OOZ Maribor

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (P7-2)

Razpisnik Slovenski podjetniški sklad
Datum objave Ponovna objava marca
Višina sofinanciranje 100% do 25.000 eur

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Cilji javnega razpisa so:

 • ohranitev delovnih mest,
 • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
 • spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.

UPRAVIČENCI

Upravičeni prijavitelji so s.p.-ji, mikro in mala in podjetja, ne glede na fazo razvoja (tudi start-up podjetja) in ima:

 • vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas,
 • posluje vsaj 6 mesecev (z isto davčno številko),
 • ni podjetje v težavah,
 • nima neporavnanih obveznosti do države,
 • ni v sporu ali postopku za prenehanje odločbe s strani Evropske komisije.

*Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja s področja nekaterih dejavnosti – podrobneje opredeljeno v razpisu.

KREDITNI POGOJI

 • Najnižji znesek kredita znaša 000 €, najvišji 25.000 €,
 • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
 • ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let,
 • odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih,
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita,
 • obrestna mera je 0,8 % (fiksni del) + 6 mesečni EURIBOR (spremenljivi del referenčne obrestne mere), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.
 • obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita,
 • minimalno zavarovanje kredita: 5 menic podjetja,
 • za zavarovanje kredita-ov se lahko predlaga tudi zastava premičnine, če je le-ta predmet projekta, ki bo financiran z mikrokreditom-ti,
 • črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi vseh pogojev.
 • obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.

UPRAVIČENI STROŠKI

 • Naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva(nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja),
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela(neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) – največ do 50 % zneska kredita.
 • zaračunan pripadajoči DDV.

*Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora. S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že plačanih obveznosti ali poplačilu že obstoječih kreditov kreditojemalca.

Povezava do RAZPISA: https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/program-mladi/mikrokrediti/neposredni-krediti-za-mikro-in-mala-podjetja-p7

Pišite na info@tiko-pro.si  in povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.