OOZ Maribor

Javni razpis – Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200 zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja.

Namen in cilji javnega razpisa

Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200  zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja.

Predmet javnega razpisa

Javni razpis je razdeljen na SKLOP I in SKLOP II:

SKLOP I 

– je namenjen MSP, ki imajo najmanj 20 zaposlenih. V SKLOPU I je predvidena podpora za 120  podjetij.

SKLOP I poteka v dveh FAZAH:

 • FAZA A (shema de minimis) zajema do 5 mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju – Akademija TKT, kjer je podjetje deležno svetovalne in strokovne podpore s strani dodeljenega zunanjega strokovnjaka/eksperta.
 • FAZA B (državna pomoč) – po uspešno zaključeni FAZI A podjetje skupaj z dodeljenim strokovnjakom/ekspertom pripravi in prijavi prioritetni izvedbeni projekt v FAZO B in lahko prejme finančno podporo v višini od najmanj 40.000 EUR do največ 90.000 EUR, v skladu z opredeljenimi upravičenimi stroški sofinanciranja.

SKLOP II

– je namenjen zagonskim, mikro in malim podjetjem, ki imajo najmanj 1 in največ 19 zaposlenih. V SKLOPU II je predvidena podpora za 80  podjetij.

Razdeljen je v dve skupini:

1. Skupina zagonskih podjetij – skupina ZP

V to skupino spadajo zagonska podjetje, ki še nimajo razvitega nobenega produkta ali storitve in ki še ne beležijo prihodkov od prodaje na trgu.

2. Skupina mikro in malih podjetij – skupina MMP

V to skupino spadajo mikro in mala podjetja, ki imajo razvit že vsaj en produkt ali storitev in ki beležijo prihodke od prodaje na trgu.

 SKLOP II poteka v dveh FAZAH:

 • FAZA A (shema de minimis) zajema do 4 mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju – Akademija TKT, kjer je podjetje deležno svetovalne in strokovne podpore s strani dodeljenega zunanjega strokovnjaka/eksperta.
 • FAZA B (državna pomoč) po uspešno zaključeni FAZI A podjetje skupaj z dodeljenim strokovnjakom/ekspertom pripravi in prijavi prioritetni izvedbeni projekt v FAZO B in lahko prejme finančno podporo v višini od najmanj 10.000 EUR do največ 40.000 EUR v skladu z opredeljenimi upravičenimi stroški sofinanciranja.

Okvirna višina sredstev

 • SKLOP I: 14.972.400,00 EUR
 • SKLOP II: 3.000.000,00 EUR

Roki za prijavo

Podjetja se najprej prijavijo za vključitev v FAZO A.

SKLOP I: 

  • 1. rok: 15. 9. 2022
  • 2. rok: 16. 1. 2023
  • 3. rok: 15. 6. 2023
  • 4. rok: 15. 11. 2023        
  • 5. rok: 15. 3. 2024

SKLOP II :

  • 1. rok: 15. 11. 2022
  • 2. rok: 15. 4. 2023
  • 3. rok: 15. 9. 2023
  • 4. rok: 15. 1. 2024
  • 5. rok: 15. 4. 2024

Pomembno! V FAZO B se lahko prijavijo zgolj podjetja, ki so bila vključena v FAZO A in so jo uspešno zaključila.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijave in pojasnila k javnemu razpisu  so prijaviteljem dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov TKT@spiritslovenia.si.

Vprašanja na zgornji naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.

Razpisna dokumentacija

TUKAJ