OOZ Maribor

Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2021

Če ste državni, regionalni ali lokalni organ ali javno-zasebno partnerstvo od koder koli v EU ali pridružene države v programu COSME ali Veliki Britaniji in ste delali na uspešni pobudi, ki je spodbudila vaše gospodarstvo bodisi na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, vas pozivamo k sodelovanju!

 

Evropska nagrada za spodbujanje podjetništva, prepoznava in priznava najbolj uspešne spodbujevalce podjetništva v Evropi, predstavlja najboljše podjetniške prakse, povečuje zavedanje o dodani vrednosti podjetništva ter spodbuja in navdihuje potencialne podjetnike.

Obstaja šest kategorij:

  • Spodbujanje podjetniškega duha

Nagrajuje pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki spodbujajo podjetniško miselnost predvsem pri mladih in ženskah.

  • Naložbe v podjetniške spretnosti

Nagrajuje pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni za izboljšanje podjetniških in vodstvenih spretnosti ter spretnosti zaposlenih.

  • Izboljšanje poslovnega okolja in podpora digitalnemu prehodu

Nagrajuje inovativne politike in pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, zaradi katerih je Evropa najprivlačnejši kraj za ustanovitev podjetja, njegovo poslovanje, rast in širitev na enotnem trgu, poenostavitev zakonodajnih in upravnih postopkov za podjetja ter izvajanje načela „najprej pomisli na male“ v korist malih in srednjih podjetij ter podporo digitalnemu prehodu podjetij, ki jim omogoča razvoj, trženje in uporabo vseh vrst digitalnih tehnologij, proizvodov in storitev.

  • Spodbujanje internacionalizacije poslovanja

Priznava politike in pobude, ki spodbujajo podjetja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zlasti majhna in srednje velika podjetja, k boljšemu izkoriščanju priložnosti, ki jih ponujajo trgi znotraj in zunaj Evropske unije.

  • Podpiranje trajnostnega prehoda

Nagrajuje politike in pobude na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki podpirajo trajnostni prehod in okoljske vidike, kot so krožno gospodarstvo, podnebna nevtralnost, čista energija, učinkovita raba virov ali biotska raznovrstnost, na primer s trajnostnim razvojem znanj in spretnosti ter povezovanjem in financiranjem.

  • Odgovorno in odprto podjetništvo

Priznava nacionalne, regionalne in lokalne pobude s strani organov ali javnih/zasebnih partnerstev, ki podpirajo družbeno odgovornost med majhnimi in srednje velimi podjetji. Ta kategorija bo prav tako priznala prizadevanja za podporo podjetništva med prikrajšanimi skupinami, kot so nezaposleni, zlasti dolgotrajno nezaposleni, legalni migranti, invalidi ali pripadniki etničnih manjšin.

Velika nagrada žirije se lahko podeli v kateri koli kategoriji in bo podeljena najbolj ustvarjalni in navdihujoči zamisli za spodbujanje podjetništva v Evropi.

Če ste torej državni, regionalni ali lokalni organ ali javno-zasebno partnerstvo od koder koli v EU ali pridružene države v programu COSME ali Veliki Britaniji in ste delali na uspešni pobudi, ki je spodbudila vaše gospodarstvo bodisi na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, vas pozivamo k sodelovanju!

Izbiranje poteka v dveh fazah – šele po dokončanju začetne izbire na nacionalni ravni se udeleženci lahko vključijo v tekmovanje za Evropske nagrade. Ugledna žirija bo izbrala končne zmagovalce, ki bodo razglašeni na podelitvi novembra 2021.

SPIRIT Slovenija, javna agencija bo v letošnjem natečaju, največ šestim izbranim prijaviteljem, ki bodo na posameznem področju izbrali največ točk, izplačala finančne nagrade, v višini 3.000,00 EUR bruto. Za izplačilo nagrad bo s prejemniki sklenjena pogodba. Nagrado bo prejel le najbolje ocenjen projekt iz posameznega področja natečaja.

Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za podelitev nacionalne nagrade, znaša 18.000,00 EUR bruto.

Sredstva zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, iz proračunske postavke 172410 – Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo.

Odločitev natečajne komisije je dokončna. Zoper odločitev natečajne komisije ni pritožbe.

Z zanimanjem pričakujemo vaše prijave, ki jih lahko posredujete na predpisanem obrazcu najkasneje do 20. 5. 2021.

Nasvet: Evropska komisija v letu 2021 velik poudarek namenja trajnostno naravnanim projektom in digitalizaciji.

Natečaj poteka dvostopenjsko. Na prvi stopnji se zbirajo prijave na nacionalni ravni do najkasneje 21.5.2021. Do šest najbolje ocenjenih prijav (po največ ena iz vsakega področja) se na nacionalni ravni nagradi s finančno spodbudo 3.000,00 EUR z namenom boljše promocije nagrajenih projektov.

Dve najbolje ocenjeni prijavi se s strani SPIRIT Slovenija, javne agencije posredujeta na Evropsko komisijo do najkasneje 16. julija 2021. Strokovna komisija do septembra 2021 oceni vse prispele prijave in najboljše nagradi z »Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva«. Nagrade se podelijo na prireditvi v okviru evropskega srečanja MSP, ki bo potekalo novembra 2021 v Sloveniji.

Izmed prijavljenih projektov oz. dobrih praks bo nacionalna strokovna komisija izbrala dva slovenska predstavnika, ki bosta zastopala Slovenijo. Pri tem bo komisija sledila naslednjim merilom:

  1. Izvirnost in izvedljivost: Zakaj je projekt uspešen? V čem je njegova inovativnost?
  2. Vpliv na lokalno gospodarstvo: Predložitev podatkov, ki potrjujejo uspešnost.
  3. Izboljšanje odnosov med lokalnimi interesnimi skupinami: Predložitev dokazil, da je več kot ena interesna skupina imela koristi od uresničenja te pobude? Zakaj so bile vključene in kakšno je bilo njihovo sodelovanje?
  4. Prenosljivost: Pojasnilo, kako je pristop mogoče ponoviti v regiji in drugje v Evropi?

Zaradi geografske in kulturne različnosti Evropske unije se lahko pričakuje, da bodo najboljše prakse, prijavljene na natečaj, pokazale različne načine, kako so regije, centri, mesta, kraji in skupnosti ustvarjalno uresničili podjetništvu prijazna okolja in prakse.

Pokažimo podjetni Evropi, kaj imamo, kaj znamo in kaj želimo deliti z drugimi.

Za vse informacije o nagradah na evropski ravni obiščite: http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm

Več informacij o nacionalnem natečaju lahko dobite pri svoji nacionalni kontaktni osebi:

SPIRIT SLOVENIJA, javna agencija

Mag. Mojca Skalar Komljanc

Sektor za spodbujanje podjetništva in tehnološkega razvoja

Verovškova 60, SI-1000 Ljubljana, Slovenjia

Tel: +386 0590 89 528

e-naslov: mojca.skalar@spiritslovenia.si

Spletna stran: www.spiritslovenia.si

Pobuda Evropske komisije

GD za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja

Več: Spirit