OOZ Maribor

POPLAVE 2023 | Ocenjevanje škode po poplavah

Ocenjevanje škode po poplavah – PRIJAVA ŠKODE

Objavljamo zbir informacij Maje Lajevec iz svetovalnega centra OZS (16.8.2023):

Po poplavah avgusta 2023 se je začelo ocenjevanje škode.

Za vas na kratko povzemamo pomembne, danes dostopne informacije povezane s prijavo škode, nastale zaradi poplav.

Škoda se glede na to, kakšna vrsta škode se prijavlja, prijavlja na dveh nivojih:

 • na pristojni občini in
 • Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

Škodo je potrebno prijaviti izključno na predpisanih obrazcih.

Škoda na zgradbah in zemljiščih – prijava poteka preko občin (občinske cenilne skupine)

Občine so na svojih spletnih straneh objavile poziv za prijavo škode na stvareh zaradi poplav. Da ne bo nesporazuma na začetku pojasnilo, da s stvarmi niso mišljene le premičnine. Na občine se prijavlja sledeča škoda:

 • ocena škode, ki je nastala na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročena po naravni nesreči;
 • ocena škode na stavbah, povzročena po naravni nesreči, za popolnoma uničen objekt. Ta obrazec je torej namenjen popolnoma uničenim objektom;
 • ocena delne škode na stavbah, povzročena po naravni nesreči, za delno škodo na objektih. Ta obrazec se uporablja za delno škodo, ki je povzročena na stanovanjskem ali poslovnem objektu. Na spletu najdete tudi izhodiščne povprečne cene za ocenjevanje delnih škod na stavbah;
 • ocena škode na gradbenih in inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski plinovodi, vodni objekti, dovozi, ceste, podporni zidovi in drugo), povzročene po naravni nesreči, za škodo na gradbeno-inženirski infrastrukturi;

Občini se torej ne prijavlja škoda, ki je nastala na premičninah – stroji, avti, gradbena mehanizacija, pohištvo, bela tehnika, elektronske naprave, itd. Pri prijavi škode občini mora prijavitelj priložiti fotografije poškodovanega objekta, iz katerih bodo razvidne poškodbe. Prav tako je potrebno dokumentirati tudi vse, kar bo pred oceno škode saniranoVse račune za material, ki se je porabil za sanacijo, je potrebno shraniti, kot dokaz v morebitnem nadaljnjem postopku. Iz vloge mora biti razviden tudi kontakt prijavitelja, če bi bile potrebne dodatne informacije glede nastale škode. Pomembno je še, da se v primeru več poškodovanih objektov, škoda na vsakem objektu prijavlja ločeno, torej na svojem obrazcu. Če gre za objekt, ki je v solasti, zadostuje da škodo prijavi eden od solastnikov.

Obrazce za prijavo škode najdete na spletni strani vaše občine, prav tako so dostopni tudi v papirni obliki na občini. Izpolnjeni obrazci se lahko pošljejo občini po pošti ali na elektronski naslov, ki ga določi posamezna občina, prav tako pa sprejemajo vloge tudi neposredno.

Obvezno preverite podrobnejše informacije na spletni strani svoje občine!

Na podlagi prejetih vlog bo škodo ocenjevala občinska komisija. Preverite na spletni strani svoje občine, do kdaj morate vlogo oddati.

V pristojnosti občin ni ocenjevanje sledeče škode:

 • v gozdovih škodo ocenjuje Zavod za gozdove RS,
 • na vodotokih škodo ocenjuje Direkcija RS za vode,
 • na kulturni dediščini škodo ocenjuje Zavod za varstvo kulturne dediščine,
 • v gospodarstvu škodo ocenjuje Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
 • na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo ter
 • na državni infrastrukturi Ministrstvo za infrastrukturo.

Poslovna škoda (stroji, stroški sanacije, stroški dela sanacije, itd) – prijava poteka preko MGTŠ

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo ocenjevalo škodo, ki je posledica poplav in je nastala na strojih, opremi, zalogah in zaradi izpada prihodka in sicer tisto škodo, ki jo bodo podjetja prijavila.

Prijava škode je možna le preko posebnega obrazca. Ta je skupaj z navodili za izpolnjevanje objavljen na spletni strani: https://www.gov.si/novice/2023-08-16-zacetek-ocenjevanja-skode-v-gospodarstvu-zaradi-posledic-poplav-v-avgustu-2023/

Rok za posredovanje ocene škode (oddaja obrazca) je enoten in je petek, 1. september 2023. Izpolnjen obrazec lahko oškodovanci pošljejo ministrstvu po elektronski poti na naslov poplave2023.mgts@gov.si ali po navadni pošti na naslov Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor, z oznako »Poplave avgust 2023«. Pomembno je, da vlogo pošljete v roku.

! Zamuda roka pomeni, da ne boste upravičeni do predplačila in tudi ne do kasnejšega izplačila razlike sredstev za odpravo posledic škode v gospodarstvu (to pomeni skupaj s predplačili do največ 50 % oz. 60 % vrednosti dejanske škode). V tej fazi se vlogi ne prilagajo cenilni zapisniki in druga potrdila.

Na podlagi ocene škode bodo oškodovanci upravičeni do predplačila, ki bo znašal največ 10% ocene, ki jo bo upravičenec posredoval ministrstvu (v skladu s pravili Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč). Podlaga za izplačilo predplačila bodo torej podatki, ki jih bo v vlogi podal oškodovanec –  posredovani podatki o oceni škode na predpisanem obrazcu. Oceno škode upravičenec posreduje le enkrat, zato je pomembno, da zajamete celotno nastalo škodo.

Vrednost sredstev za odpravo posledic škode v gospodarstvu (stroji, oprema, zaloge, izpad prihodka) lahko znaša največ:

 • do 50 % (če škoda ni bila zavarovana) oziroma
 • 60 % (če je imel oškodovanec sklenjeno zavarovanje za posamezno vrsto škode proti naravni nesreči).

Vrednost predplačila se všteje v to vrednost. Oškodovanec kasneje ne bo mogel uveljavljati višja dejanska škode od tiste, ki jo je ocenil na obrazcu.

Upravičnci do pomoči so oškodovanci iz gospodarstva – gospodarske družbe, podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodi in zadruge s sedežem v Republiki Sloveniji.

Pogoji za prijavo škode:

1) Imajo sedež in/ali poslovno enoto v prizadetih občinah skladno s sklepom Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR). V tem trenutku URSZR ne navaja posameznih prizadetih občin in navaja zgolj regije skladno z regijskimi enotami URSZR. Sklep kot potencialno prizadete občine opredeljuje občine v regijah: Dolenjska, Gorenjska, Koroška, Osrednje slovenska, Notranjska, Pomurje, Podravje, Posavje, Severno primorska, Vzhodno štajerska, Zahodno štajerska in Zasavje. Občine Ankaran, Piran, Koper in Izola ne sodijo med prizadete občine.

2) So utrpeli naslednje vrste škode:

 • škodo na strojih in opremi in/ali
 • škodo nastalo zaradi uničenja zalog in/ali
 • škodo zaradi izpada prihodka;

3) Zaradi posledic poplav avgusta 2023 ne morejo poslovati ali imajo oteženo poslovanje.

! Ministrstvo opozarja da v tej fazi informativno zbirajo tudi oceno stroškov čiščenja strojev, opreme in zalog. Ta strošek se opredeli kot strošek dela zaposlenih v podjetju in/ali strošek zunanjih izvajalcev.

Za vse velja temeljno načelo, da vsa sredstva, ki jih oškodovanec prejme za odpravo škode, ne smejo presegati dejanske škode.

Pripravila dne 16. 8. 2023

Maja Lajevec


OZS:

Obrtnik obrtniku. Kakšno pomoč potrebujete? Povezava do obrazca: Elektronski obrazec


Vsi objavljeni blogi iz strani OZS: *tukaj. NE PREZRITE!

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor