Kot delavec se štejejo tudi naslednji posamezniki:

a. oseba, ki opravlja osebno dopolnilno delo in je vključena v sistem zavarovanja po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno,

b. samozaposleni, ki je na dan oddaje izjave vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2

c. družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadrugeki je poslovodna oseba in je na dan oddaje izjave vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2,

d. kmet, ki je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2, ter

e. oseba, ki je vključena v obvezno invalidsko in pokojninsko zavarovanje na podlagi šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2.

Sredstva prejeta na podlagi tega ukrepa se lahko uporabijo izključno za nakup HAG testov za samotestiranje delavcev (oz. oseb, ki so izenačene z delavci). Nadzor izvaja proračunska inšpekcija v Uradu RS za nadzor proračuna, skladno s pravili inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem porabe sredstev iz državnega proračuna.

Izplačilo pomoči za nakup testov upravičenec zahteva preko informacijskega sistema FURS s predložitvijo IZJAVE, da je upravičenec skladno z zakonom in da namenja sredstva za nakup HAG testov za samotestiranje za delavce, ki se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19 morajo samotestirati. V izjavi navede tudi število delavcev, za katere uveljavlja pomoč za nakup hitrih testov na dan oddaje vloge.

Upravičenec mora predložiti izjavo najpozneje do 15. februarja 2022.

V primeru podaljšanja ukrepa za pet mesecev, mora upravičenec predložiti izjavo najpozneje v 15 dneh po izteku podaljšanega roka. FURS izplača pomoč v enkratnem znesku najpozneje do 31. marca 2022 (oz. najpozneje v 30 dneh po prejemu izjave po podaljšanju roka).

Upravičenci, bodite pozorni tudi na morebitno dolžnost vračila pomoči za nakup testov!

Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za nakup testov, in naknadno ugotovi, da:

a. ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali

b. sredstev ni namensko porabil za nakup testov, o tem obvesti FURS in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe o vračilu zneska prejete pomoči, ki jo izda FURS.

Če proračunska inšpekcija v Uradu RS za nadzor proračuna naknadno ugotovi, da upravičenec:

a. ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali

b. sredstev ni namensko porabil za nakup testov, izda odločbo o vračilu zneska prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.

Sredstva za izplačilo pomoči za nakup hitrih testov se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.

Morebitne globe za prekrške znašajo od 4.000 EUR do 100.000 EUR za pravno osebo, ki v izjavi, ki je navedena zgoraj, navaja neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke ali nenamensko porabi prejeta sredstva. Globa za enak prekršek, ki ga stori samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, znaša od 2.000 EUR do 50.000 EUROdgovorne osebe se kaznujejo z globo od 400 EUR do 4.000 EUR. V hitrem postopku se smejo izreči globe tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe za navedeni prekršek.

Vir: OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

12-06-2024

SPOT svetovanje Podravje, Pobreška 20

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor