OOZ Maribor

Javni razpis za dodelitev sredstev de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v letu 2019Datum objave: 17.6.2019
Rok: 30.8.2019
Kontaktna oseba: Saša Rihtar, T: 02 22 01 360
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa nove opreme v skladu s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis za zagotavljanje pogojev za hitrejšo rast mikro in malih podjetij.
II. Ukrep
Sofinanciranje materialnih investicij – nakup nove opreme.
V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8).
III. Upravičenci in pogoji
Upravičenci so:
– podjetja, ki imajo sedež na območju občine in imajo vsaj 1 in največ 50 zaposlenih,
– podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba (pravne osebe, ki opravljajo zdravstvene dejavnosti so izvzete) ali samostojni podjetnik zaposlen za polni delovni čas (popoldanski oziroma dopolnilni samostojni podjetniki so izvzeti) ter podjetja s statusom socialnega podjetja iz 5. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor za obdobje 2015–2020 (MUV št. 12/15, 9/17), ki imajo sedež v občini ter delujejo na območju občine,
– podjetja, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti in nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na območju občine (PE registrirana v MOM),
– podjetja, ki niso prejela sredstev na Javnem razpisu za dodelitev sredstev de minimis za nakup nove opreme v Mestni občini Maribor v zadnjih dveh letih.
Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih sredstev za kritje stroškov nakupa opreme. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Kupljena oprema mora ostati v lasti in uporabi prejemnika sredstev na območju Mestne občine Maribor najmanj tri leta.
Upravičeni stroški nakupa nove opreme so stroški, ki so nastali in bili plačani v času od 1. 1. 2019 do 30. 8. 2019.
IV. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2019 v okvirni višini 67.850 EUR, na proračunski postavki 742014 Pomoči »de minimis« za razvoj podjetništva. Pomoči iz tega razpisa se dodeljujejo kot nepovratna sredstva. Višina pomoči, dodeljene posameznemu upravičencu, lahko znaša do 75 % upravičenih stroškov oziroma največ do 2.000 EUR na posameznega upravičenca.
V. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 30. 8. 2019.
Vlogo je potrebno dostaviti v zaprti in zapečateni kuverti z nalepljenim in izpolnjenim Obrazcem 6 (podatki pošiljatelja-vlagatelja, naslov in naziv razpisa) na naslov Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, do vključno 30. 8. 2019 do 12. ure oziroma vloge, poslane po pošti s poštnim žigom do vključno 30. 8. 2019.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo odpirala in obravnavala vloge najkasneje do 20. 9. 2019. Odpiranje vlog ni javno.
Vloge bo komisija odpirala po vrstnem redu prispetja. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija s sklepom zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni do 31. 10. 2019.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi 14, pritličje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika »javni razpisi«. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov sasa.rihtar@maribor.si, z navedbo »razpis de minimis-oprema«.