OOZ Maribor

Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pred kratkim objavilo novi Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, ki ga lahko pogledate v Uradnem listu, št. 30/23 (kliknite na povezavo/naslov pravilnika).

Pravilnik začne veljati 25. marca 2023.

Določbe tretjega odstavka 28. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati 1. januarja 2024 (elektronska oblika projektne dokumentacije / vektorska oblika prostorskih podatkov).

Priloge 8B, 10A in 10B se začnejo uporabljati najpozneje 1. julija 2024 (projektni pogoji, mnenje mnenjedajalca).

Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino, obliko in način izdelave projektne in druge dokumentacije, ki se uporablja za posamezne vrste stavb in gradbeno inženirskih objektov, ter obliko in vsebino obrazcev, v skladu s postopki, ki jih ureja Gradbeni zakon.

Glede na namen se projektna dokumentacija razvršča na:

 1. projektno dokumentacijo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP),
 2. projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
 3. projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI),
 4. projektno dokumentacijo za odstranitev objekta (PZO),
 5. projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) in
 6. projektno dokumentacijo za legalizacijo (DL).

Druga dokumentacija pa se razvršča na:

 1. dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO),
 2. dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti (DSN) in
 3. dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO).

O vsebinah in opisu posameznih vrst projektne in druge dokumentacije si poglejte v členih pravilnika (3. – 22. člen)

Dokazilo o zanesljivosti objekta (23. člen)

Z dokazilom o zanesljivosti objekta se dokazuje, da objekt glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti v celoti izpolnjuje bistvene in druge zahteve ter da je objekt skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem in dopustnimi manjšimi odstopanji.

Dokazilo o zanesljivosti objekta vsebuje (24. člen):

 • vodilno mapo s tabelaričnimi seznami in prilogami ter
 • dokazilo izvajalca s tabelaričnimi seznami in prilogami.

Vodilna mapa se izdela na obrazcu iz Priloge 5A, ki je sestavni del tega pravilnika. Vodilna mapa vsebuje tabelarične sezname in priloge o projektni dokumentaciji; o gradbenih dovoljenjih, projektnih pogojih in k DGD pridobljenih mnenjih; o pogodbah, sklenjenih med investitorjem in izvajalci ter nadzornikom; o izkazih, poročilih, zapisnikih po področnih predpisih, če te niso predmet dokazila izvajalca, o drugih meritvah in pregledih, meritvah in pregledih v primeru poskusnega obratovanja ter o vseh navodilih za obratovanje in vzdrževanje objekta. Vodilno mapo izdela izvajalec, ki prevzame izvedbo celotne gradnje ali večjega (pretežnega) dela gradnje, ali izdelovalec, ki ga imenuje investitor.

Dokazilo izvajalca se izdela na obrazcu iz Priloge 5B, ki je sestavni del tega pravilnika. Dokazilo izvajalca vsebuje tabelarične sezname in priloge o pogodbah, sklenjenih med investitorjem in izvajalcem, o gradbenih delih, o pripravljalnih delih na gradbišču, o inštalacijah, o zaključnih gradbenih delih, o krovstvu in drugih specializiranih gradbenih delih, o izkazih, poročilih, zapisnikih po področnih predpisih ter o navodilih za obratovanje in vzdrževanje objekta.

Dokazilo izvajalca izdela izvajalec del!

Priloge vodilne mape in dokazila izvajalca se vlagajo z oštevilčenjem in v zaporedju, kot so navedena v tabelaričnem seznamu. Med priloge vodilne mape se ne vlaga projektna dokumentacija; med priloge dokazila izvajalca se ne vlagajo navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta, temveč so sestavni del vodilne mape.

Projektna dokumentacija in DZO v elektronski obliki mora biti organizirana in označena na način, kot to določa Priloga 22, ki je sestavni del tega pravilnika.

Če je investitor sklenil več pogodb z izvajalci, vsak izvajalec s svojim dokazilom dokazuje izpolnjevanje posameznih bistvenih in drugih zahtev v okviru prevzete storitve.

Vsi obrazci, ki jih je skoraj 50, so podrobno našteti in opisani v 27. členu pravilnika in kot priloge objavljeni na koncu pravilnika.

Za izvajalce del je predvsem pomemben obrazec 5B – Dokazila izvajalca v DZO, in obrazec 5A – Vodilna mapa DZO, kadar je izvajalec določen za pripravo vodilne mape DZO.

K zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja se do 1. januarja 2025 lahko priložita projekt izvedenih del (PID) in dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), izdelana v skladu s (dosedanjim) Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1), če je bila prijava začetka gradnje predložena pred uveljavitvijo tega pravilnika in so zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja priloženi tudi podatki o zemljiščih za gradnjo, ki se navedejo na obrazcu iz Priloge 4C tega pravilnika.

Če se v prehodnem obdobju predloži dokumentacija v skladu z zgornjo določbo, se izjave vodje projekta in vodje del po določbah GZ štejejo za izjave vodje projektiranja ter vodje gradnje po določbah GZ-1.

Projektna in druga dokumentacija, ki se zahtevam in prijavam priloži do 1. januarja 2024 v pisni obliki, se izdela na obstojnem, svetlobno odpornem papirju velikosti formata A4, kjer so grafične vsebine, večje od formata A4, zložene na ta format, zvezana z eno od možnih oblik vezave, ki omogočajo neokrnjenost projektne in druge dokumentacije in opremljena s podpisom in žigom.

Elektronska izdelava DZO se prične s 1. 1. 2024.

Tale zadnja določila so nekoliko zakomplicirana / pomembno je, da se zaenkrat še lahko vlagajo DZO v pisni obliki v skladu z dosedanjim pravilnikom (torej enako kot se je to odvijalo v tem zadnjem obdobju).  

(razen seveda za novejše gradnje, če bodo prijave pričetka gradnje vložene po 25. marcu 2023).

S sprejemom Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23), so se dokončno razjasnile in uredile tudi okoliščine oz. obveznosti  glede izvajanja t.i. »manjših rekonstrukcij«.

Manjše rekonstrukcije je uzakonil že novi Gradbeni zakon (GZ-1), ki glede tega določa:

 1. člen
 • Manjša rekonstrukcija so dela, ki niso vzdrževanje objekta in niso rekonstrukcija, so pa izboljšava ali zamenjava več posameznih konstrukcijskih elementov, s katero se ne ogroža stabilnost konstrukcije, zamenjava elementov javnega vodovoda, javne kanalizacije, večji preboji konstrukcije, vgradnja dvigal v notranjosti objekta in manjše povečanje prostornine, ki ne poveča bruto tlorisne površine objekta, ter prizidava zunanjega stopnišča ali dvigala, ki ne povezuje več kot treh etaž;
 1. člen
 • Manjša rekonstrukcija se izvaja na podlagi pisnega mnenja pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva, prizidavo zunanjega stopnišča ali dvigala pa tudi na podlagi pisnega mnenja pooblaščenega arhitekta, s katerim se predvidi rešitev, ki gradbenotehnične lastnosti objekta izboljša ali vsaj ne poslabšuje. Pooblaščeni strokovnjak s področja gradbeništva po izvedeni manjši rekonstrukciji ustreznost izvedenih del pisno potrdi.
 • Za manjše rekonstrukcije, ki pomenijo manjše povečanje prostornine ali prizidave zunanjega stopnišča ali dvigala, je treba poleg mnenja in potrdila iz prejšnjega odstavka pridobiti tudi soglasje občine glede skladnosti s prostorskim aktom.
 • Podrobnejšo vsebino in obliko mnenja in potrdila iz prvega odstavka tega člena predpiše minister.

Dela na manjših rekonstrukcijah se morajo izvajajo tako, da so izpolnjene bistvene in druge zahteve za objekte (25. člen Gradbeni zakon GZ-1). Pri spreminjanju objektov se gradbenotehnične lastnosti objekta ne smejo poslabšati.

Če izvedba manjše rekonstrukcije meji na javne površine, je treba vzdolž teh površin gradbišče ograditi in zavarovati, kar velja tudi za vzdrževanja zunanjosti objektov ali odstranitve zahtevnih ali manj zahtevnih objektov (78. člen GZ-1).

Inšpekcijski ukrepi v povezavi z manjšimi rekonstrukcijami (94. člen GZ-1):

V primeru vzdrževanja objekta ali manjše rekonstrukcije, ki se izvaja ali je izvedena v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom občine, občinski inšpektor odredi, da se gradnja takoj ustavi in naloži odpravo ugotovljenih nepravilnosti v določenem roku na stroške inšpekcijskega zavezanca.

V primeru vzdrževanja objekta ali manjše rekonstrukcije, ki se izvaja ali je izvedena v nasprotju z gradbenimi ali drugimi predpisi, gradbeni ali drugi inšpektor odredi, da se gradnja takoj ustavi in naloži odpravo ugotovljenih nepravilnosti v določenem roku na stroške inšpekcijskega zavezanca.

Globe v povezavi z manjšimi rekonstrukcijami:

V primeru neizpolnjevanja določil v povezavi z izvajanjem manjše rekonstrukcije, so določene dokaj visoke globe za investitorja, ki so opredeljene v 111., 112. in 115. členu GZ-1.

Primer: za fizično osebo, ki je investitor je predvidena globa v višini 100 do 1.000 € (če ne pridobi ustreznega mnenja in soglasja/kadar je to prepisano/glejte Uredbo o razvrščanju objektov).

Če je ta investitor s.p., je globa glede kršenja določil za manjše rekonstrukcije v razponu 1.000 do 7.500€, če pa je investitor mala gospodarska družba , pa v razponu od 1.000 do 10.000€.

Podrobneje »manjšo rekonstrukcijo« določa Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22), v prilogi v tabeli 2:

Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, pa glede vsebine in oblike potrdil oz. potrebnih obrazcev v povezavi z manjšimi rekonstrukcijami,  v 27. členu določa:

V povezavi z izvedbo manjših rekonstrukcij, se v postopkih pridobivanja projektnih in drugih pogojev, mnenj, gradbenih dovoljenj, uporabnih dovoljenj, prijav začetka gradnje in legalizacije objektov se za zahteve, izjave, prijave, mnenja, sklepe in odločbe uporabljajo naslednji obrazci:

 • mnenje pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva pri manjši rekonstrukciji se izdela na obrazcu iz Priloge 20A, ki je sestavni del tega pravilnika;
 • mnenje pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva in pooblaščenega arhitekta pri manjši rekonstrukciji se izdela na obrazcu iz Priloge 20B, ki je sestavni del tega pravilnika;
 • zahteva za soglasje občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom se vloži na obrazcu iz Priloge 20C, ki je sestavni del tega pravilnika;
 • soglasje občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom se izda na obrazcu iz Priloge 20D, ki je sestavni del tega pravilnika;
 • mnenje pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva po izvedbi manjše rekonstrukcije se izdela na obrazcu iz Priloge 20E, ki je sestavni del tega pravilnika;

Seveda mora za navedene postopke in izpolnjevanje obrazcev, ter mnenja in soglasja poskrbeti investitor.

Morajo pa biti izvajalci del s tem seznanjeni, saj je njihova dolžnost, da investitorja opozorijo na njegove obveznosti.

Eden od mogoče najbolj izpostavljenih in pogostih primerov je zamenjava strešne konstrukcije/ostrešja. Ker to delo spada pod manjše rekonstrukcije (2. točka iz zgornje tabele 2 iz Uredbe o razvrščanju objektov) mora investitor pred izvedbo del pridobiti mnenje pooblaščenega strokovnjaka s področja gradbeništva (obrazec 20A), ravno tako pa mora pridobiti njegovo mnenje po izvedbi manjše rekonstrukcije (obrazec 20E).

Za izvajalca del v praksi to pomeni, da bo ta pooblaščeni strokovnjak, ki ga pridobi investitor, vršil neke vrste nadzor nad izvajanjem del.

Enako/podobno velja tudi za druga dela iz nabora manjših rekonstrukcij, če navedemo samo nekatera najbolj pogosta: statične ojačitve, zamenjava javnega vodovoda in kanalizacije, dolbenje niš in utorov* v nosilne konstrukcije, preboji nosilne konstrukcije in fasade, vgradnja dvigala v notranjosti objekta.  Pri manjšem povečanju prostornine objekta, frčadah, nadstreških, rampah, klančinah, konzolah, ter pri zunanjih prizidavah, pa je potrebno pridobiti tudi soglasje občine (obrazec 20D) in mnenje arhitekta (obrazec 20B), kot je razvidno iz zgornje tabele 2 (sestavni del uredbe o razvrščanju objektov).

*Manjša dolbenja utorov in manjših inštalacijskih prebojev na podlagi Uredbe o razvrščanju objektov spada pod manjša vzdrževalna dela na konstrukcijskih elementih objekta: »manjši inštalacijski preboji konstrukcijskih elementov premera do 16 cm, ki ne zmanjšujejo bistveno njihove nosilnosti.«

Vsi navedeni in drugi obrazci so objavljeni v PRILOGAH k Pravilniku o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov.

Vir: Janko Rozman, Sekretar sekcij OZS, T: +386 (0)1 58 30 540, M: +386 (0)31 347 201, E: janko.rozman@ozs.si

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor