OOZ Maribor

Javno povabilo ZRSZ: Zelena delovna mesta 2022


Mesečno subvencijo v višini 680 EUR lahko prejmete za zaposlitev brezposelnih na zelenih delovnih mestih. Subvencijo prejemate za največ 12 mesecev. Delovno razmerje je za nedoločen čas.

Na voljo je 2,45 milijona EUR, ki jih financira Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe.

Predvidena je subvencionirana zaposlitev 300 brezposelnih iz vse Slovenije za nedoločen čas.


Javno povabilo:

Opredeljuje pogoje za kandidiranje, postopek sodelovanja, razpoložljiva sredstva, obrazec ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, potrebna dokazila za pridobitev subvencije, roke, vzorec pogodbe, ki jo bomo sklenili z izbranim delodajalcem.

V javnem povabilu, ki so ga pripravili v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, so podrobneje opredeljena tudi merila o tem, kaj sodi k zelenim delovnim mestom. Upoštevajo več različnih področij, ki oblikujejo široko opredelitev zelenega delovnega mesta.

Upoštevani so poklici in dejavnost delodajalca, ki so kategorizirani glede na prispevek k trajnostnim praksam oziroma so opredeljeni glede na ‘odtenek zelenosti’. Dodaten prispevek lahko delodajalci izkažete s pridobljenimi standardi in certifikati (npr. ISO 14 001, EMAS), med merili pa se presojajo tudi vaši proizvodi in storitve ter aktivnosti, ki so v skladu s podnebnimi in okoljskimi cilji.

Besedilo javnega povabila (objavljeno: 19. 8. 2022)

Ponudba

Seznam izbranih dejavnost po spolu

Končno poročilo in Navodila za izpolnjevanje končnega poročila.


Kako se prijavite?

Na javno povabilo se prijavite tako, da predložite ponudbo v elektronski obliki na našem Portalu za delodajalce. Pri tem so vam na voljo navodila za vnos ePonudbe. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Oddaja e-ponudbe je možna od 23. 8. 2022 od 12.00 do 30. 6. 2024 do 23.59, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).


Odpiranje in obravnava ponudb:

Odpiranje ponudb je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko. Če odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranja za javno povabilo.

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnava strokovna komisija v naši Centralni službi, praviloma vsakih 14 dni ob torkih ob 10.00.

Sprejete so elektronsko oddane, pravočasne, formalno popolne in razumljive ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila in pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk. 


Vključevanje kandidatov:

Poteka po naslednjem postopku:

1. Delodajalci predložite ponudbo na portalu za delodajalce. Po preverjanju izpolnjevanja pogojev javnega povabila vam napotijo kandidate za zaposlitev.

2. Izberete kandidata in jih o tem obvestite. 

3. Z njimi podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev (vzorec pogodbe je del javnega povabila).

4. Nato tudi kandidat z njimi podpiše pogodbo o vključitvi v program.

5. Izbranega kandidata morate zaposliti:

  • v 30-ih dneh potem, ko podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev, in
  • vsaj 1 dan po sklenitvi pogodbe o vključitvi v program, ki jo kandidat podpiše.

6. Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z izbranim kandidatom (brezposelno osebo).

7. Po sklenitvi delovnega razmerja novo zaposleno osebo samodejno odjavijo iz evidence brezposelnih.

8. Predložite jim ustrezno pogodbo o zaposlitvi na portalu za delodajalce, ki je podlaga za izplačila.


Izplačilo subvencije:

Mesečno subvencijo za zaposlitev vam izplačajo v 12 enakih zneskih za vsak polni mesec zaposlitve.

Polni mesec zaposlitve pomeni:

  • pri zaposlitvi s prvim dnem v koledarskem mesecu – zaposlitev do vključno zadnjega dne v tem koledarskem mesecu (primer: od 1.9.2022 do 31.9.2022),
  • če prvi dan zaposlitve ni prvi dan v koledarskem mesecu, je polni mesec zaposlitve prvi mesec, ko zaposlitev traja od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Kadar prvi in zadnji mesec nista polna meseca zaposlitve, se sorazmerni del za prvi mesec poračuna pri izplačilu zadnje subvencije.

Nakazila izvedejo:

  • na podlagi preverjanja prijave osebe v obvezna socialna zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in
  • po preveritvi nastalega stroška plače na REK obrazcu pri Finančni upravi RS (FURS).

Prvo nakazilo se izvede na podlagi ustrezne pogodbe o zaposlitvi vključene osebe, ki jo predložite na portalu za delodajalce.

Ker se prvi obračun subvencije za prvi polni mesec zaposlitve pripravi in preveri ročno, ostali pa avtomatsko na podlagi križanja podatkov z uradno evidenco ZZZS in FURS, lahko med izplačilom prve in druge mesečne subvencije pride do enomesečnega zamika.

Plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja morate zagotoviti po veljavni delovnopravni zakonodaji.


Kontaktna oseba:

Za dodatna pojasnila vam je na voljo Vanja Hribernik, skrbnica programa v Centralni službi, elektronski naslov: zelenadm@ess.gov.si.

Več najdete TUKAJ