OOZ Maribor

NE PREZRITE: Obvestilo in poziv članom k oddaji kandidatur za volitve v organe sekcij OZS in organe OZS za mandatno obdobje 2018-2022
Skupščina OZS je na svoji 8. redni seji, dne 23. 1. 2018 sprejela Sklep o razpisu volitev in Pravilnik o izvedbi volitev v organe sekcij Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in organe Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije za mandatno obdobje 2018 – 2022.

  • VOLITVE V ORGANE SEKCIJ

OOZ Maribor poziva vse člane, da kandidirajo za člane Skupščine pri sekciji v okviru katere delujejo. Svoje kandidature/soglasje poslanca za člana skupščine sekcije naj oddajo svoji sekretarki sekcije na OOZ Maribor najkasneje oz. vključno do TORKA, 6.3.2018, da bo sekcija lahko še pravočasno uredila vse potrebno  in posredovala IMENOVANEGA/IZVOLJENEGA kandidata za poslanca skupščine sekcije na OZS. Rok pri OZS za oddajo kandidatur za člane skupščine sekcij, člane upravnega odbora (pri sekcijah, ki imajo klasičen sistem volitev) ali predsednika sekcije (pri sekcijah, ki imajo mandatarski sistem volitev) je do ČETRTKA, 15.3.2018.

  • VOLITVE V ORGANE OZS

Vsaka OOZ in vsaka sekcija OZS mora ime poslanca za skupščino OZS oddati najkasneje oz. vključno do PETKA, 18.5.2018. Prav tako morajo kandidati za predsednika in člane nadzornega odbora OZS ter kandidati za predsednika OZS svojo kandidaturo vložiti najkasneje oz. vključno do PETKA, 18.5.2018.

  • VOLILNA SKUPŠČINA OZS

Volilna skupščina OZS za volitve organov zbornice bo predvidoma 2.7.2018.

OPOZORILO NA DOLOČBO STATUTA OZS:

V skladu s 24. členom Statuta OZS člani zbornice opravljajo svoje funkcije v organih in drugih oblikah delovanja in odločanja zbornice neprofesionalno ter so lahko izvoljeni oziroma imenovani le pod pogojem, da iz naslova članarine in drugih finančnih obveznosti na dan oddaje kandidature in izvolitve oziroma imenovanja nimajo dospelih, zapadlih, neplačanih obveznosti do zbornice.

Vsa morebitna vprašanja lahko naslovite na direktorico OOZ Maribor, Leonido POLAJNAR (e-pošta: leonida.polajnar@ozs.si , GSM: 051 662 119).