OOZ Maribor

Praktično usposabljanje z delom (PUD) in novosti v šolskem letu 2021/2022Podjetja imajo veliko možnost, da si sama vzgojijo bodoči kader, vajenci pa na podlagi delovnih izkušenj pridobijo uporabna znanja in so zaradi tega bolje zaposljivi. Čas praktičnega usposabljanja znaša 56 tednov v treh letih izobraževanja. Mladi se prej zaposlijo, so poklicno socializirani, prehod med izobraževanjem in delom je lažji. Tveganje delodajalcev pri izbiri kadra se s tem zmanjšuje. Z vajeništvom se zmanjšuje tudi vrzel med ponudbo in povpraševanjem po kadrih v obrti in podjetništvu in v gospodarstvu na splošno.

ABC O VAJENIŠTVU:

 • Učno mesto za izvajanje obveznega praktičnega usposabljanj z delom, mora biti verificirano in vpisano v register učnih mest pri pristojni zbornici.
 • Mentor v podjetju mora imeti ustrezno izobrazbo in opravljen pedagoško andragoški seminar ali mojstrski izpit.
 • Bodoči vajenci lahko ustrezna učna mesta poiščejo v razpisu učnih mest na spletnih straneh OZS, na spletni strani mojaizbira.si in na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje znanost in šport.
 • Vsa učna mesta pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, si lahko ogledate v registru učnih mest.
 • Bodoči vajenci naj čim prej stopijo v kontakt z ustreznim delodajalcem in z njim podpišejo Pogodbo o vajeništvu.
 • Podpisano in žigosano Pogodbo o vajeništvu, se v 4 izvodih pošlje v registracijo na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana. Registrirana pogodba je pogoj za vpis v vajeniški sistem izobraževanja.
 • V primeru omejitve vpisa v izobraževalni program na izbrani šoli, kjer se bo izvajal program tudi v vajeniški obliki, ima pri vpisu kandidat, ki bo v roku predložil vajeniško pogodbo, to je najkasneje do začetka izbirnega postopka (16. 6. 2020), prednost pred kandidati, ki se bodo v ta program prijavili v šolski obliki izvedbe izobraževalnega programa. Kandidat s pravočasno dostavljeno vajeniško pogodbo bo namreč iz izbirnega postopka izvzet.
 • Kandidati, ki se želijo izobraževati v vajeniški obliki v navedenih izobraževalnih programih in izbranih šolah, izpolnijo enako prijavnico kot vsi kandidati za vpis v srednjo šolo, pri navedbi programa pa morajo pripisati informacijo, da gre za vajeniško obliko (primer: Izobraževalni program: MIZAR – VAJENIŠKA OBLIKA).
 • Vsi, ki se nameravajo v šolskem letu 2020/2021 vpisati v 1. letnik vajeniškega sistema izobraževanja, morajo izbrani srednji šoli do najkasneje 2. aprila 2020 na predpisanem obrazcu (ter z morebitnimi drugimi dokazili) oddati  prijavo za vpis – prijavnica za vpis je na voljo  na spletnih straneh  ministrstva: tukaj ali v Državni založbi Slovenije.
 • V 1. letniku za vsakega vajenca šola in podjetje v sodelovanju s pristojno zbornico pripravijo načrt izvajanja vajeništva (NIV), kjer je zaveden celoten potek izobraževanja.
 • Vajenec v 2. letniku opravlja vmesni preizkus.
 • Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom.

Dela in naloge zbornice v vajeništvu:

 • pripravijo in objavijo razpis vajeniških učnih mest,
 • šolam posredujejo podatke za potrebe izvajanja vajeništva,
 • sodelujejo s šolo in delodajalci pri pripravi načrta izvajanja vajeništva v skladu z   izobraževalnim programom,
 • sodelujejo pri pripravi katalogov za praktično usposabljanje z delom,
 • preverjajo ustreznost delovnih pogojev in opreme na vajeniških učnih mestih glede na zahteve izobraževalnega programa (verifikacija),
 • pripravijo predlog programa usposabljanja mentorjev in ga posredujejo Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje,
 • izvajajo usposabljanje mentorjev,
 • vodijo evidence v skladu s tem zakonom,
 • vajencu aktivno pomagajo pri iskanju delodajalca,
 • opravljajo svetovalno delo za delodajalce,
 • izvajajo pregled nad izvajanjem vajeništva in poročajo ministrstvu, pristojnemu za izobraževanje, enkrat letno za preteklo leto,
 • organizirajo opravljanje vmesnih preizkusov,
 • skrbijo za redno izpolnjevanje obvez delodajalcev iz vajeniških pogodb, ki so pri njih registrirane,
 • posredujejo v sporu med delodajalcem in vajencem,
 • izvajajo posamezne promocijske aktivnosti za spodbujanje vajeništva in
 • opravljajo druge naloge, določene s tem zakonom.

Obveznosti vajenca:

 • Obveznosti vajenca v času praktičnega usposabljanja z delom so:
 • da opravlja praktično usposabljanje z delom po navodilih in pod nadzorom delodajalca,
 • da redno vodi vajeniški dnevnik,
 • da redno izpolnjuje obveznosti po izobraževalnem programu in dosega zahtevane standarde izobraževanja,
 • da obvešča delodajalca o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti, in o vseh spremembah, ki vplivajo na izpolnjevanje pravic iz vajeniškega razmerja,
 • da se vzdrži vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravlja pri delodajalcu, materialno ali moralno škodujejo ali bi lahko škodovala poslovnim interesom delodajalca,
 • da varuje osebne podatke in poslovne skrivnosti delodajalca,
 • da se seznani z varnostnimi ukrepi in ukrepi zdravstvenega varstva ter izvršuje druge dolžnosti skladno s predpisi varnosti in zdravja pri delu in
 • da izpolnjuje druge pogodbene in zakonske obveznosti.

Obveznosti delodajalca:

 • Delodajalec mora v času, ko se vajenec praktično usposablja z delom:
 • vajencu skladno z izobraževalnim programom zagotoviti kakovostno praktično usposabljanje z delom na verificiranem vajeniškem učnem mestu,
 • vajencu omogočiti izpolnjevanje obveznosti po izobraževalnem programu v šoli,
 • vajencu v skladu s kolektivno pogodbo oziroma do 15. dne v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun vajenca, odprt v Republiki Sloveniji, izplačevati vajeniško nagrado, določeno s tem zakonom,
 • vajencu zagotavljati varno in zdravo delo v skladu s predpisi,
 • varovati in spoštovati vajenčevo osebnost ter upoštevati in ščititi vajenčevo zasebnost,
 • vajencu poleg počitnic v skladu s šolskim koledarjem omogočiti še najmanj šest prostih delovnih dni za pripravo na zaključni izpit,
 • vajencu nalagati le dela, ki so določena v izobraževalnem programu za dosego učnih ciljev na praktičnem usposabljanju z delom,
 • voditi evidence na področju dela in socialne varnosti v skladu z zakonom,
 • zagotoviti zdravstvene preglede, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu,
 • imeti registrirano vajeniško pogodbo pri pristojni zbornici,
 • izpolnjevati druge s pogodbo o vajeništvu dogovorjene obveznosti.

Izobraževalni programi

Vsi izobraževalni programi, ki so se izvajali v šolskem letu 2019-2020 najdete tukaj.

Novost v šolskem letu 2021/2022

V šolskem letu 2021/2022 bo začel teči program v vajeništvu tudi za izobraževalna programa avtoserviser in avtokaroserist. Tisti, ki že imajo verificirano učno mesto in  so vpisani v učni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, lahko brez zadržkov, če to seveda želijo, sklenejo Pogodbo o vajeništvu.

Vajeniški programi avtoserviser in avtokaroserits bodo potekal le na določenih šolah in sicer:

 • Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo,
 • Šolski center Novo mesto, Strojna šola,
 • SIC Ljubljana,
 • Šolski center Ptuj, Strojna šola.

Vir: OZS

Zapisala: Urška Živko, SPOT svetovanje Podravje


»Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.«

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor