OOZ Maribor

Javni razpis za daljinsko ogrevanje na obnovljive vire 2019 -2022

Razpisnik Ministrstvo za infrastrukturo
Datum objave 27. 9. 2019
Roki za oddajo 7. 11. 2019

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji.

Povezava do razpisa.

Upravičeni nameni so:

  1. izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW;
  2. širitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;
  3. v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

 

UPRAVIČENCI

Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

 

UPRAVIČENI STROŠKI

  1. a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;
  2. b) stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme;
  3. c) postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerega se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli;
  4. d) stroški solarnega sistema, ki vključujejo stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije (v nadaljevanju: SSE), hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema;
  5. e) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti največ 3% od upravičenih stroškov operacije.

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

Vrednost operacije mora znašati najmanj 400.000,00 EUR (brez DDV). Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije.

Če gre za mikro sistem DO OVE ali za razširitev obstoječega omrežja DO OVE, z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso, je investicijska vrednost operacije lahko nižja od 400.000,00 EUR, vendar mora biti višja od 100.000,00 EUR (brez DDV).

Višina sofinanciranja:

– 35% za velika podjetja

– 45% za srednja podjetja

– 55% za mala podjetja in mikro podjetja.

Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša okvirno 20.000.000,00 EUR.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 7. 11. 2019.

Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu: januarju, maju in septembru 2020.