OOZ Maribor

Javna obravnava: Predlog sprememb in dopolnitev Statuta OOZ Maribor (v času od 14.3.2016 do vključno 28.3.2016)

Spoštovani!
V skladu s sklepom 13. Redne seje Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Maribor, ki je potekala 10. Marca 2016,
je v javni obravnavi predlog sprememb in dopolnitev Statuta OOZ Maribor, ki ga je pripravila Statutarna komisija.
Javna obravnava bo potekala v času od 14.3.2016 do vključno 28.3.2016.
Pripombe in predloge na osnutek statuta lahko posredujete  najkasneje do vključno 28.3.2016  na e-naslov:

maribor@ozs.si  ali fax: 02 30000 491  ali po pošti na naslov: Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Titova c. 63, 2000 Maribor.

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OOZ MARIBOR

 1. člen, d. – alineja:

Beseda »sekretarja« se nadomesti z besedo »direktorja«

Po novem se alineja glasi:

 1. d) sprejema kadrovski plan strokovnih služb zbornice ter imenuje in razrešuje direktorja zbornice in namestnika direktorja,

31. člen, črta se (2) odstavek člena, ki glasi:

»Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo za sekcije, ki so že ustanovljene in delujejo v zbornici«.

Po novem se 31. člen glasi:

Glede na interes članov se v zbornici kot oblike samostojnega strokovnega delovanja in odločanja ustanavljajo sekcije za posamezne dejavnosti ali področja posameznih dejavnosti, če so za to izpolnjeni določeni kadrovski pogoji in finančna sredstva za njeno delovanje.

32.člen, (1) odstavek, na kraju stavka se doda besedilo:

»ali samostojno«.

Po novem se (1) odstavek glasi:

(1) O ustanavljanju, združitvi in ukinjanju sekcij odloča upravni odbor zbornice na podlagi predloga članov sekcije ali samostojno.

 1. člen, (1) odstavek, na kraju stavka se doda besedilo:

»in presegajo število 10 članov«

Po novem se (1) odstavek glasi:

(1) V sekcije se združujejo vsi člani zbornice, ki opravljajo istovrstno ali sorodno dejavnost, z namenom opravljanja strokovnih nalog iz dejavnosti zbornice, ki se nanašajo na posamezno dejavnost ali področje posamezne dejavnosti in presegajo število 10 članov.

 1. člen, (1) odstavek, spremeni se spodnje število članov IO strokovnih sekcij   »3«

 

Po novem se (1) odstavek glasi:

(1) Člani vsake sekcije na volilnem zboru članov sekcije izvolijo za dobo 4 (štirih) let svoj izvršilni odbor, ki ima od 3 do 7 članov, odvisno od števila članov sekcije. Mandat članov izvršilnega odbora mora sovpadati z mandatom članov organov zbornice.

XV. poglavje, 41 člen, od (1) do (5) odstavka se črta beseda »sekretar« in se jo nadomesti z besedo:

»direktor«

 

Po novem se 41. člen glasi:

(1)  Poslovodni organ zbornice je direktor.

 

(2) Direktor je odgovoren za zakonitost dela zbornice, je profesionalni delavec zbornice, s posebnimi     pooblastili in zastopa zbornico. Organizira in vodi delo strokovne službe in opravlja druge naloge v skladu z zakonom, kolektivnimi pogodbami, tem Statutom in drugimi akti zbornice.

 

(3) Direktor zbornice je odgovoren za svoje delo in delo strokovnih služb organom  zbornice.

V ta namen:

 

 1. je odredbodajalec za strokovno službo in podpisuje poslovno-pravne akte, listine, pogodbe in druge dokumente, ki se nanašajo na delo strokovnih služb,
 2. pripravlja temelje poslovne politike zbornice, splošne akte zbornice, plan dela in ukrepe za njihovo izvajanje,
 3. uresničuje posamične akte,
 4. odloča o pravicah iz delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zbornice,
 5. skrbi za strokovne, finančne in administrativno-tehnične naloge ter naloge v zvezi z uresničevanjem sklepov organov,
 6. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, kolektivnimi pogodbami, tem Statutom in drugimi splošnimi akti zbornice,
 7. imenuje se za mandatno obdobje 4 (štirih) let, in sicer s 6-mesečnim zamikom po volitvah organov zbornice in je lahko ponovno imenovan.

(4)  Direktor zbornice je lahko razrešen:

 1. a) na lastno zahtevo,
 2. b) če so bili zaradi izvajanja akta ali sklepa, ki ga je predlagal kršeni interesi zbornice, zlasti, v primeru nastale škode.

 

(5) Če je direktor zbornice razrešen, prevzame opravljanje njegove funkcije do imenovanja novega direktorja njegov namestnik, ki ga potrdi upravni odbor zbornice.

 1. člen, podobno kot prej:

 

Po novem se 42. člen glasi:

Kadar se sklepa pogodba o zaposlitvi s direktorjem zbornice, nastopa v imenu delodajalca upravni odbor zbornice. Pogodbo o zaposlitvi podpiše predsednik zbornice.

 

 1. člen, (2) odstavek, podobno kot prej:

Po novem se (2) odstavek glasi:

(2) Zbornica sodeluje z OZS preko predsednika zbornice, poslanca v skupščini OZS, članov upravnega odbora, direktorja zbornice, delavci strokovnih služb zbornice in predstavnikov sekcij v zvezi z vprašanji in nalogami, ki so opredeljene v tem Statutu, ter na podlagi medsebojnih interesov ali skupno zastavljenih nalog z namenom zagotavljanja delovanja zbornice kot celovitega zborničnega sistema.

Potrjeno na UO OOZ Maribor, dne 10.3.2016.