OOZ Maribor

Javni razpis E-POSLOVANJE 2019-2022

Razpisnik: Javna agencija SPIRIT
Datum objave: 10. 9. 2018
Rok za oddajo: 1. 10. 2019, 1. 10. 2020, 1. 10. 2021
Višina sofinanciranja: do 70 % upravičenih stroškov oz. od 5.000 eur do 30.000 eur

Cilj razpisa

Cilj javnega razpisa je izboljšati možnosti mikro, malih in srednjih podjetij pri vstopu oz. širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:

 • Elektronsko izmenjavo med partnerji.
 • Digitalizacijo nastopov na sejmih.
 • Spletne strani za tuje trge.
 • Spletne trgovine.
 • Produktno-prodajne videe.
 • Krepitev kompetenc – usposabljanja (obvezna aktivnost)

Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne Strategije pametne specializacije.

Upravičenci

 • Prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo.
 • Mikro, mala in srednja podjetja.

Posebni pogoji za prijavo

 • Zaposleni vsaj 2 osebi za polni delovni čas na dan 1. 9. 2018 (prvo odpiranje), 1. 9. 2019 (drugo odpiranje), 1. 9. 2020 (tretje odpiranje), 1. 9. 2021 (četrto odpiranje).
 • Podjetje je ustanovljeno vsaj 2 leti pred oddajo vloge na razpis.
 • Prijavitelj lahko na razpis kandidira samo z eno vlogo (v kolikor podjetje kandidira na ta razpis, ne sme hkrati biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem na ta razpis).
 • Prijavitelj ne sme biti povezano podjetje z izbranim zunanjim izvajalcem.

*Podjetja, ki so v letu 2018 že prejela sofinanciranje za nadgradnjo ali vzpostavitev elektronskega poslovanja, se na razpis ne morejo ponovno prijaviti.

Do nepovratnih sredstev niso upravičeni

Podjetja, ki imajo registrirano dejavnost:

 • Ribištva in akvakulture.
 • Primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov.
 • Predelave in trženja kmetijskih proizvodov (podrobneje v razpisu).

Upravičeni stroški

 • Stroški zunanjih izvajalcev (zamenjava zunanjega izvajalca po oddaji vloge ni možna).
 • Nakup oz najem licenc (do 10 % vseh upravičenih stroškov).

DDV ni upravičen strošek.

Obdobje upravičenih stroškov: od datuma oddaje vloge do 31. 8. naslednje leto.

Višina nepovratnih sredstev

Do 70 % upravičenih stroškov oz. najmanj 5.000 eur oz. največ 30.000 eur.

*Razpis se šteje o shemi »De minimis«

Rok oddaje

5. 11. 2018, 1. 10. 2019, 1. 10. 2020, 1. 10. 2021

Povezava do RAZPISA:  http://www.mgrt.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/11654/           

Pišite na info@tiko-pro.si  in povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.