OOZ Maribor

Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem

Sklad je 15. 9. 2017 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 50/2017 objavil Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016.

Višina sredstev znaša 4.088.285,60 EUR.

Predmet javnega razpisa je izvedba praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju in so se v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016 izobraževali v zadnjem letniku.

Izobraževalni programi srednjega strokovnega izobraževanja niso predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu. 

Rok za oddajo vlog je 13. 10. 2017 do 23:59 ure.

Popolna vloga za dodelitev sredstev mora vsebovati:

Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in v primeru, ko soprijavitelja poslujeta z žigom,  žigosane obrazce  ter dokazila:

1. Prijavni obrazec za šole;

2. Prijavni obrazec za delodajalce;

3. izjava šole o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa;

4. izjava šole o obsegu praktičnega izobraževanja pri izrednih študentih;

5. izjava delodajalca o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa;

6. potrdilo šole o opravljenem praktičnem usposabljanju z delom oziroma praktičnem izobraževanju pri delodajalcu;

7. pravilno opremljeno ovojnico.

Soprijavitelja morata uporabiti izključno prijavne obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. V primeru, ko ne bodo uporabljeni predpisani obrazci, bo vloga zavržena.

Način oddaje vloge: 

Soprijavitelja na javni razpisa sta tako ŠOLA kot DELODAJALEC, medtem ko vlogo, ki jo sestavljajo dokumenti iz točke 6. javnega razpisa (popolna vloga), v svojem in v delodajalčevem imenu odda samo ŠOLA, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016.

Oba prijavna obrazca (za šolo in za delodajalce) predstavljata zgolj DEL VLOGE, zato npr. elektronsko oddan prijavni obrazec za delodajalce s strani delodajalca ne pomeni oddane vloge. Podrobna navodila glede oddaje vloge se nahajajo v 5. točki razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spodnji povezavi:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-sofinanciranje-spodbud-delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja-z-delom-pud/

Vlogo lahko oddate:

  • osebno v vložišču sklada v času uradnih ur,
  • z navadno poštno pošiljko ali
  • s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in naslovom šole ter vidnimi oznakami »JAVNI RAZPIS PUD 2015/2016 – VLOGA – NE ODPIRAJ«.

Zavodi, ki so organizirani kot šolski centri, oddajo vlogo na ravni zavoda, in ne na ravni šole kot organizacijskih enot. Posamezna šola lahko izjemoma sama pripravi in podpiše prijavne obrazce, ki se predložijo k skupni vlogi zavoda, če k vlogi priloži pooblastilo, iz katerega je razvidno, da direktor zavoda oziroma šolskega centra pooblašča odgovorno osebo šole za pripravo le-teh.

Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov:

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2016.

Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2014 do 31. 7. 2018