OOZ Maribor

5. javni razpis za podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019


Razpisnik:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 1.2.2019
Rok za oddajo: 29.5.2019
Višina sofinanciranja: do 45%

PREDMET RAZPISA

Predmet javnega razpisa je podpora v naložbo, trženje, oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

UPRAVIČENCI

 1. Samostojni podjetnik posameznik,
 2. zadruga
 3. zavod ali
 4. gospodarska družba.

Upravičenec iz prejšnjega odstava je lahko:

 • MSP (malo ali srednje veliko podjetje),
 • veliko podjetje, ki ima najmanj 250 in manj kot 750 zaposlenih ali letni promet, ki presega 50 milijonov eurov in je nižji od 200 milijonov eurov.

UPRAVIČENI STROŠKI

Seznam upravičenih stroškov si lahko ogledate tukaj.

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 9.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode in gospodarske družbe (sklop B).

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Za naložbe je stopnja javne podpore 30 odstotkov upravičenih stroškov in se lahko poveča za:

 • 5 % za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov,
 • 5 % za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti,
 • 5 % za naložbe v predelavo proizvodov, če je upravičenec vključen v ukrep dobrobit živali,
 • 10 % za naložbe upravičencev, katerih sedež ali naslov oziroma lokacija naložbe se nahaja na problemskih območjih.

Največja možna stopnja sofinanciranja je:

 • 45 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec mikro ali malo podjetje;
 • 35 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec srednje veliko podjetje;
 • 25 odstotkov upravičenih stroškov, če je upravičenec veliko podjetj.

Višina sredstev glede na velikost podjetja:

 • Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 eurov na vlogo.
 • Upravičenci, ki so mikropodjetja, lahko pridobijo največ 1.500.000 eurov javne podpore.
 • Upravičenci, ki so mala podjetja, lahko pridobijo največ 3.000.000 eurov podpore.
 • Upravičenci, ki so srednje velika in velika podjetja, lahko pridobijo največ 5.000.000 eurov podpore.

Za več informacij kontaktirajte podjetje  Tiko Pro in si povečajete svoje možnsoti za pridobitev sredstev: info@tiko-pro.si   +386 5 901 26 69