OOZ Maribor

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v turizmu in gostinstvu

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je danes 8.3.2024, objavilo Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v turizmu in gostinstvu.

Razpis najdete na povezavi: Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu 2024 (gov.si)

Z razpisom imajo ponudniki možnost sofinanciranja stroškov pridobitve enega od mednarodno uveljavljenih okoljskih ali trajnostnih znakov. Znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za okolje EU – EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife za nastanitve, Travelife za turistične agencije in organizatorje potovanj, Ecocamping, Authentic Luxury, Hostelling International Quality & Sustainability, B Corp in Good Travel Seal.

Z razpisom MGTŠ spodbuja uvedbo okoljskih in trajnostnih znakov za
– turistične nastanitve,
– gostinske ponudnike,
-turistične atrakcije in
– turistične agencije,
– gorske in kongresne centre, do najvišjega zneska 3.500,00 EUR na pridobljeni znak. Znesek zadošča za pokritje stroškov certificiranja kateregakoli izmed okoljskih/trajnostnih znakov.

Prijavitelj lahko v vlogi zaprosi za sofinanciranje uvedbe enega okoljskega/trajnostnega znaka za en nastanitveni objekt, gostinski obrat, turistično atrakcijo ali agencijo.

Upravičenci

Na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in gostinstva in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.209, 55.300, 56.101, 56.102, 56.105, 79.110, 79.120, 93.292, 49.392 ali 82.300, in
ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe kateregakoli okoljskega/trajnostnega znaka za isto turistično nastanitev, gostinski obrat, turistično agencijo, atrakcijo, gorski ali kongresni center.

Skupna višina sredstev

Skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 300.000,00 evrov.

Upravičeni stroški

  • Upravičeni so stroški pridobitve okoljskega/trajnostnega certifikata, vendar le tisti, ki so neposredno povezani s postopkom certificiranja.
  • Upoštevajo se stroški zunanjih izvajalcev pri izvedbi aktivnosti v postopku certificiranja znaka. Članarine in takse so prav tako upravičen strošek, tudi stroški označevalnih tabel.

Za upravičene stroške, ki bodo financirani, se šteje tiste, ki so nastali na osnovi prvega izdanega naročila za izvedbo aktivnosti od 1. 1. 2023.

Med upravičen strošek ne spadajo:

  • Stroški pridobitve znaka Slovenia Green za ponudnike in vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma niso upravičen strošek.
  • Stroški priprave vloge na ta javni razpis niso upravičeni.
  • Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

POMEMBNO (iz razpisa)

Prijava na razpis in povrnitev stroškov je možna po uspešno pridobljenem certifikatu.

Financiranje upravičenih stroškov bo izvedeno na osnovi dejanskih upravičenih stroškov, ki se bodo dokazovali z računi oziroma drugimi verodostojnimi listinami ter ostalimi obveznimi dokazili, ki bodo posredovana ministrstvu ob oddaji vloge. Pred prijavo na razpis mora biti certifikat že pridobljen.

Rok in način prijave na javni razpis je objavljen na spletni strani. Rok za oddajo vlog je 7. 6. 2024 do 23.59.

Vir: Vlasta Markoja, OZS