OOZ Maribor

Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017

Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017

Številka 11-2017 , Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 12, Datum: 10. 3. 2017, Stran: 558

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov pridobivanja certifikatov za sisteme vodenja in skladnost proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) v letu 2017.

Pridobivanje certifikatov za sisteme vodenja in skladnosti proizvodov po mednarodnih standardih je certifikacijski postopek, ki se izvaja s pomočjo akreditiranih certifikacijskih organov. Certifikacijski organ mora biti akreditiran s strani nacionalnega akreditacijskega organa, ki je podpisnik multilateralnega sporazuma pri evropski akreditaciji: http://www.european-accreditation.org/the-mla.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem stroškov pridobivanja in certificiranja po mednarodnih standardih, podjetjem, ki vstopajo na nov tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, dvigne kakovost poslovanja oz. izdelkov in poveča možnosti pri vstopu na nove tuje trge.

Cilj javnega razpisa: Cilj javnega razpisa je podpreti do 30 podjetij, do 20 v Vzhodni Sloveniji in do 10 v Zahodni Sloveniji pri pridobitvi certifikatov po mednarodnih standardih.

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so stroški certificiranja proizvodov in / ali certificiranja sistemov vodenja, ki jih izvaja za to akreditiran certifikacijski organ.

Stopnja sofinanciranja znaša do 60% upravičenih stroškov na posamezno operacijo. Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena, in sicer ne more preseči 10.000,00 EUR na posamezno operacijo.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo  z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji.

Več o pogojih za kandidiranje najdete v javnem razpisu.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa, je 300.000,00 EUR, in sicer:

Sredstva / Leto 2017
SKLOP A – Vzhodna Slovenija 204.000,00 EUR
SKLOP B – Zahodna Slovenija 96.000,00 EUR
SKUPAJ 300.000,00 EUR

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – SPIRIT Slovenija

Rok: Rok za oddajo vlog je 17. 5. 2017.

Dodatne informacije: Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: certifikati@spiritslovenia.si s pripisom »JR Sofinanciranje stroškov certifikatov – vprašanje«.

Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najkasneje deset (10) dni pred iztekom roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.

Vprašanja, ki bodo prispela po 10. dnevu pred iztekom roka za oddajo vloge, ne bodo upoštevana. Odgovori bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija: Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.