OOZ Maribor

Javni razpis Spodbude za mikropodjetja v lesarstvu

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja javni razpis “Spodbude za mikropodjetja v lesarstvu”, ki je namenjen lesarskim mikropodjetjem z do 5 zaposlenimi, s katerim želimo podpreti ta segment lesnopredelovalne panoge.

Namen javnega razpisa spodbuditi razvoj mikropodjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti razvojni potencial slovenske strateške surovine (lesa).

Cilj javnega razpisa je dvigniti konkurenčnost in rast mikropodjetij na področju lesarstva, povečati njihovo odpornost na zunanje vplive ter dvigniti dodano vrednost, in ga bomo dosegli s sofinanciranjem stroškov opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter stroškov plač ter drugih stroškov v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikropodjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva ter stroškov plač ter drugih stroškov dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa. Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikropodjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva. 

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro podjetja, v razredu od 0 do 5 zaposlenih, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in ki imajo registrirano dejavnost:

–  C16 (Obdelava in predelava lesa) ali C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic).

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 5.000,00 EUR ter največ 50.000,00 EUR.

Skupna predvidena višina sredstev je 1.000.000 EUR, v letih 2022 in 2023.

Upravičeni stroški se sofinancirajo v višini največ 60% upravičenih stroškov, preostanek zagotavljajo upravičenci.

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s projektom:

–           stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev,

–           stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev,

–           stroški plač.

Roki za oddajo vlog

Roka za oddajo vlog sta 30. 6. 2022 in 18. 11. 2022.

Razpisna dokumentacija: TUKAJ