OOZ Maribor

Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19

Cilj javnega razpisa je podpreti podjetja iz prizadetih panog gospodarstva zaradi ukrepov, vezanih na Covid-19.

Namen in cilj javnega razpisa

Podjetja določenih panog gospodarstva so bila zaradi epidemije Covid-19 (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji) močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov. Ob ponovnem zagonu dejavnosti so bila ta podjetja likvidnostno izčrpana, soočala so se z velikim odlivom kadrov v druge panoge, hkrati pa so morala poslovati pod posebnimi pogoji zagotavljanja varnosti in zdravja v času zaostrenih epidemioloških razmer, kar je ponovni zagon dejavnosti še dodatno oteževalo, saj se je od teh podjetij zahtevalo dodatna vlaganja (razkužila, maske, merilci temperature, dodatna usposabljanja, zahtevnejša organizacija dela itd.) ob hkrati manjših prilivih iz dejavnosti (zaradi zmanjšanja števila miz, obiskovalcev itd.).

Namen javnega razpisa je podpora podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti v obdobju po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19, s tem pa želimo:

 • ohraniti obstoj dejavnosti, ki delujejo v prizadetih panogah gospodarstva,
 • omogočiti lažji ponovni zagon dejavnosti po sprostitvi ključnih ukrepov, vezanih na Covid-19 in po ponovnem odprtju dejavnosti,
 • prispevati k ohranjanju podjetij in delovnih mest z namenom njihove nadaljnje rasti in razvoja po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19.

Cilj javnega razpisa je podpreti podjetja iz prizadetih panog gospodarstva zaradi ukrepov, vezanih na Covid-19.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov, ki jih bodo podjetja iz prizadetih panog imela v času ponovnega zagona dejavnosti v letu 2022 po prenehanju ukrepov in omejitev, vezanih na Covid-19. Vrednost sofinanciranja ponovnega zagona je določena na podlagi metodologije, ki kot podlago za izračun upošteva poenostavljeno obliko obračunavanja stroškov, v obliki pavšalnega zneska, ki je opredeljen v 7. točki javnega razpisa.

Ciljne skupine / upravičeni prijavitelji

Do sredstev po tem javnem razpisu so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (ustanovljeni po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS 158/20 – ZIntPK-C in 18/21; v nadaljevanju: ZGD-1) ali Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09– uradno prečiščeno besedilo in 121/21; v nadaljevanju; ZZad) oz. opravljajo dejavnost v katerikoli izmed pravnoorganizacijskih oblik po ZGD-1 ali ZZad), ki so imela na dan 31. 7. 2021 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti (v nadaljevanju: upravičene dejavnosti):

 • I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
 • I56.300 Strežba pijač
 • N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
 • N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
 • N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
 • N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • R90.010 Umetniško uprizarjanje
 • R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

Prijavitelji po tem javnem razpisu so:

 • poslovni subjekti, opredeljeni v 3. točki javnega razpisa, katerih finančni podatki o poslovanju so javno objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES za leti 2019 in 2020. Pri tej skupini prijaviteljev preverjanje pogojev oz. ocenjevanje po merilih po tem javnem razpisu temelji na podatkih iz baze AJPES.
 • poslovni subjekti, opredeljeni v 3. točki javnega razpisa, katerih finančni podatki o poslovanju niso objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES za leti 2019 in 2020. V to skupino sodijo subjekti, ki jim FURS davek odmerja na osnovi prijavljenih prihodkov za leto 2019 in 2020.

Več o pogojih najdete tukaj.

Okvirna višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je  9.980.000,00 EUR.

Rok za prijavo

Skrajni rok za oddajo vlog je 22. 4. 2022.

Vloga se bo štela za pravočasno, če bo oddana na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova 60, 1000 Ljubljana:

 • po pošti: priporočeno, razviden mora biti poštni žig oddaje najkasneje na zadnji dan oddaje vlog ob 23.59 uri
 • osebno: do roka za oddajo vlog v glavni pisarni agencije; osebno oddane vloge agencija sprejema v času uradnih ur med 9:00 in 13:00.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vloge in pojasnila k javnemu razpisu in razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljivi na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: jrtk.covid19@spiritslovenia.si.

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje dva delovna dneva pred iztekom roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani agencije: https://www.spiritslovenia.si/razpis/385 v okviru dokumenta »Odgovori na vprašanja«. Pri postavljanju vprašanj bodite previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. Agencija si pridružuje pravico, da istovrstna vprašanja združuje in da nanje odgovori le enkrat z namenom boljše preglednosti in zagotavljanja višje kvalitete odgovorov za potencialne prijavitelje. Objavljena vprašanja in odgovori postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni na spletni strani agencije: https://www.spiritslovenia.si/razpis/385.

Pomoč pri oddaji vloge

Za brezplačno pomoč pri pripravi vloge so vam na voljo svetovalci Slovenskih poslovnih točkah (SPOT TOČKE). Lokacije in kontaktni podatki SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.

Razpisna dokumentacija

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočala izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije: https://www.spiritslovenia.si/razpis/385.

Elektronski dokumenti

 • Javni razpis (PDF)
 • Razpisna dokumentacija (PDF)
  Cilj javnega razpisa je podpreti podjetja iz prizadetih panog gospodarstva zaradi ukrepov, vezanih na Covid-19.

  Namen in cilj javnega razpisa

  Podjetja določenih panog gospodarstva so bila zaradi epidemije Covid-19 (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji) močno prizadeta in praktično niso ustvarjala prihodkov. Ob ponovnem zagonu dejavnosti so bila ta podjetja likvidnostno izčrpana, soočala so se z velikim odlivom kadrov v druge panoge, hkrati pa so morala poslovati pod posebnimi pogoji zagotavljanja varnosti in zdravja v času zaostrenih epidemioloških razmer, kar je ponovni zagon dejavnosti še dodatno oteževalo, saj se je od teh podjetij zahtevalo dodatna vlaganja (razkužila, maske, merilci temperature, dodatna usposabljanja, zahtevnejša organizacija dela itd.) ob hkrati manjših prilivih iz dejavnosti (zaradi zmanjšanja števila miz, obiskovalcev itd.).

  Namen javnega razpisa je podpora podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti v obdobju po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19, s tem pa želimo:

  • ohraniti obstoj dejavnosti, ki delujejo v prizadetih panogah gospodarstva,
  • omogočiti lažji ponovni zagon dejavnosti po sprostitvi ključnih ukrepov, vezanih na Covid-19 in po ponovnem odprtju dejavnosti,
  • prispevati k ohranjanju podjetij in delovnih mest z namenom njihove nadaljnje rasti in razvoja po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19.

  Cilj javnega razpisa je podpreti podjetja iz prizadetih panog gospodarstva zaradi ukrepov, vezanih na Covid-19.

  Predmet javnega razpisa

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov, ki jih bodo podjetja iz prizadetih panog imela v času ponovnega zagona dejavnosti v letu 2022 po prenehanju ukrepov in omejitev, vezanih na Covid-19. Vrednost sofinanciranja ponovnega zagona je določena na podlagi metodologije, ki kot podlago za izračun upošteva poenostavljeno obliko obračunavanja stroškov, v obliki pavšalnega zneska, ki je opredeljen v 7. točki javnega razpisa.

  Ciljne skupine / upravičeni prijavitelji

  Do sredstev po tem javnem razpisu so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (ustanovljeni po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS 158/20 – ZIntPK-C in 18/21; v nadaljevanju: ZGD-1) ali Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09– uradno prečiščeno besedilo in 121/21; v nadaljevanju; ZZad) oz. opravljajo dejavnost v katerikoli izmed pravnoorganizacijskih oblik po ZGD-1 ali ZZad), ki so imela na dan 31. 7. 2021 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti (v nadaljevanju: upravičene dejavnosti):

  • I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
  • I56.300 Strežba pijač
  • N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
  • N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
  • N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
  • N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
  • R90.010 Umetniško uprizarjanje
  • R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

  Prijavitelji po tem javnem razpisu so:

  • poslovni subjekti, opredeljeni v 3. točki javnega razpisa, katerih finančni podatki o poslovanju so javno objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES za leti 2019 in 2020. Pri tej skupini prijaviteljev preverjanje pogojev oz. ocenjevanje po merilih po tem javnem razpisu temelji na podatkih iz baze AJPES.
  • poslovni subjekti, opredeljeni v 3. točki javnega razpisa, katerih finančni podatki o poslovanju niso objavljeni in dostopni v podatkovni bazi AJPES za leti 2019 in 2020. V to skupino sodijo subjekti, ki jim FURS davek odmerja na osnovi prijavljenih prihodkov za leto 2019 in 2020.

  Več o pogojih najdete tukaj.

  Okvirna višina sredstev

  Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je  9.980.000,00 EUR.

  Rok za prijavo

  Skrajni rok za oddajo vlog je 22. 4. 2022.

  Vloga se bo štela za pravočasno, če bo oddana na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova 60, 1000 Ljubljana:

  • po pošti: priporočeno, razviden mora biti poštni žig oddaje najkasneje na zadnji dan oddaje vlog ob 23.59 uri
  • osebno: do roka za oddajo vlog v glavni pisarni agencije; osebno oddane vloge agencija sprejema v času uradnih ur med 9:00 in 13:00.

  Dodatne informacije

  Dodatne informacije v zvezi s pripravo vloge in pojasnila k javnemu razpisu in razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljivi na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: jrtk.covid19@spiritslovenia.si.

  Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje dva delovna dneva pred iztekom roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana.

  Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani agencije: https://www.spiritslovenia.si/razpis/385 v okviru dokumenta »Odgovori na vprašanja«. Pri postavljanju vprašanj bodite previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. Agencija si pridružuje pravico, da istovrstna vprašanja združuje in da nanje odgovori le enkrat z namenom boljše preglednosti in zagotavljanja višje kvalitete odgovorov za potencialne prijavitelje. Objavljena vprašanja in odgovori postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

  Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni na spletni strani agencije: https://www.spiritslovenia.si/razpis/385.

  Pomoč pri oddaji vloge

  Za brezplačno pomoč pri pripravi vloge so vam na voljo svetovalci Slovenskih poslovnih točkah (SPOT TOČKE). Lokacije in kontaktni podatki SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/.

  Razpisna dokumentacija

  Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočala izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agencije: https://www.spiritslovenia.si/razpis/385.

  Elektronski dokumenti

Več o razpisu Spirit