OOZ Maribor

Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018 – 2019«

Razpisnik: Javna agencija SPIRIT
Datum objave: 6.3.2018
Rok za oddajo: 9. 5. 2018
Predvidena višina sredstev: 1.699.998 EUR
Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov .maximalno 250000 EUR

Namen in cilj javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh mikro, malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve partnerstev v okviru katerih bodo le-ta: pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala na nove tuje trge, pridobila tuje zastopnike, predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini, z namenom krepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja mikro, malih in srednjih podjetij s tujimi partnerji.

Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji

  • ki pristopijo k partnerstvu, ki vključno z njimi zajema najmanj 3 mikro, mala ali srednja podjetja in,
  • ki želijo svoje poslovanje razširiti na tuje trge ali
  • ki nameravajo širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

*Pogoji za kandidiranje na razpisu so podrobneje opisani v razpisni dokumentacij.

Več informacij o tem:*tukaj