OOZ Maribor

Dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 2

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave: 4. 8. 2017
Rok za oddajo: 12. 09. 2019
Predvidena višina sredstev: 17.075.000 EUR
Višina sofinanciranja: do 60% upravičenih stroškov

Predmet razpisa 

Namen javnega razpisa je:

 • spodbujanje naložb podjetij v raziskave in razvoj (RRI),
 • prispevati k pospeševanju uvajanja obetavnih tehnoloških in netehnoloških inovacij na trg,
 • prispevati h krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja na obstoječih in novih evropskih in globalnih trgih,
 • omogočiti kakovostnim in obetavnim operacijam z doseženo visoko oceno v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 (v nadaljevanju: Obzorje 2020) lažji dostop do drugih virov financiranja.

 

Cilj javnega razpisa je sofinancirati RRI operacije, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, in so v okviru Obzorje 2020 na fazi 2 SME Instrumenta prejele certifikat »Seal of Exellence« (Pečat odličnosti).

Do sofinanciranja so upravičene RRI operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4:

 • Pametna mesta in skupnosti
 • Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
 • Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
 • Trajnostna pridelava hrane
 • Tovarne prihodnosti
 • Zdravje – medicina
 • Mobilnost
 • Razvoj materialov kot končnih produktov
 • Trajnostni turizem

Upravičeni prijavitelji

Ciljna skupina/upravičenci so MSP:

 • ki so po predložitvi predloga operacije na razpis za fazo 2 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti«
 • s sedežem v Republiki Sloveniji ali v katerikoli drugi državi članici Evropske unije. Slednji le ob pogoju, da imajo najkasneje do dneva podpisa pogodbe o sofinanciranju vpisan poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji.

RRI operacije s certifikatom »Pečat odličnosti« lahko MSP prijavijo samostojno ali v konzorcijih. V primeru, da se na ta javni razpis prijavi konzorcij, mora biti sestava konzorcija in vodilni konzorcijski partner povsem enak kot v osnovni prijavi na Obzorje 2020.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški za RRI operacije v okviru industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja so:

 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom: stroški plač osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci,
 • stroški uporabe osnovnih sredstev:
 • stroški amortizacije instrumentov in opreme v obsegu ter za obdobje, kot se uporabljajo v okviru RRI operacije,
 • stroški amortizacije stavb v obsegu in za obdobje, kot se uporabljajo v okviru RRI operacije,
 • stroški investicij v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva,
 • stroški investicij v neopredmetena sredstva,
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev,
 • posredni stroški.

Višina nepovratnih sredstev 

Intenzivnost pomoči ne glede na vrsto raziskav (industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj) je:

 • mikro in mala podjetja: do 45 % ali do 60%,
 • srednje velika podjetja: do 35 % ali do 50 % .

Višji procent subvencije je v primeru, da bo upravičenec rezultate RRI operacije splošno širil prek konferenc / objav / prosto dostopnih zbirk podatkov / brezplačne in odprte programske opreme.

 

Skupna višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev je 17.075.000,00 EUR.

Predvidena razpisana sredstva po rokih za oddajo vlog:

 1. rok za oddajo vlog: 7.000.000,00 EUR od tega:
 • Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 4.055.100,00 EUR,
 • Kohezijska regija zahodna Slovenija: 2.944.900,00 EUR,
 1. rok za oddajo vlog: 6.000.000,00 EUR od tega:
 • Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 3.475.800,00 EUR,
 • Kohezijska regija zahodna Slovenija: 2.524.200,00 EUR,
 1. rok za oddajo vlog: 4.075.000,00 EUR od tega:
 • Kohezijska regija vzhodna Slovenija: 2.360.647,50 EUR,
 • Kohezijska regija zahodna Slovenija: 1.714.352,50 EUR. 

Podjetje TIKO-PRO d.o.o. vam pripravi celotno dokumentacijo in na opravljen delo vam nudi GARANCIJO za dobro izvedbo. Povečajte svoje možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev. Pošljite povpraševanje na: info@tiko-pro.si

Link do razpisa:   https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-08-04-Javni-razpis-DOPOLNJEVANJE-SME-INSTRUMENTA—Faza-2