OOZ Maribor

 Javni razpis za sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest v Mestni občini Maribor leto 2019Rok: 13. 9. 2019
Kontaktna oseba: Helena Turk, T: 02 22 01 386, E: mestna.obcina@maribor.si z navedbo »Javni razpis za nova delovna mesta«
 1. Predmet, namen in cilj javnega razpisa

Pomoči, namenjene za razvoj podjetništva in odpravo brezposelnosti v Mestni občini Maribor, so pomoči de minimis. Pomoči po pravilu de minimis so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne predstavljajo državne pomoči, kot to opredeljuje Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (OJ L 352, 24. 12. 2013). Namen pomoči je povečevanje števila in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.

Pomoči de minimis se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor za obdobje 2015 – 2020 (MUV, št. 12/2015 in 9/2017) ter Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (OJ L 352, 24. 12. 2013).  Ministrstvo za finance je dne 30. 4. 2015 izdalo pozitivno mnenje o skladnosti določb navedenega pravilnika glede pomoči de minimis (št. 441-68/2015). Zgornja meja intenzivnosti pomoči de minimis dodeljena kateremu koli upravičencu kot enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let oziroma 100.000,00 EUR, če gre za podjetja v cestnoprometnem sektorju, in sicer ne glede na obliko ali namen pomoči ali vir financiranja. Oblika pomoči je denarna dotacija. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, t. j. pred odbitkom davka ali drugih dajatev. V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija. Pomoči de minimis se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec pisno izjavi, da za isti namen ni prejel sredstev iz javnih virov (državnih, občinskih in mednarodnih virov) oziroma, koliko teh sredstev je iz teh virov že pridobil.

Mestna občina Maribor želi dodeliti sredstva podjetjem, ki poslujejo na območju starega mestnega jedra Mestne občine Maribor, tako, da sofinancira stroške odprtja novega delovnega mesta in sicer zaposlitev brezposelne osebe (v znesku 10 minimalnih mesečnih plač), ki ima stalno prebivališče v Mestni občini Maribor, z namenom, da bodo lahko podjetja kot so trgovine, gostinski lokali, obrtne in storitvene delavnice, podaljšale svoj delovni čas tudi čez vikend, izboljšale svojo ponudbo ter več časa posvetile marketingu in promociji. Cilj ukrepa je zmanjšanje brezposelnosti v Mestni občini Maribor in oživljanje starega mestnega jedra na področju trgovine, gostinstva in obrti.

 1. Višina razpoložljivih sredstev

Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 na proračunski postavki 742013 Ukrepi za spodbujanje gospodarstva v skupni okvirni višini 120.000,00 EUR.

Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali pogoje tega razpisa. Maksimalna višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezni upravičenec znaša do 10 minimalnih mesečnih plač.

Nepovratna sredstva se lahko namenijo samo za sofinanciranje stroškov odprtja novega delovnega mesta in sicer za zaposlitev brezposelne osebe, s katero ima prijavitelj  – upravičenec do sredstev sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v skladu z veljavnim Zakonom o delovnih razmerjih.

III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

Na javni razpis se lahko prijavijo podjetja, ki poslujejo na območju starega mestnega jedra v Mestni občini Maribor. Meja območja starega mestnega jedra poteka po:

– severnem robu Gregorčičeve ulice,

– vzhodnem robu Trga svobode, Ulice škofa Maksimilijana Držečnika in Ulice slovenske osamosvojitve,

– severni obali reke Drave  in

– zahodnem robu Strossmayerjeve ulice.

Območje starega mestnega jedra v Mariboru je določeno v Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje starega mestnega jedra v Mariboru (MUV št. 2/02, 24/04, 27/07, 13/13, 2/14) oziroma podrobneje v Prilogi 01 te razpisne dokumentacije.

Na javni razpis se lahko prijavijo:

– mikro in mala podjetja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe ter imajo poslovni sedež na območju Mestne občine Maribor in največ do 50 zaposlenih,

– samostojni podjetniki,

– pravne osebe, ki imajo status socialnega podjetja in so vpisana v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi pristojno ministrstvo.

Za podjetje se po tem razpisu šteje gospodarski subjekt organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik.

Upravičenci imajo lahko tudi poslovni sedež izven občine, če imajo na območju Mestne občine Maribor poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine.

Poleg tega pogoja morajo izpolnjevati še naslednje:

 • da se v zadnjih dvanajstih mesecih oziroma od ustanovitve upravičenca, če je ta čas krajši od 12 mesecev, ni zmanjšalo število zaposlenih, razen iz dopustnih razlogov (za dopustne razloge zmanjšanja števila zaposlenih, ki so skladni z Uredbo Komisije (ES) št. 651/2014, se štejejo: prostovoljni odhodi delavcev, nezmožnost opravljanja dela, neuspešno opravljeno poskusno delo, prostovoljno skrajšanje delovnega časa, starostna upokojitev, odpoved iz krivdnih razlogov na strani delavca),
 • da je bila z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi v obdobju od 1. 6. 2019 in najkasneje do oddaje vloge na javni razpis,
 • da je novo odprto delovno mesto v skladu z registrirano dejavnostjo upravičenca v sodnem ali v poslovnem registru,
 • da je izbranega kandidata zaposlil za polni delovni čas, za najmanj dvanajst mesecev ali za nedoločen čas, da je kandidat državljan RS s stalnim bivališčem na območju Mestne občine Maribor in da je bil neprekinjeno prijavljen v evidenco brezposelnih oseb največ do 90 dni pred sofinancirano zaposlitvijo (upošteva se neprekinjeno obdobje od dneva prijave v evidenco brezposelnih oseb do dneva, ko se oseba odjavi iz evidence Zavoda),
 • da vsaka nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih pri upravičencu nad najvišjim stanjem v preteklem mesecu pred novo realizirano zaposlitvijo brez upoštevanja upokojitev,
 • prijavitelj se lahko prijavi samo na enega od javnih razpisov Mestne občine Maribor za dodelitev sredstev v letu 2019 po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor za obdobje 2015 – 2020 (MUV, št. 12/2015 in 9/2017), ki jih izvaja Sektor za gospodarstvo v Uradu za gospodarske dejavnosti. V kolikor se bo prijavitelj prijavil na več javnih razpisov Mestne občine Maribor v letu 2019 po zgoraj citiranem pravilniku, bo upoštevana in obravnavana prijava, ki jo bo sprejemna pisarna Mestne občine Maribor prvo evidentirala, ostale pa bodo zavrnjene,
 • vsako podjetje, ki se prijavi na javni razpis lahko kandidira za nepovratna sredstva le za eno zaposlitev.

Prijavitelji morajo podati tudi naslednje pisne izjave (izjave so zajete v obrazcu 02 in 03):

 • o že prejetih »de miminis« pomočeh v predhodnih dveh poslovnih letih in v tekočem poslovnem letu,
 • o že prejetih, odobrenih ali le zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilom, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,
 • ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja (pomembno zaradi kumulacije pomoči),
 • o seznamu vseh, z njim povezanih podjetij,
 • o soglašanju, da občina preveri resničnost podatkov tudi preko uradnih evidenc državnih organov in nosilcev javnih pooblastil, kjer bo to potrebno,
 • o soglašanju, da bo občina v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) objavila seznam prejemnikov, ki so prejeli nepovratna sredstva na spletni strani Mestne občine Maribor ter da bo občina podatke o prejemnikih hranila in jih uporabljala za statistične namene.

Sredstva se ne dodeljujejo podjetjem:

 • ki delujejo na področju ribištva in akvakulture,
 • ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
 • ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
 • ki so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
 • ki so opredeljena kot podjetja v težavah in pridobivajo državno pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
 • ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti ter obveznosti do delavcev,
 • za z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
 • delujejo v cestnoprometnem sektorju za nabavo vozil za cestni prevoz tovora,
 • za pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga,
 • srednjim in velikim, ki zaposlujejo več kot 50 zaposlenih,
 • ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Mestne občine Maribor ter države.

Vsaka sofinancirana nova zaposlitev se mora za polni delovni čas ohraniti najmanj dvanajst mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Za sodelovanje na javnem razpisu mora prijavitelj predložiti prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo na sedežu Mestne občine Maribor v predpisanem roku. Ročno izpolnjeni obrazci se zaradi čitljivosti izpolnjujejo z velikimi tiskanimi črkami.

 1. Vsebina prijave

Prijava je popolna, če vsebuje naslednje zahtevane dokumente, ki morajo biti zloženi po naslednjem vrstnem redu:

 1. izpolnjen obrazec 01;
 2. izpolnjen obrazec 02;
 3. izpolnjen obrazec 03;
 4. potrdilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o časovnem obdobju prijave pri Zavodu (od kdaj do kdaj je bila oseba prijavljena pri Zavodu (trajanje prijave se izračuna tako, da se upošteva neprekinjeno obdobje od dneva prijave v evidenco brezposelnih oseb do dneva, ko se oseba odjavi iz evidence Zavoda));
 5. fotokopijo osebnega dokumenta zaposlene osebe;
 6. potrdilo Upravne enote o stalnem prebivališču zaposlene osebe (ne sme biti starejše kot 30 dni);
 7. potrdilo FURS-a o plačanih davkih in prispevkih prijavitelja (ne sme biti starejše kot 30 dni);
 8. potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o številu zaposlenih oseb na dan na dan 31. 5. 2019;
 9. dokazila o obstoju podjetja:
  1. za samostojne podjetnike: izpis iz Poslovnega registra Slovenije, izdan s strani AJPES-a, ki ne sme biti starejši kot 30 dni,
  2. za gospodarske družbe in zavode: izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši kot 30 dni;
 10. fotokopijo obrazca M-1 za zaposleno osebo »Prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja zavarovanje« iz katerega je razvidno, da je zaposlitev realizirana za  polni delovni čas;
 11. krajšo predstavitev podjetja, ki mora vsebovati:
 • predstavitev podjetnika/ce oz. podjetja (priimek in ime, izobrazba, delovne izkušnje, reference, naziv podjetja, naslov, telefon, lastništvo, način registracije, itd.),
 • predstavitev dejavnosti (opišete proizvod ali storitev – značilnosti, katere potrebe na trgu zadovoljuje, po čem se loči od drugih obstoječih na tržišču, prednosti, slabosti),
 • zaposlovanje (opišite obstoječa delovna mesta, število zaposlenih, morebitni zunanji sodelavci, izobraževanje),
 • obrazložitev odprtja novega delovnega mesta (zakaj je nastala potreba po novem delovnem mestu, opis nalog in aktivnosti, ki jih bo opravljal novo zaposleni, predvideno višino stroškov dela…);
 1. podpisan in na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe (s podpisom in parafami potrjujete, da ste seznanjeni z vsebino predlagane pogodbe);
 2. obrazec Končno poročilo (poslati po izteku dvanajstih mesecev od zaposlitve in najkasneje do 31. 12. 2020);
 3. obrazec 04 za kuverto (prijavitelj vpiše čitljivo s tiskanimi črkami svoje podatke, naziv ter polni naslov) ter ga nalepi na kuverto.
 1. Končno poročilo

Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, podpisali pogodbo in prejeli nepovratna sredstva za namen in po pogojih navedenih v razpisni dokumentaciji, bodo morali po poteku 12 mesecev od prejema sredstev, oz. najkasneje do 31. 12. 2020 predložiti končno poročilo, na obrazcu, ki se nahaja v razpisni dokumentaciji in predložiti:

 • dokazilo o obstoju podjetja:
  1. za samostojne podjetnike: izpis iz Poslovnega registra Slovenije, izdan s strani AJPES-a, ki ne sme biti starejši kot 30 dni,
  2. za gospodarske družbe: izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši kot 30 dni;
 • dokazila oz. kopije plačilnih list za obdobje od enega leta od sklenitve delovnega razmerja;
 • dokazila nakazil plač za obdobje od enega leta od sklenitve delovnega razmerja;
 • dokazila nakazil prispevkov za obdobje od enega leta od sklenitve delovnega razmerja.

Rok za oddajo končnega poročila je 31. 12. 2020. Poročilo pošljite na naslov:

MESTNA OBČINA MARIBOR

Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo,

Ulica heroja Staneta 1,

2000 MARIBOR

s pripisom na levi strani »KONČNO POROČILO – NOVA DEL. MESTA 2019«.

V kolikor do navedenega roka ne bomo prejeli končnega poročila, bo to pomenilo neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in bomo zahtevali vrnitev dodeljenih sredstev, vključno s pripadajočimi obrestmi.

Prejemnik bo dolžan sredstva vrniti v proračun Mestne občine Maribor v roku 8 dni od vročitve zahtevka za povrnitev sredstev. Tak prejemnik ne more več pridobiti sredstev na podlagi pravilnika.

 1. Rok in način predložitve prijave

Razpis je odprt do vključno petka, 13. 9. 2019.

Prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo (vsebina mora biti urejena po zaporedju od številke 1 do številke 13) je potrebno v zaprti kuverti osebno dostaviti ali poslati priporočeno po pošti. Na kuverti mora biti obvezno nalepljen obrazec 04 z vpisanimi podatki (naziv ter polni naslov pošiljatelja izpolnite čitljivo z velikimi tiskanimi črkami).

Nepravilno izpolnjene (ni vpisan pošiljatelj ali na kuverti ni nalepljen obrazec 04) in označene prijave bodo s sklepom zavržene. Mestna občina Maribor ne nosi odgovornosti za predčasno odprtje prijave, v kolikor je kuverta nepravilno izpolnjena.

Pravočasno prispela prijava je tista, ki je osebno oddana na sedežu Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, v sprejemni pisarni številka 14, pritličje, do vključno 13. 9. 2019 do 13. ure oziroma poslana priporočeno po pošti s poštnim žigom do vključno 13. 9. 2019. Prijave, ki bodo oddane po navedenem roku, se kot prepozne s sklepom komisije zavržejo.

VII. Odpiranje in obravnava prijav

Prijave bo odpirala in obravnavala strokovna komisija, ki jo je s sklepom imenoval župan Mestne občine Maribor. Odpiranje prijav in ocenjevanje izpolnjevanja razpisnih pogojev bo najkasneje do 1. 10. 2019 in ne bo javno.

Za formalno popolno prijavo se šteje prijava z vsemi zahtevanimi dokazili, vložena v zaprto in pravilno označeno pisemsko ovojnico, poslana po pošti ali osebno oddana v sprejemno pisarno. V kolikor bo prijava nepopolna oziroma nerazumljiva, bo komisija v roku 8 dni po odpiranju vlog prijavitelje pozvala k dopolnitvi vlog, rok za dopolnitev vloge je 5 dni. V primeru poziva na dopolnitev vloge, se dopolnitev označi z: »NE ODPIRAJ – dopolnitev vloge za NOVO DELOVNO MESTO«. Na hrbtni strani morata biti napisana naziv in popolni naslov prijavitelja.

Ocenjevale se bodo samo pravočasno dopolnjene prijave in sicer, da je bila prijava zadnji dan roka oddaje poslana priporočeno po pošti s poštnim žigom ali osebno oddana v sprejemni pisarni številka 14, pritličje Mestne občine Maribor. Nepopolne prijave in prijave, ki jih prijavitelji v roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.

Komisija bo oblikovala predlog o dodelitvi sredstev za vse prijave in ga posredovala v potrditev županu oz. po njegovem pooblastilu direktorju mestne uprave. Sklepi o odobritvi dodelitve finančnih sredstev bodo upravičencem do sredstev posredovani najkasneje do 20. 11. 2019. Na sklep je v roku 8 dni od njegovega prejema možna pritožba pri županu Mestne občine Maribor. Odločitev župana je dokončna. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z ostalimi upravičenci do sredstev.

Mestna občina Maribor bo pisno obvestila prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« ter o znesku »de minimis« pomoči ter bo o dodelitvi poročala tudi Ministrstvu za finance.

Po prejetju sklepa o odobritvi sredstev bo z vsakim upravičencem do sredstev sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in drugih medsebojnih obveznostih in pravicah. Če se v roku 8 dni upravičenec ne oglasi na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev sredstev. Nakazilo sredstev se izvrši na račun upravičenca 30. dan od dneva veljavnosti pogodbe. Pogodba je veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

VIII. Dvig razpisne dokumentacije

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko v času uradnih ur zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ulica heroja Staneta 1, v sprejemni pisarni številka 14, pritličje.

Objavljena je tudi na spletni strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika »Javni razpisi«. Za dodatne informacije lahko pokličete Heleno Turk, tel. 02 22 01 386 ali pišete na elektronski naslov mestna.obcina@maribor.si z navedbo »Javni razpis za nova delovna mesta«.

 1. Izjava o zaupnosti dokumentacije

Dokumentacija, ki bo prispela na razpis, je zaupne narave in bo dana na vpogled le članom strokovne komisije, ki jo bodo uporabili izključno za namene ocenitve in le v postopku odločanja o dodelitvi sredstev po tem razpisu. Podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).

Občina bo v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) objavila seznam prejemnikov, ki so prejeli nepovratna sredstva na spletni strani Mestne občine Maribor. Občina bo podatke o prejemnikih hranila in jih uporabljala za statistične namene.