OOZ Maribor

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma

Ob objavi Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma, so nas člani opozorili na nekaj nejasnosti pri pogojih in predvsem na kratek rok za prijavo. Vse prijete pripombe je OZS posredovala pristojnim. S spremembo razpisa se podaljšuje rok za oddajo vlog, ureja določene pogoje za kampe, merila za podjetja v javni lasti ter pogoj glede vpisa v Register nastanitvenih obratov in sistem kategorizacije za vzpostavitev novega nastanitvenega obrata.

Sporočamo vam, da je bila danes v Uradnem listu št. 135/22 z dne 21. oktobra 2022 objavljena sprememba javnega razpisa . Ključne spremembe so:

  • podaljšanje prvega roka za oddajo vlog za dva tedna na 19. december 2022;
  • znižanje vstopnega pogoja za sofinanciranje kampov, in sicer iz 50 kampirnih enot na 30 ter prilagoditev merila, ki se nanaša na število nastanitvenih enot v kampih;
  • dodatna opredelitev merila glede prijave podjetij v javni lasti na javni razpis: prijavijo se lahko tudi podjetja v javni lasti, kjer država ali lokalna skupnost nima 30 % ali več kot 30 % kapitala ali glasovalnih pravic (v primeru podjetij, ki se na razpis prijavljajo na podlagi Regionalne sheme državnih pomoči) oziroma, kjer država ali lokalna skupnost nima 25 % ali več kot 25 % kapitala ali glasovalnih pravic (v primeru podjetij, ki se na razpis prijavljajo na podlagi sheme Program izvajanja  finančnih spodbud MSP);
  • sprememba pogoja glede vpisa v Register nastanitvenih obratov in sistem kategorizacije, ko se investicija v rekonstrukcijo nanaša na vzpostavitev novega nastanitvenega obrata v objektu, kjer se na dan oddaje vloge ni izvajala nastanitvena dejavnost – v tem primeru se vpis v oba sistema izvede ob zaključku investicije.

Ostala določila iz Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma, objavljenega v Uradnem listu št. 123/22 z dne 27. septembra 2022 ostajajo nespremenjena.

Čistopis Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma bo objavljen na spletnih straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Roki za oddajo vlog so: 19. 12. 2022, 27. 3. 2023 in 29. 5. 2023.

Pošiljamo še novico MGRT ob objavi razpisa, ki so jo objavili na spletni strani MGRT:

»Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes objavilo težko pričakovan Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma v višini 69 milijonov evrov. Ministrstvo bo podprlo vlaganja v popolne rekonstrukcije ali novogradnje hotelov, motelov, penzionov, gostišč, turističnih kmetij, kampov in glampingov, upravičene pa bodo zgolj visoko okoljsko trajnostne investicije.

Gospodarski minister Han je ob objavi razpisa poudaril: “Gre za enega najpomembnejših razpisov za razvoj slovenskega turizma letos. Če želimo povečati dodano vrednost v slovenskem turizmu, dvigniti zadovoljstvo turistov ter ustvarjati butično zgodbo slovenskega turizma, so osnova za to najprej kakovostne namestitve po vsej Sloveniji. Hkrati pa želimo namestitve usmeriti v zeleno in trajnostno upravljanje. Zato pomemben del sredstev v letošnjem letu namenjamo za trajnostni dvig kakovosti turističnih namestitvenih kapacitet pri nas.”

Vrednost javnega razpisa je 69 milijonov evrov, pri čemer je za popolne prenove namenjenih 48,5 milijona evrov in za novogradnje 20,5 milijona evrov. Investicije se lahko nanašajo na vlaganja v hotele, motele, penzione, gostišča, turistične kmetije, kampe in glampinge kategorije najmanj 3* oz. jabolk ter kampe in glampinge kategorije najmanj 4*.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, ki opravljajo dejavnost s področja gostinstva in turizma, z izjemo podjetij, ki so v 25 ali več odstotni javni lasti. MGRT bo sofinanciralo stroške gradnje in opreme ter v manjši meri tudi stroške elaboratov, usposabljanj, pridobitve ekoloških znakov, zagonskega trženja in stroške opreme za proizvodnjo obnovljivih virov energije.

Javni razpis je usmerjen v trajnostni razvoj turizma. Z njim želimo še naprej dosegati cilj, da Slovenija kot turistična destinacija ostaja trdno pozicionirana na mestu vodilne države na področju okoljske trajnosti. Zato je pomemben pogoj, da mora biti vsaj 50 % upravičenih stroškov investicije namenjenih ukrepom za doseganje višje energetske učinkovitosti. Vse investicije bodo morale ob zaključku pridobiti tudi visoke energetske izkaznice (najmanj razred B1), ekološke znake in se vključiti v shemo Slovenia Green.

Za posamezno investicijo lahko prijavitelji pridobijo sofinanciranje do 1,1 milijona EUR za popolne prenove ter do 1,8 milijonov evrov za novogradnje, ob tem pa mora biti načrtovana vrednost investicije najmanj 300.000 evrov. Višina sofinanciranja je odvisna od velikosti podjetja in lokacije izvedbe investicije in se giblje do 10 do 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije. Najvišje odstotke sofinanciranja dobijo mala podjetja v Vzhodni Sloveniji, in sicer do 50 % vrednosti upravičenih stroškov; z rastjo velikosti se ta odstotek niža, in sicer srednje velika podjetja na Vzhodu lahko prejmejo do 40 %, velika podjetja do 30 %. V Zahodni Sloveniji je situacija bolj kompleksna. Podjetja z manj razvitih delov Zahodne Slovenije prejmejo višji odstotek sofinanciranja, ta se giblje od 15 – 45 %, odvisno od lokacije in velikosti podjetja, podjetja iz bolj razvitih območij Zahoda (npr. Ljubljane, Kranja, Ankarana in Kopra) pa nižji odstotek, ki v primeru teh območij znaša 10 % (za srednje velika podjetja) oz. 20 % za mala podjetja. V najbolj razvitih krajih na Zahodu velika podjetja niso upravičena do sofinanciranja investicij. Izjema od prej navedenih odstotkov sofinanciranja so določeni stroškov zunanjih izvajalcev, ki bodo po celotni Sloveniji financirani v višini 70 odstotkov upravičenih stroškov investicije. Vsi projekti bodo morali biti zaključeni do 31. 5. 2026.«

Vir: MGRT