OOZ Maribor

Napoved razpisa za program Eureka

Napoved razpisa za program Eureka

Spadate med podjetja, ki razvijajo inovativne produkte, postopke ali storitve, ki imajo velik tržni potencial in rabite nepovratna sredstva za sofinanciranje le-teh? Eureka program je idealen za vas, saj vam ponuja do 300.000,00 EUR npovratnih sredstev na posamezni projekt.

V lanskem letu je v okviru razpisa v Vzhodni kohezijski regiji ostalo skoraj 1 mio nerazdeljenih sredstev, kljub temu, da je bilo za omenjeno regijo namenjenih 2,6 od 4,5 mio sredstev. v Zahodni kohezijski regiji pa je bilo na lanskem razpisu izbranih 15 prejemnikov sredstev, ki so si razdelili nekaj manj kot 3,5 mio sredstev.

In kaj lahko pričakujemo letos v okviru razpisa programa Eureka, ki ga Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo napoveduje junija 2017?

Namen: sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno razvojnih projektov, potrjenih s strani programa EUREKA
Upravičenci: MSP, velika podjetja
Upravičeni stroški: stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, uporaba osnovnih sredstev, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, storitve zunanjih izvajalcev, investicije v neopredmetena osnovna sredstva, posredni stroški
Višina sofinanciranja: mikro, mala in srednja podjetja do 50 %, velika do 40 %
Možna višina pridobitve sredstev: vsak slovenski prijavitelj do maksimalno 300.000,00 EUR/projekt (odvisno od trajanja projekta in dejanskih priznanih stroškov)
Višina razpisanih sredstev: 4.500.000 EUR (nepovratni viri)
Nekaj pogojev: skupno sodelovanje z vsaj enim tujim podjetjem, vstop na tržišče najkasneje v 2 letih po zaključku projekta, končni cilj projekta mora biti nov ali izboljšan proizvod, postopek ali storitev.