OOZ Maribor

Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 1

Rok za oddajo: 15. 5. 2019
Predvidena višina sredstev: 1.050.000,00 eur
Višina subvencije: 35.000,00 eur (pavšalni znesek)

Predmet javnega razpisa

je sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti, ki vključuje poslovni načrt za inovativni projekt za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 1 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence«, vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije, razen v področje trajnostnega turizma.

  1. Pametna mesta in skupnosti
  2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
  3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
  4. Trajnostna pridelava hrane
  5. Tovarne prihodnosti
  6. Zdravje – medicina
  7. Mobilnost
  8. Razvoj materialov kot končnih produktov

Upravičenci

So MSP-ji iz Slovenije, ki so se prijavili na razpis SME Instrument 1. faza in pridobili “Seal of Exellence”.

Upravičeni stroški

Lahko nastanejo od datuma oddaje vloge na javni razpis ter največ 6 mesecev od dneva začetka projekta.

Prijavitelj bo prejel pavšal v višini 35.000,00 eur.

Merila

Ker so bile operacije predhodno potrjene na mednarodnem ocenjevanju, se ponovno ocenjevanje s strani agencije ne bo izvedlo, ampak se bodo upoštevale ocene, ki so jih operacije prejele v okviru prijave na SME instrument v okviru Obzorja 2020. Prijavitelji bodo prejete ocene dokazovali s predložitvijo Evaluation Summary Report.

Podjetje TIKO-PRO d.o.o. vam pripravi celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudi GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

Link do razpisa: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-12-09-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA—Faza-1