OOZ Maribor

 Javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe v Mestni občini Maribor leto 2019Datum objave: 19.7.2019
Rok: 13. 9. 2019
Kontaktna oseba: Maruška Dvoršak, T: 02 22 01 238, E: mestna.obcina@maribor.si z navedbo »Razpis za samozaposlitev«
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.
II. Upravičenci in pogoji
Upravičenci po tem razpisu so fizične osebe, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve prijavljene pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje kot brezposelne osebe in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor;
– registracija katerekoli dejavnosti, razen na področjih kmetijstva (primarne kmetijske proizvodnje), ribištva, ribogojstva ali premogovništva (zaradi pravil o pomoči de minimis, po katerih se dodeljuje subvencija) na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, samozaposlitev v obdobju od 1. septembra 2018 do 13. septembra 2019;
– poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Mestne občine Maribor;
– prijavitelj ni večinski družbenik v gospodarski družbi, z lastniškim deležem 50 % ali več in ni direktor ali poslovodna oseba v družbi z neomejeno odgovornostjo, komplementar v komanditni družbi, edini ali večinski družbenik v družbi z omejeno odgovornostjo ali ustanovitelj zavoda;
– dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic, kar pomeni prijavo v obvezno pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje za polni delovni/zavarovalni čas 40 ur na teden (možne zavarovalne podlage: 040, 005 in 019);
– vsaka sofinancirana samozaposlitev mora trajati najmanj 12 mesecev od prejema sredstev. V kolikor bo prejemnik samozaposlitev prekinil pred iztekom 12-ih mesecev, je dolžan vrniti vsa prejeta sredstva vključno z zakonsko zamudnimi obrestmi;
– prijavitelj ne sme biti prejemnik sredstev za namen samozaposlitve iz proračuna Mestne občine Maribor v preteklih petih letih in prejemnik sredstev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Območne službe Maribor za programa samozaposlitev žensk s terciarno izobrazbo in samozaposlitev mladih;
– prijavitelj se lahko prijavi samo na enega od javnih razpisov Mestne občine Maribor za dodelitev sredstev v letu 2019 po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Maribor za obdobje 2015–2020 (MUV, št. 12/2015 in 9/2017), ki jih izvaja Sektor za gospodarstvo v Uradu za gospodarske dejavnosti. V kolikor se bo prijavitelj prijavil na več javnih razpisov Mestne občine Maribor v letu 2019 po zgoraj citiranem pravilniku, bo upoštevana in obravnavana prijava, ki jo bo sprejemna pisarna Mestne občine Maribor prvo evidentirala, ostale pa bodo zavrnjene.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2019 na proračunski postavki 721000 Vzpodbujanje zaposlovanja v skupni okvirni višini 149.800,00 EUR.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa na področju zaposlovanja.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do vključno petka, 13. 9. 2019.
Prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – samozaposlitev 2019« dostaviti na naslov Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Na hrbtni strani mora biti nalepljen obrazec 04 in izpolnjen z zahtevanimi podatki. Nepravilno izpolnjene in označene prijave bodo s sklepom zavržene in vrnjene pošiljatelju.
Pravočasno prispela prijava je tista, ki je osebno oddana na sedežu Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sprejemni pisarni številka 14, pritličje, do vključno 13. 9. 2019 do 13. ure oziroma poslana priporočeno po pošti s poštnim žigom do vključno 13. 9. 2019. Prijave, ki bodo oddane po navedenem roku, se kot prepozne s sklepom komisije zavržejo.
V. Odpiranje in obravnava prijav
Prijave bo odpirala in obravnavala strokovna komisija, ki jo je imenoval župan Mestne občine Maribor. Odpiranje prijav in ocenjevanje izpolnjevanja razpisnih pogojev bo najkasneje do 1. 10. 2019 in ne bo javno. V kolikor bo prijava nepopolna, bo komisija v roku 8 dni po odpiranju vlog prijavitelje pozvala k dopolnitvi vlog, rok za dopolnitev vloge je 5 dni.
Ocenjevale se bodo samo popolne prijave, nepopolne prijave in prijave, ki jih prijavitelji v roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo oblikovala predlog o dodelitvi sredstev za vse prijave in ga posredovala v potrditev županu oziroma po njegovem pooblastilu direktorju mestne uprave. Sklepi o odobritvi dodelitve finančnih sredstev bodo upravičencem do sredstev posredovani najkasneje do 20. 11. 2019. Po prejetju sklepa o odobritvi sredstev bo z vsakim upravičencem do sredstev sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in drugih medsebojnih obveznostih in pravicah.
VI. Dvig razpisne dokumentacije
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko v času uradnih ur zainteresirani dvignejo na Mestni občini Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sprejemni pisarni številka 14, pritličje.
Objavljena je tudi na spletni strani Mestne občine Maribor: