OOZ Maribor

NE PREZRITE: Obvestilo in poziv članom k oddaji kandidatur za volitve v organe sekcij OOZ Maribor in organe OOZ Maribor za mandatno obdobje 2018-2022

Spoštovane članice in člani OOZ Maribor!

Na osnovi sklepa 1. pisne seje poslancev Skupščine OOZ Maribor z dne 23. februarja 2018 ter Statuta OOZ Maribor in Poslovnika o volitvah poslancev Skupščine in ostalih organov OOZ Maribor se razpisujejo kandidacijski postopki za volitve članov za poslance sekcij oziroma panožnih grup poslovnih dejavnosti članov v Skupščino OOZ Maribor, ki se pričnejo s kandidacijskim postopkom dne 30. marca 2018 za poslance sekcij oziroma panožnih grup poslovnih dejavnosti v Skupščino OOZ Maribor in se zaključijo z volilnimi postopki  do 07. maja 2018.

Volitve bodo 15. maja 2018 na sedežu zbornice od 7:00- 19:00 ure.

Za poslanca sekcije ali panožne grupe v skupščini lahko kandidira vsak član zbornice. Kandidat za člana skupščine se mora odločiti, na kateri od kandidatnih list za skupščino bo kandidiral. V skupščini zbornice so namreč poslanci delujočih strokovnih  sekcij in tudi članov, ki niso organizirani v strokovnih sekcijah, se pa po svoji dejavnosti sami razvrstijo v ustrezno panožno grupo. Kandidati za poslance v Skupščini OOZ Maribor (člani strokovnih sekcij in člani panožnih grup) kandidirajo na eni izmed kandidacijskih list panožne grupe oziroma sekcije:

Oznaka

grupe

Panoge poslovnih  dejavnosti
Razvrstitev obstoječih strokovnih sekcij OOZ Maribor v ustrezne panožne grupe poslovnih dejavnosti
A Kovinsko predelovalna dejavnost: načrtovanje, izdelava, montaža in servisiranje kovinskih konstrukcij, postrojenj, strojev in naprav, orodjarstvo in finomehanika, mehatronika, izdelovanje izdelkov iz umetnih materialov, litje kovin, zaščita površin, kleparstvo,  ipd.
Sekcija kovinarjev, Sekcija kleparjev in krovcev
B Gradnja vseh vrst objektov in urbane opreme: načrtovanje, inženiring, gradnja, zaključna gradbena dela, čiščenje objektov, zemeljska dela, urejanje okolice, gozdna dela, ipd.
Sekcija gradbincev
C Storitve osebne nege in higiene, pogrebna dejavnost, trgovina z ustreznimi izdelki, fitnes centri, ipd.
Sekcija frizerjev in kozmetikov
D Elektro dejavnost: načrtovanje, gradnja, vzdrževanje in servisiranje elektro postrojenj, strojev in naprav ter optičnih naprav, informacijskih naprav, vse vrste inštalacij, mehatronika, ipd.
Sekcija elektro dejavnosti, Sekcija elektronikov in mehatronikov
E Popravila in vzdrževanje cestnih vozil, gradbene mehanizacije, kmetijskih mehanizacije, mehatronika, trgovina z vozili in mehanizacijo ter ustreznimi izdelki, avtopralnice in drugo čiščenje vozil, tuning vozil, ipd.
Sekcija avtoserviserjev
F Turistična dejavnost, gostinstvo, živilska dejavnost, namestvitvena dejavnost, kmečki turizmi, vinarstvo, turistična infrastruktura, ipd.
Sekcija za gostinstvo in turizem
G Načrtovanje, gradnja in servisiranje vseh strojnih inštalacij, mehatronika, prodaja ustreznih izdelkov, dimnikarstvo, ipd.
Sekcija instalaterjev – energetikov
H Logistika, dejavnost prevoza tovora in oseb, ipd.
Sekcija za promet
I Lesno predovalna dejavnost: mizarstvo, žage, lesene obloge, stavbno pohištvo, izdelovanje igrač in igral iz lesa, sodarstvo, okvirjev, ipd.
Sekcija lesnih strok
J Izdelovanje tekstilnih izdelkov, krznarstvo, čevljarstvo, izdelovanje usnjenih izdelkov, čiščenje in vzdrževanje oblačil, ipd.
Sekcija tekstilcev
K Izdelovanje izdelkov iz papirja in kartona, tisk, grafično oblikovanje, razmnoževanje, fotografska dejavnost, medijska dejavnost, ipd.
Sekcija fotografske, grafične in medijske dejavnosti
L Vzgoja sadik in trsnic, vrtnarstvo, cvetličarstvo, aranžerstvo, izdelovanje spominkov, domača in umetnostna obrt
Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev
M Očesna optika, zlatarstvo in graverstvo, urarstvo, pasarstvo, ipd.
Sekcija optikov (zlatarji, urarji)
N Panoge ostalih poslovnih dejavnosti, ki niso razvrščene od A – M
Nerazvrščeni – člani, ki niso razvrščeni v sekcijo

Član lahko kandidira le na eni izmed kandidacijskih list sekcij, oziroma panožnih grup. Zato je pomembno, da pred odločitvijo o kandidiranju ugotovite, v katero matično strokovno sekcijo ste včlanjeni.  Kandidaturo je potrebno poslati ali osebno vročiti na naslov: Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Titova c. 63, 2000 Maribor. Kandidatura se lahko odda tudi preko telefaksa na številko: 02/30 00 491 ali po e- pošti maribor@ozs.si oziroma e- pošte sekretarke strokovne sekcije. Volilna komisija bo upoštevala le tiste kandidature, ki bodo prejete oziroma priporočeno poslane na navedeni naslov do vključno 07. maja 2018 do 24 ure.

Člani zbornice opravljajo svoje funkcije v organih in drugih oblikah delovanja in odločanja zbornice neprofesionalno ter so lahko izvoljeni oziroma imenovani le pod pogojem, da iz naslova članarine in drugih finančnih obveznosti na dan oddaje kandidature in izvolitve oziroma imenovanja nimajo dospelih, zapadlih, neplačanih obveznosti do zbornice. Kot smo že poudarili, ni dovoljeno istočasno kandidirati na več kot eni kandidacijski listi strokovnih sekcij ali panožnih grup. Če se bo vložila kandidatura posameznika na dveh ali več kandidacijskih  listah za člana izvršilnega odbora sekcije ali poslanca v skupščini, se bo od takega kandidata zahtevalo, da se pred zaključkom oddaje kandidatur opredeli za samo eno izbrano kandidacijsko listo.Časovni potek volilnih opravil ob upoštevanju časovnih rokov, ki so določeni v Statutu OOZ Maribor za določene naloge, je sledeči: 

  • 15.03.2018 – 26.4.2018:  Razpis in evidentiranje kandidatov za člane izvršilnih odborov strokovnih sekcij OOZ Maribor in izvedba volilnih zborov strokovnih sekcij OOZ Maribor
  • 30.3.2018 – 07.5.2018: Razpis in evidentiranje kandidatov za člane poslancev Skupščine OOZ Maribor
  • 30.3.2018 – 18.5.2018: Razpis in evidentiranje kandidatov za predsednika zbornice, predsednika nadzornega odbora in dveh članov nadzornega odbora OOZ Maribor
  • maj 2018: Seja (korespondenčna- pisna) članov UO OOZ Maribor – obravnava in sprejem gradiv za volilno skupščino
  • 15. maj 2018: izvedba volitev za poslance Skupščine OOZ Maribor
  • maj- junij 2018Konstitutivna seja Skupščine OOZ Maribor in izvolitev predsednika zbornice ter članov nadzornega odbora OOZ Maribor. Potrditev podpredsednika zbornice in članov upravnega odbora OOZ Maribor.

Povezava do:

Vsa morebitna vprašanja lahko naslovite na direktorico OOZ Maribor, Leonido POLAJNAR (e-pošta: leonida.polajnar@ozs.si , GSM: 051 662 119).

 


 

TERMINI VOLILNIH ZBOROV STROKOVNIH SEKCIJ za mandatno obdobje 2018-2022
Datum Sekcija Ura lokacija poslana pošta Teme volilnih zborov STATUS 1.SEJA novi IO
26.03.2018 Sekcija frizerjev in kozmetikov 19:00 izobraževalna 20.03.2018 Tema: *OSNOVE DIGITALNEGA MARKETINGA, FACEBOOK in INSTRAGAM za poslovne namene (predavanje je izvedla marketinška agencija CREATIVUM, Tanja CIGLARIČ s.p.),

*REDNO PERIODIČNO USPOSABLJANJE  ZA NOSILCE DEJAVNOSTI iz Varnosti pri delu in požarnega varstva (usposabljanje je izvedlo podjetje IVD Maribor p.o.,  Anton KUNSTEK)

Volilni zbor zaključen, izvoljen predsedenik, podpredsednik in IO sekcije! 26.03.2018
10.04.2018 Sekcija elektro dejavnosti 16:00 sejna soba 03.04.2018 Tema: *Predstavitev aktualnih rešitev s strani podjetja Hermi d.o.o.

*Pomembne informacije o vartstvu pri delu in požarni varnosti za elektro stroko (usposabljanje je izvedlo podjetje IVD Maribor p.o.,  Anton KUNSTEK)

Volilni zbor zaključen, izvoljen predsedenik, podpredsednik in IO sekcije! 10.04.2018
23.04.2018 Sekcija za gostinstvo in turizem 11:00 izobraževalna 16.04.2018 Tema: Predstavitev projekta FLAGSHIP PRODUCTS, Dve regiji – en skupni cilj! (projekt bosta predstavila: Janja Viher, direktorica Agencije SIV d.o.o. in Marko Kac, direktor Zavoda za inovativnost in podjetništvo) Volilni zbor zaključen, izvoljen predsedenik IO sekcije! 23.04.2018
07.04.2018 Sekcija za promet 9:30 izobraževalna 29.03.2018 Tema: Aktualne informacije za prevoznike Volilni zbor zaključen!
10.04.2018 Sekcija gradbincev 17:00 izobraževalna 03.04.2018 Tema: *delavnica ” Kako se uspešno pripraviti na poslovna srečanja? (delavnico bo izvedla MRA p.o., Vladimir Rudl) in vabilo na aktualna kooperacijska srečanja Volilni zbor zaključen, izvoljen predsedenik, podpredsednik in IO sekcije! 10.04.2018
17.04.2018 Sekcija avtoservisejev 17:00 izobraževalna 09.04.2018 Tema: Predstavitev vajeniškega sistema in izpostavitev prednosti za delodajalce (predavatelj: Mitja Korunovski, višji strokovni sodelavec OZS) Volilni zbor zaključen, izvoljen predsedenik, podpredsednik in IO sekcije! 17.04.2018
24.04.2018 Sekcija instalaterjev in energetikov 15:00 izobraževalna 12.04.2018 Tema: izobraževanje o novostih REHAU (cevnih instalacij in drugih sistemov ) Volilni zbor zaključen, izvoljen predsedenik, podpredsednik in IO sekcije! 24.04.2018
17.04.2018 Sekcija kovinarjev 17:00 izobraževalna 09.04.2018 Tema: Predstavitev vajeniškega sistema in izpostavitev prednosti za delodajalce (predavatelj: Mitja Korunovski, višji strokovni sodelavec OZS) Volilni zbor zaključen, izvoljen predsedenik, podpredsednik in IO sekcije! 09.04.2018
17.04.2018 Sekcija lesnih strok 17:00 sejna soba 09.04.2018 Tema: Aktualna zakonodaja /Iris Brkovič -sekretarka na OZS Volilni zbor zaključen, izvoljen predsedenik, podpredsednik in IO sekcije! 17.04.2018
24.04.2018 Sekcija mehatronikov 18:00 sejna soba 16.04.2018 Tema: Aktualna informacije za mehatronike Volilni zbor zaključen, izvoljen predsedenik, podpredsednik in IO sekcije! 24.04.2018
23.04.2018 Sekcija fotografske, grafične in medijske dejavnosti 17:00 sejna soba 17.04.2018 Tema: Opravljanje čezmejnih storitev (Avstrija, A1 obrazec,…) Volilni zbor zaključen, izvoljen predsedenik, podpredsednik in IO sekcije! 24.04.2018
24.04.2018 Sekcija kleparjev in krovcev 18:00 sejna soba 16.04.2018 Tema: Aktualne informacije za kleparje in krovce Volilni zbor zaključen, izvoljen predsedenik, podpredsednik in IO sekcije! 24.04.2018
18.04.2018 Sekcija optikov 18:00 sejna soba 09.04.2018 Tema: Aktualne informacije za optike Volilni zbor zaključen, izvoljen predsedenik IO sekcije! 18.04.2018
29.03.2018 Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev 19:00 sejna soba 21.03.2018 Tema: Informacija o možnostih kandidiranja na javnih razpisih (težavah pri tem) pri podjetjih Snaga d.o.o., Nigrad d.o.o.,… Volilni zbor zaključen, izvoljen predsedenik  IO sekcije! 29.03.2018
24.04.2018 Sekcija tekstilcev 18:00 sejna soba 17.04.2018 Tema: Aktualne informacije za tekstilce Volilni zbor zaključen.