OOZ Maribor

Mikrokrediti za izbrana problemska območja , Drugi aktualni razpisi

Mikrokrediti za izbrana problemska območja
 

Pozor!

 

Slovenski podjetniški sklad je 23.12.2016 objavil razpis za MIKROKREDITE na upravičence na problemskih območjih:

 

–        območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),

 

–        območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi,

 

–        območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),

 

–        območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Vrednost razpisa 12.000.000,00 EUR
Domača stran oziroma objava razpisa in vsa dokuemntacija: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=49
Datum objave na razpisi.info 23.12.2016

Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog: 1. 2. 2017, 1. 3. 2017, 1. 4. 2017, 1. 5. 2017, 1. 6. 2017, 1. 7. 2016, 1. 9. 2017 in 1. 10. 2017.

 

Upravičeni prijavitelji Do mikrokredita so upravičeni MSP: – ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev, – ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju, – ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu. Na javni razpis lahko kandidirajo podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata na enem izmed v razpisni dokumentaciji opredeljenih problemskih območij v Republiki Sloveniji.

 

Drugi aktualni razpisi:

 

·        Prehrana! Nepovratna sredstva med 30 – 50% za velika podjetja za investicije v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Rok za prijavo je 13.3.2017. Več tukaj!

·        Energetika! Nepovratna sredstva do 2,5 mio eur za pilotne projekte s področja energetike. Namen razpisa je sofinanciranje pilotnih projektov podjetjih na področju celostnega upravljanja z energijo, aktivno vključevanje odjema in naprednega vodenja odziva odjema ter vodljivost distribucijskega omrežja. Več tukaj!

·        Energetika! Med 40% do 70% subvencije za investicije v daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije. Več tukaj!

·        Lesarstvo! Nepovratna sredstva za investicije v pred industrijsko predelavo lesa. Razpis omogoča subvencije do 40% za mikro in mala podjetja na področju sečnje, žaganja, skobljanje, impregniranja lesa ter drugih proizvodov iz lesa. Več tukaj!