OOZ Maribor

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Razpisnik: Slovenski okoljski javni sklad
Datum objave: 5. 10. 2018
Rok za oddajo: do porabe sredstev
Višina sofinanciranja: 20 % nepovratnih sredstev oz. do 200.000 EUR (de minimis) in brezobrestni kredit (3 mesečni EURIBOR + 0,00 %)

Namen, cilj in predmet razpisa

Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Upravičeni stroški

Uprvaičen strošek je nova naložba v izvedbo enega ali več ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude:

A- toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu;

B- toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom;

C- toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh;

D- zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni;

E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe;

F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe;

G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja;

H- vgradnja sprejemnikov sončne energije;

I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah;

J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave;

K- optimizacija sistema ogrevanja;

L- naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo;

M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe;

N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav;

O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov;

P- uvedba sistema upravljanja z energijo;

R- ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu;

S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji po tem razpisu so:

– Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah,

– Zadruge po Zakonu o zadrugah.

Višina nepovratnih sredstev

Višna nepovratnih sredstev po rzapisu je:

– 20 % nepovratnih sredstev oz. do 200.000 EUR (de minimis) v kombinaciji z

– brezobrestnim kreditom (3 mesečni EURIBOR + 0,00 %).

Povezava do RAZPISA:  https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=152

Pišite na info@tiko-pro.si  in povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.