OOZ Maribor

Javni razpis P1 plus 2016 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Obveščamo vas, da je Slovenski podjetniški sklad objavil razpis P1 plus 2016 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.
Produkt P1 plus 2016 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast MSP in omogočajo: konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.
Več
Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki so se preoblikovale po Zakonu o socialnem podjetništvu.
Več o pogojih
Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 90.000.000 EUR oziroma v skladu z razpoložljivimi sredstvi Garancijskega sklada GS PIFI MG. Od tega je predvidoma:
• 67.500.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MSP 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge);
• 22.500.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge).
Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 19.500.000 EUR oziroma v skladu z razpoložljivimi sredstvi Holdinškega sklada PIFI MG. Od tega je predvidoma:
• 14.630.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere namenjeno za MSP 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge),
• 4.870.000 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere pa je namenjeno za MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge).
Tako za izdajanje garancij kot za subvencioniranje obrestne mere velja, da se razmerje med višinama sredstev za posamezno starostno skupino podjetij (MLADI MSP in MSP 5+) lahko spremeni glede na povpraševanje in potrebe MSP.
Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad
Rok: Javni razpis bo odprt do 15. 10. 2016 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 15. 10. 2016, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Roki za predložitev vlog so: 1. 3., 15. 3., 1. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5., 1. 6., 15. 6., 1. 7., 15. 7., 15. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2016.
Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234-12-74, (02) 234-12-88, (02) 234-12-42, (02) 234-12-59 in (02) 234-12-64 ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni http://www.podjetniskisklad.si/

Več o javnem razpisu najdete tukaj.